Програма РБ

ПРАВОСЪДИЕ И СИГУРНОСТ

СЪД И ПРОКУРАТУРА

Цел: Реформа в съдебната система, която да гарантира независимост на съда, освободена от политически игри и корупция.

Чрез:

 • Премахване на политическото влияние върху съда и прокуратурата;
 • Операция “чисти ръце” в съдебната система;
 • Избор на Главния прокурор от НС с възможност за предсрочно прекратяване на мандата;
 • Гарантиране на пряк избор на ВСС и ВПС от квотите на съдиите и прокурорите;
 • Разделяне на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет;
 • Активна роля по изграждането на Европейска прокуратура и гражданска защита извън МВР;
 • Гарантиране на принципа на случайно разпределение на делата;
 • Парламентарен контрол за отчетност на съда, ВСС и прокурорите;
 • Единната информационна система за противодействие на престъпността с ефективен обществен контрол;
 • Въвеждане на конституционни гаранции, че за всяко назначение в тези сфери ще се носи персонална отговорност;
 • Силна специализирана прокуратура, разследваща корупцията и злоупотребите по високите етажи на властта;
 • Промяна на Конституцията за постигане на горните цели.

МВР

Цел: Реформа в МВР с основен приоритет – охрана на нашия живот и имущество, събиране на годни доказателства и изкореняване на корупцията в МВР.

Чрез:

 • Намаляване на администрацията в полицията и увеличаване на действащите полицаи Операция “чисти ръце” в МВР;
 • Освобождаване на МВР от несвойствени функции – например служба “Гражданска защита” да е извън МВР;
 • Публични годишни отчети на областните дирекции на МВР;
 • Разширяване на разследващите функции на Агенция “Митници” и предоставяне на такива на НАП и КФН и засилване контрола при прилагането и ефективността на наказанията;
 • Въвеждане на реално конкурсно начало за издигане в кариерата и заемане на ръководни длъжности;
 • Осигуряване на полицейско присъствие в малките населени места – във всяко населено място полицай;
 • Пълна законова регламентация на дейността на специалните служби и координацията между тях. Създаване на единна разузнавателна служба.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Цел: Дългосрочна политика за защита на интересите на България, българския бизнес и българските граждани. Активен участник в процеса на формиране и взимане на решения в ЕС. Равнопоставени отношения с Русия, освободени от зависимости.

Чрез:

 • Изграждане на компетентна дипломатическа служба;
 • Мобилизиране на всички дипломатически ресурси за незабавно членство в Шенген;
 • Изграждане на ефективна система за електронни услуги в услуга и защита на българските граждани зад граница;
 • Активна балканска политика. Защита и подкрепа на българските малцинства. Взаимодействие за изпълняване на критериите за членство в ЕС.

ОТБРАНА

Цел: Развитие на способности на българската армия за професионално съюзно участие в мисии и способности за ефективна защита от агресивни актове от нов тип – тероризъм.

Чрез:

 • Осъвременяване на оборудването и материалната база на българската армия;
 • Въвеждане на консултативни (експертни) съвети при сделки с военна техника и оборудване с цел прекратяване на корупционни практики (премахване на посредниците при закупуване на военна техника, освен агенциите на ЕС и НАТО);
 • Възлагане на новите военни разработки на български научни организации и максимално включване на фирми от българския бизнес във военното снабдяване и оборудване, както на българската армия, така и на съюзниците от НАТО;
 • Идентифициране и стратегия за посрещане на заплахите за националната сигурност с 20-годишен хоризонт;
 • Въвеждане на критериите за “добро управление” в оценката на ефективността на отбраната и действията на отбранителния мениджмънт;
 • Нова структура на въоръжените сили: армия, предназначена за решаване на най-вероятните бойни задачи, свързани със съюзни експедиционни операции.

УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Цел: Ликвидиране на партийната намеса в администрацията.

Чрез:

 • Утвърдени всеобщи правила за встъпване на държавна служба;
 • Определяне на етични и професионални стандарти, на които трябва да отговарят заемащите висши държавни служби и членове на регулаторите;
 • Контрол на спазването на законовите изисквания за спазване на техния професионализъм и независимост;
 • Създаване на независим регулатор на държавните служби (държавна административна комисия – ДАК).

