Промени в устава на ДСБ

IV-то Национално събрание на ДСБ, проведено на 21 юли 2007 г. в зала „България“ в София, прие следните промени в Устава на партията:

§1. В Чл.9 се създава нова ал.4:

„(4) Председателите на общинските организации заедно с членовете на Националното ръководство и Парламентарната група участват в Националното съвещание на общинските и районни председатели на партията.“

§2. В Чл.18:

1. Т.2се изменя така:

„2. Подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент.“

2. Създава се нова т.6:

„6. Свиква най-малко веднъж на 6 месеца Национално съвещание на общинските и районни председатели на партията.“

§3. В Чл.25:

1. Създава се нова ал.2:

„(2) Председателят представлява общинската (районната) организация на Националното съвещание на общинските и районни председатели на партията.“

2. Досегашните ал.2 и ал.3 стават съответно ал.3 и ал.4.

Направеното предложение за промени в Устава бе прието следните резултати:

Гласували „ЗА“ – 670 гласа;

Гласували „ПРОТИВ“ – 15 гласа;

„Въздържали се“ – 15 гласа.