ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ЛИ НЯКОГА СОФИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД – Вили Лилков, в.”Седем”

Задаването на този въпрос предполага констатацията, че столицата е далеч от европейските стандарти за качество на живота. Независимо от бюджета, който през 2008 г. надхвърли един милиард лева, независимо от европейските пари и високата активност на бизнеса и външните инвестиции. Влагат се средства, а градската среда става все по-неуютна; ежегодно парите за ремонти нарастват, а инфраструктурата изглежда все по-зле; появяват се нови квартали, но живеещите в тях не виждат разлика в жилищната среда от тази на панелните комплекси. Същевременно пренаселването и презастрояването на София е факт, но колкото и да се вайкаме за това София е град обречен да расте и въпросът е в правилния и устойчив път на развитие.

Азбучна истина е, че всички общински и държавни политики се пресичат в жилищната политика и тя съчетава интересите на гражданите и строителните фирми, на банките, бизнеса и местната власт. Невъзможно е да се реализира сериозен икономически растеж, невъзможно е европейско развитие на столицата без модернизиране на жилищния сектор. Положението в София е тревожно, защото старите квартали деградират; централната градска част се обезлюдява; расте делът на собствениците на жилища, които не могат да ги поддържат. Кварталите с циганско население са истински гета, увеличава се концентрацията на маргинални групи в периферните жилищни райони. По-старите сгради и тези строени по едропанелната технология са с висока енергоемкост; над 200 хиляди панелни жилища се нуждаят от саниране (те основно ще задоволяват жилищните нужди до 2020 г.); еднообразните жилищни комплекси са с недоизградена техническа инфраструктура, с неблагоустроени и неподържани празни пространства, оставени по обещанията на комунистическите ръководители за “следващия етап”. Комбинацията от частна собственост върху жилищата и общинска върху земята, както и абсолютната незаинтересованост на част от собствениците не позволява активно управление на етажната собственост, която обхваща над 2/3 от сградния фонд в столицата. Остър е недостигът на жилища с две и повече стаи, а общата жилищна площ на обитател е около 25 ÷ 27 кв. м. срещу 40 кв.м по европейските стандарти. Достъпността до жилищния пазар, изчислена чрез годишните доходи на домакинствата в София непрекъснато се влошава и е между два и три пъти по-ниска от тази в страните в Европейския съюз.

Има ли общинска жилищна политика в София?

Погрешно е да се мисли, че общината сама може да поеме грижата за финансовото и нормативно осигуряване на модерна жилищна политика. Тук ролята на държавата е водеща, но тя тотално е абдикирала от задълженията си и е стоварила всички ангажименти върху Столична община. Липсва регламент за създаване на жилищни асоциации, които изграждат и поддържат наемен фонд, липсват системи за жилищно субсидиране, за жилищно спестяване и жилищно кредитиране, което е ангажимент на държавата. Мащабните програми за саниране на сградния фонд могат да стартират само с помощта на държавата и не са по силите на нито една община. Държавните бюджетни средства за жилища за всички общини през последните години не надхвърляха 1 % и бяха насочени единствено за изпълнение на наследени задължения отпреди 1989 г. към отчуждени собственици.

Общинските ангажименти в жилищната политика се свеждат до проучване и прогнозиране на жилищните нужди; разработване на общински жилищни стратегии и програми; осигуряване на терени и устройствени планове; изграждане на социалната и инженерната инфраструктура; изграждане на общински жилища за семейства с остри жилищни нужди и ниски доходи; изграждане на защитени домове за деца и възрастни. Столична община не изпълнява тези ангажименти. За жилищни програми и стратегии няма нито един написан ред (ако не броим програмата за строеж на ромски жилища със средства от европейските фондове), дори наличните общински жилища не са описани в единен списък; жилищните нужди се установяват само на база на картотекираните за общинско жилище, а за прогнози и дума не може да става. Години наред имаше порочна политика на замени на терени за строителство срещу панелни жилища, които се предоставяха под наем на социално слаби. Тези жилища по-късно се изкупуваха от наемателите на цени, далеч по-ниски от цената на придобиване, което бе губеща политика за общината. Като капак на всичко това получените от продажбите средства не се влагаха обратно в строеж на жилища, на хосписи и приюти за бездомни хора, на домове за възрастни и деца без родители. Резултатът е, че свободни терени за жилищно строителство липсват, общината няма свободен наемен фонд, а заетият е около 2.5 % от целия жилищен фонд в София и е разпръснат в множество отделни жилищни сгради, което затруднява ефективния му надзор и качествено управление.

Накъде върви София?

Общият устройствен план е предвидил три възможни сценария за развитие. И трите са свързани много пряко с жилищната политика и устройството на жизнената среда. Естествено първият от тях е оптимистичен и превръща София в европейски град; вторият е наречен реалистичен и се свежда до подържане на състоянието и темповете на развитие отпреди десетина години, а третият е песимистичния сценарий или “развитие на града без намеса”. Разработени са и критериите за това. Европейската визия ще бъде факт, ако Кремиковци не съществува и вече не е ограничаващия фактор за развитието на София и на населените места в полите на Стара планина; ако са реконструирани кварталите по западната ос на града и сегашните гета и кризисни райони са “излекувани”; ако инфраструктурата на южните територии е изградена, а тази на централната част е напълно обновена; ако жилищните комплекси са санирани до 70 % и те, както и северните индустриални зони са така преструктурирани, че да добият качества на среда за труд, отдих и обитаване. И още, ако транспортът бъде модернизиран и наистина масов, а проблемът с паркирането поне частично бъде решен, ако се разработи съвременна жилищна политика с активен и достъпен жилищен пазар и пълноценно се използват резервите на териториите извън компактния град. Звучи прекрасно, но нищо от това не е дори започнало да се изпълнява. Напротив, реализира се точно обратното на предвиденото по-горе, което означава развитие на София по песимистичния сценарий, без намеса или както се казва няма пилот в самолета!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...