ЮСЕФ ЕЗ ЕДИН ДАКАК

Неоползотворените възможности на българската икономика се обуславят от два основни фактора:
· Лошо управление – корупция, сива икономика, партийна намеса в бизнеса и разпределението на публичните финанси, отсъствие на нормална конкурентна среда, отсъствие на върховенство на закона;
· Непознаване и подценяване на ресурсните възможности на страната.
Устойчивият икономически растеж е остаряла концепция, тя трябва да се смени с устойчиво развитие, чиято основна компонента да бъде опазване и разумно ползване на природата и природните ресурси
Специално внимание заслужава открояване именно неоползотворяването на ресурсните възможности на икономиката.
1. Чистата вода ще бъде по-ценна от петрола
Ще създадем предпоставки и организация за ефективно оползотворяване и опазване водните ресурси на страната чрез:
– разширяване оползотворяването на минералните води (245 находища с над 800 извора,102 находища с национално значение-само 24 концесии);
– изисквания за постепенно усвояване капацитета на находищата при спазване на принципа “един извор – една марка”; намаляване на концесионната такса и поощряване износа на бутилирана вода; разширяване проучванията за нови находища – концесия с предимство на направилия търговско откритие;
– поощряване промишленото използване на подземните и геотермалните води, в т.ч. за извличане на полезни компоненти – чрез опростени процедури и намалени такси за водоползване;
– единно и по-добро управление на водите – нов закон за водите и за собствеността на водните съоръжения, пестене на вода, изграждане на модерни и правилно оразмерени съоръжения за водоснабдяване и пречистване на водите, намаляване на загубите на вода, минимум средства – максимум ефект.
2. Запазената природа е печеливш бизнес – (тя е ценен производствен фактор – тя може да носи доходи, когато се експонира по най-добрия начин и създава съпътстващи стопански дейности
Опазването на природата, климата и биоразнообразието доминират в ценностите и приоритетите на развитите общества. Предимствата на България в тази област са подценени. По богатство на биоразнообразие и ландшафт България е на второ място в Европа.(З национални парка, 15 природни национални парка, 89 резервата (17 в системата на ЮНЕСКО), 472 вида защитени животни, 463 вида защитени растения, 250 ендемити) Възможности:
Ще превърнем опазването и експонирането на биоразнообразието в доходоносен бизнес чрез:
– отдаване опазването на защитени територии на концесия, заедно с правото за развитие на съпътстваш бизнес;
– възлагане чрез конкурс управлението на защитени територии на неправителствени или бизнес организации – развиване на стопанска дейност и генериране на приходи (Пода -Бургас ) – поощряване на балнеоложкия бизнес, съчетание на запазена природа, минерални води, билки и др. природни фактори;
– поощряване на еко-туризма – запознаване с ландшафта и богатото биоразнообразие;
– мощна рекламна кампания, подпомогната от държавата, за промотиране на екотуризма и балнеоложкия бизнес;
– национални и европейски програми за подпомагане на бизнес с благоприятно или щадящо въздействие върху природата – (програма бизнес и биоразнообразие на ЕБВР) и механизми за компенсиране на стопански дейности в защитени територии при наложени ограничения;
– спасяване на горите – залесяване, подобряване качеството на горите -отглеждане, залог за бъдещ успешен бизнес (сертифицирането на екологично стопанисваните гори е предпоставка за висока цена на дървесината) и принос за борба с климатичните промени.
3.Естествената и качествена храна става все по-скъпа
С приоритет няколко мерки за превръщане на селското стопанство в привлекателна сфера на дейност:
– разрешаване на директните продажби от фермите (чиста храна – честен поминък);
– стимулиране на биопроизводството; стимулиране създаването на малки и средни ферми с разнообразно производство – благоприятно кредитиране, ефективни и прозрачни механизми за национално и европейско субсидиране;
– осигуряване на достъп на производителите до общинските пазари – отвоюване на пазарите от мутрите и спиране на нелегалния внос на селскостопанска продукция;
– създаване на независим обективен контрол по безопасността на храните;
– отстраняване на криминалните елементи в рибовъдството, облекчаване на разрешителните режими, разпределение на водните площи за отглеждане на аквакултури на чрез прозрачни конкурси с участието на браншовите организации;
– стимулиране развитието на поливното земеделие – нормативна база за преустройство на водоползването и напоителните системи, до 2013 г поливното земеделие – 20% от земеделската земя.
4. Нисковъглеродна , енергийно ефективна икономика
Потенциалът на България от възобновяеми източници на енергия – вятър, биомаса, хидроенергия – 8 гигавата, 2/3 от инсталираната мощност в момента.
Комплекс от мерки за разширяване производството на зелена енергия – данъчни стимули, дългосрочни договори и др.
5. Подобряване проучването и устойчивото използване на природните ресурси
Създаване на единен орган за управление процеса на проучване, концесиониране и опазване на подземните богатства
Стимулиране оползотворяването на масовите отпадъци като вторичен ресурс -преотстъпване на такси, замяна на разрешителните режими с концесионни, решаване въпроса с минните отпадъци и тяхното оползотворяване
6.Подобряване на транспорта и комуникациите чрез
– изграждане на магистрали съвременна пътна мрежа;
– подобряване на ж.п. транспортните коридори, включване в европейската система за управление на трафика;
– по-широко използване на транспортния коридор по Дунава и включване в речната информационна система;
– осигуряване на широколентов достъп до малки и средни общини и селски региони.
Доминанта – нулева толерантност към корупцията, върховенство на закона.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...