Национален клуб на жените към ДСБ

Правилник

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ“ КЪМ ПП „ДСБ“ I. Общи положения Чл. 1. (1) Организацията на жените към ПП ДСБ, наричана по-долу за краткост Клуба, е създадена съгласно Устава на ПП ДСБ и чл. 20, ал. 2 от Закона за политическите партии. (2) Националният…

Read More