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Цел: Интегрирано и прозрачно електронно управление в държавната и общинска администрация за повишаване на качеството на предлаганите услуги за фирми и граждани, намаляване на цената на тези услуги, времето за тяхното предоставяне и намаляване на възможностите за корупция в управлението.

Чрез:

 • Въвеждане на централизирано планиране и контрол на дейностите по електронното управление в администрацията и управлението;
 • Въвеждане на стандарти за планиране, организиране, управление и контрол на дейностите за електронното управление;
 • Доизграждане на изнесените офиси на електронното управление.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Цел: Реална финансова децентрализация – трансфериране на правомощия от централната към местната власт и регионите, както и насърчаване сътрудничеството на общините за съвместно предоставяне на услуги на гражданите.

Чрез:

 • Нов закон за местната власт;
 • Утвърждаване и разширяване на местните референдуми и инициативи;
 • Промяна на критериите за стимулиране провеждането на местни референдуми и граждански инициативи;
 • Обвързване на регионалното планиране с бюджетната процедура и осигуряване на реално ресурсно обезпечено изпълнение на общинските планове за развитие;
 • Реално управляващи областни управители. Прехвърляне на правомощия и инструменти за управление.

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ИКОНОМИКА

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Цел: Ефективно управление на публичните финанси, което да подготви влизането на България в Еврозоната – ниско ниво на държавния дълг, инфлацията и на бюджетния дефицит.

Чрез:

 • Нисък номинален размер на публичния дълг, в това число и на общинските дългове;
 • Постигане на балансирани бюджети;
 • Привеждане на публичните разходи до 38% от БВП без европейските средства;
 • Запазване на валутния борд;
 • Влизане в Еврозоната;
 • Членство на България в Общия европейски банков съюз;
 • Запазване текущото ниво на данъчното облагане.

БИЗНЕС КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИИ

Цел: Подобряване на бизнес климата чрез намаляване административната тежест и насърчаване на чуждестранните инвестиции в България.

Чрез:

 • Реформа на условията и критериите за стартиране на бизнес чрез преминаване от разрешителен към уведомителен режим;
 • Прилагане на съществуващото законово изискване всички нови нормативни актове и всички промени в действащи нормативни актове да включват оценка на въздействието върху засегнатите граждани и бизнес;
 • Закон за фалит на физическите лица – процедури за обявяване в несъстоятелност на неизправни длъжници
 • Невъзможност за обявяване в несъстоятелност с произволна задна дата;
 • Облекчаване на данъчната политика: ефективни и ясни процедури;
 • Приемане на икономически стимули за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти;
 • Създаване и прилагане на държавна инвестиционна стратегия за мотивиране на инвеститорите в приоритетни области и региони.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Цел: Стимулиране на конкуренцията и ограничаване вредното въздействие на монополните и квазимонополните структури.

Чрез:

 • Налагане на законови ограничения за включване на клаузи за търговска тайна при договори за приватизация, концесия, обществени поръчки и други сделки, сключвани от държавата и общините;
 • Съставът на всички регулаторни органи да бъде избиран от Народното събрание чрез публичен дебат на кандидатурите;
 • Въвеждане на облекчен режим на групови искове спрямо монополистите;
 • КЗК не по свое усмотрение, а по задължение да прави периодични анализи на рискове от злоупотреби с господстващо положение и да ги оповестява публично;
 • Въвеждане на извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове с цел защита интереса на гражданите.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Цел: Преминаване към напълно електронен процес на участие в обществените поръчки, осигуряване на прозрачност и равен достъп до тях.

Чрез:

 • Унифициране на документацията и стандартизация на договорите за обществени поръчки;
 • Електронно подаване на документацията и въвеждане на контрол на достъп до информацията;
 • Прекъсване на пряката връзка между възложител и изпълнител;
 • Квалификация на администрацията за своевременна подготовка и на качествена документация и на работа с външни експерти.

ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Цел: Гъвкав и динамичен пазар на труда и увеличаване на заетостта като най-добрата социална политика.

Чрез:

 • Подробна законова уредба на възможностите за почасово наемане, съвместяване на длъжности и работни места при различни работодатели;
 • Съответствие между вноските и получаваните пенсии;
 • Спиране на политическата намеса при определяне размера на пенсиите;
 • Интеграция на малцинствата чрез образование;
 • Обвързване на социалното подпомагане със система от социални отговорности и задължения;
 • Алтернативни модели за заетост в подкрепа на майки с малки деца;
 • Условие за пълноценен труд и професионално развитие на майките при запазване на досегашните осигурителни права.

ЕНЕРГЕТИКА

Цел: Свободен енергиен пазар, устойчиво развитие на модерна енергийна инфраструктура, намалена енергоемкост и повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособност на българската икономика, енергийно ефективни домакинства.

Чрез:

 • Приемаме Национална стратегия за енергийна независимост и сигурност
 • Строг обществен контрол на разходите на енергийните дружества, които формират цените на електроенергията;
 • Изчистване на финансовия дефицит в електроенергийния сектор и прекратяване на злоупотребите с преференциално ценообразуване. Участие на държавни енергийни дружества само в проекти с доказана икономическа ефективност;
 • Създаване на българска борса на електроенергия и природен газ;
 • Подпомагане на енергийно бедните граждани;
 • Пълно освобождаване на електроенергийния пазар и премахване на ролята на НЕК като единствен купувач;
 • Директни финансови стимули за енергийна ефективност на българските домакинства и бизнес;
 • Борсова приватизация на миноритарен пакет – до 33% от акциите на избрани държавни енергийни дружества.
 • Преустановяване на проекта Южен поток до съответствието му с европейското законодателство и постигане на доказана икономическа полза за България;
 • Удължаване на живота на 5- ти и 6- ти блок на АЕЦ Козлодуй.
 • Строг обществен контрол на разходите на енергийните дружества, които формират цените на електроенергията.

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Цел: Ефективно и конкурентоспособно земеделие, съобразено с общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 г.

Чрез:

 • Намаляване на административната тежест за фермерите и бенефициентите по програми посредством промени в Държавен фонд земеделие;
 • Ефективно и прозрачно използване на средства по ОСП 2014-2020 г.;
 • Осигуряване на равноправен достъп на всички земеделски производители до европейските средства;
 • Изграждане на напоителни системи, там където е необходимо;
 • Реално функциониране на гаранционния фонд за малки и средни земеделски производители;
 • Подкрепа за коопериране на малки и средни производители и преработватели на земеделска продукция;
 • Насърчаване на биопроизводството и екопроизводството в селското стопанство.

ТУРИЗЪМ

Цел: Развитие на културния, здравния, спортен, еко и селски туризъм и осъвременяване на инфраструктурата.

Чрез:

 • Обособяване на туризма в отделно министерство;
 • Създаване на регистър и управление на туристическите атракции и продукти- публична собственост;
 • Подобряване на статистиката за вземане на информирани решения за развитие на сектора;
 • Инвестиции в пътна инфраструктура около основните забележителности в България.

ТРАНСПОРТ

Цел: Инвестиции в стратегически транспортни проекти с висока добавена стойност за икономиката

Чрез:

 • Изграждане на автомагистрали и високоскоростни пътища чрез ПЧП, инвестиции във второкласната мрежа чрез еврофондовете;
 • Финансови стимули за общините да инвестират в третокласни, четвъртокласни общински пътища;
 • Развитие на транспортните мрежи по макрорегионалната стратегия на ЕС- Дунавска и Черноморска стратегии, в т.ч. модернизация на пристанищата в Русе и Варна и свързващата ги инфраструктура.
 • Разрешаване на казуса БДЖ по най-добрия за данъкоплатците начин.
 • Развитие на българските железници, чрез подкрепа на политиките за единно европейско ЖП пространство;
 • Насърчаваме зелен обществен транспорт, с мерки за стимулиране на градския електротранспорт;
 • Активно развитие на велосипедния транспорт;

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Цел: Равнопоставеност и конкуренция на всички форми на предучилищно образование

Чрез:

 • Система за финансиране и контрол на предучилищното образование;
 • Задължително предучилищно обучение от 6-годишна възраст и стимули за по-ранно включване в образователната система;
 • Засилване ролята на семейството в организацията и управлението на предучилищното образование.

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Цел: Равен достъп до качествено образование на всяко дете

Чрез:

 • Равнопоставеност и конкуренция на всички форми на училищното образование и улесняване на валидирането на знанията и уменията на учениците;
 • Система за валидация на учителската компетентност с оглед улеснен достъп до професията;
 • Разработване на нормативен акт за професионалния и социален статус на българския учител;
 • Създаване на нова, независима система на инспектиране, която включва оценка на качеството на училищното образование;
 • Ресурсно обезпечаване на учебния процес във връзка с преподаване на майчин език.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цел: Повишаване на качеството на висшето образование и конкурентоспособността на висшите училища в рамките на общоевропейското образователно пространство и подобряване на взаимодействието между висшите училища и бизнеса.

Чрез:

 • Промяна в модела на финансиране на висшите училища въз основа на рейтинга им.
 • Създаване на нови правила на акредитация чрез включване на широк кръг участници, в това число представители на бизнеса;
 • Прозрачни правила за избор на членове на комисиите и на ръководството на Националната агенция за оценяване и акредитация;
 • Отчитане на изискванията на бизнеса при изготвяне на учебните програми и определяне на държавната поръчка за прием;
 • Въвеждане на единни национални критерии по научни области за придобиване на научни степен.

НАУКА

Цел: Постигане на високо качество на научния продукт

Чрез:

 • Стратегическо държавно финансиране на научни изследвания на проектен принцип;
 • Подкрепа и насърчаване на взаимодействието между бизнеса и научните организации;
 • Реформа в дейността на фондовете, финансиращи научните изследвания (Фонд научни изследвания и Национален иновационен фонд).

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел: Осигуряване на качествено и достъпно лечение на здравноосигурените българи. Запазване на кадровия потенциал на здравеопазването. Постигане на финансова стабилност на системата. Постепенно преминаване от заплащане за услуга към заплащане за резултат.

Чрез:

 • Премахване на системата на направленията в сегашния й порочен вид чрез въвеждане на индивидуален здравноосигурителен пакет за доболнична помощ.
 • Въвеждане на индивидуална електронна здравна карта;.
 • Формиране на регионални здравни консорциуми и приемане на национална здравна карта със задължителен характер;
 • Приемане на стратегия за ефективното управление на болничната помощ чрез преструктуриране на лечебните заведения, приватизация, публично-частно партньорство и оптимизация на болничната мрежа съобразно националната здравна карта;
 • Размерът на задължителната здравна вноска, финансираща 1-я стълб на здравното осигуряване остава същата.
 • Промяна на статута на НЗОК с цел превръщането й в инструмент на държавата за осигуряване на базов пакет от медицински услуги на гражданите.
 • Въвеждане на 2-ри доброволен стълб от конкуриращи се частни фондове, покриващ сегашните дефицити на НЗОК;
 • Осигуряване на заплащане на еднакви здравни вноски от държавата и реалния сектор в бюджета;
 • Формиране на нов механизъм за остойностяване на труда на работещите в здравеопазването;
 • Формиране на фонд съфинансиращ лекарствената терапия на българските граждани в пенсионна възраст.

КУЛТУРА

Цел: Балансирано развитие на културната политика за регионите на страната и гарантиране на равен достъп до културни дейности за всички членове на обществото, без да се допуска дискриминация.

Чрез:

 • Утвърждаване развитието на културата като основен приоритет;
 • Регламентиране на Национален фонд култура като първостепенен разпоредител с децентрализирана структура;
 • Обособяване на четири основни направления в сектор култура: културно-историческо наследство, художествено творчество и обичаи, културни и творчески индустрии и културни идентичности и езици;
 • Прилагане на ефективна национална система за опазване на историческото и културно наследство;
 • Съхраняване и цифровизация на културното наследство – създаване на национална цифрова система за достъп, управление и контрол с цел опазване и представянето му.
 • Създаване на Фонд българско кино – втори стълб за финансиране на филмовата индустрия с пазарни механизми.

ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ

Цел: Подобрени и ефективни механизми за наблюдение, управление и опазване на околната среда

Чрез:

 • Изработване на система за състоянието на околната среда, картиране на природозащитното състояние на природни местообитавания и видове, предмет на опазване на защитените зони на Натура 2000, включително акваторията на Черно море;
 • Приоритетно приемане на плановете за управление на защитените територии и заповедите за зоните по Натура 2000;
 • Планиране на стопански дейности единствено въз основа на приетите планове, при отчитане интереса на местните общности и собствениците на земя.
 • Реформи в процедурите на оценка на състоянието на околната среда и въвеждане на принципа на икономическа целесъобразност;
 • Диференциране на видовите ползватели на природен ресурс: рибопроизводство – само при регистрационен режим, без цена на ползвано количество, премахване изискването на измерителни уреди на дебит; напоителни системи без такси извън случаите за производство на електрическа енергия;
 • Подобряване системи за управление на отпадъци чрез въвеждане на съвременни методи и инсталации за третирането им;
 • Изграждане на единна национална система за третиране на опасните отпадъци;
 • Изграждане на пречиствателни съоръжения за водите на Дунав, Искър и Черно море;
 • Въвеждане на данъчни стимули за производство и използване на електрически автомобили, включително чрез такса отмяна на паркиране в зелена и синя зона.

МЕДИЙНА СВОБОДА И РЕГУЛАЦИЯ

Цел: Създаване на среда, в която медиите са свободни и независими, медийният плурализъм е реален, а правото на информация на гражданите е гарантирано.

Чрез:

 • Прозрачност и публичност на собствеността и контрол върху медиите;
 • Създаване условия за силни и независими обществени медии;
 • Граждански контрол върху законодателния процес и законодателство в областта на медиите; предварителната и последваща оценка на въздействие; организиране на непрекъснато наблюдение за медийна свобода и медиен плурализъм;
 • Прекратяване на практиките на натиск върху медиите;
 • Прекратяване на практиките за държавно влияние върху източниците на финансиране на търговските медии чрез средствата за реклама и информационни кампании.

ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Цел: Изграждане на адекватна институционална инфраструктура с участието на експерти и представители от малцинствата.

Чрез:

 • Активна политика за включване във всички сфери на обществения живот на принципа на равните възможности и недопускане на сегрегация;
 • Проектно подпомагане на съхранението и развитието на културата и развитието на етническите и езикови малцинства, както и взаимодействието и обогатяването между различните етнически култури;
 • Десегрегация на т.нар. ромски училища и интеграция на ромските деца в образователната система;
 • Рязко активизиране на образователната политика сред ромското и турското население в рамките на общото решително подобряване на българското образование;
 • Държавна акредитация и финансиране на Висшия мюсюлмански институт и средните мюсюлмански духовни училища.

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Цел: Висока степен на гражданското участие в управлението и ефективен граждански контрол.

Чрез:

 • Задължително обществено обсъждане на мащабните проекти от национално значение;
 • Ефективно гражданско участие в държавните регулаторни органи;
 • Механизъм за провеждане на национална и европейска гражданска инициатива – 10 000 български граждани да могат да прилагат законопроект на Министерски съвет или Народното събрание.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
СПОРТ

Цел: Наличие на функциониращи и оборудвани спортни зали във всяко българско училище.

Чрез:

 • Въвеждане на нов подход в отношението към спорта и неговото финансиране с акцент върху масовия спорт;
 • Развитие на форми на ПЧП при изграждане на спортни обекти и съоръжения.
 • Насърчаване на ученическия и студентския спорт.

МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ

Цел: Насърчаване на младежката трудова заетост и добиването на практически опит по време на образованието.

Чрез:

 • Създаване на единна национална борса заедно с ВУЗ-овете в страната и осигуряване на работни места и стажуване на студенти;
 • Създаване на стандарт на квотен принцип за наемане на млади хора в публичната администрация, общинските и държавните предприятия и дружества;
 • Създаване на програма за нисколихвено кредитиране на млади хора, които се занимават със социално предприемачество;
 • Стимулиране създаването на мрежа от бизнес инкубатори за подкрепа на млади предприемачи.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...