Учредителна декларация

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на

“Национален клуб на жените”

в ПП “ДСБ”

Дефиниции


Абревиатура

Значение

ПП

Политическа партия

Партията

ПП “ДСБ”

ДСБ

Демократи за силна България

ПП “ДСБ”

Политическа партия Демократи за силна България

Клуба/ -ът

“Национален клуб на жените” в ПП “ДСБ”

“Граждански съвет”

Жени от гражданската квота, симпатизиращи и подкрепящи Националния клуб на жените в ДСБ

ЕНП Жени

Дамско формирование на жените в Европейската народна партия

Ние, учредителите на национален клуб на жените към политическа партия “Демократи за силна България”, като взехме предвид следното:

I. Равнопоставеността на жените и мъжете е основно човешко право, ключов елемент на демокрацията и обща ценност на Европейския съюз;

II. Принципа за равни права и задължения, равни възможности за реализация във всички области на обществения живот без ограничения на социалната роля на половете;

III. Стремежа за премахване на дискриминацията и насилието, основани на пола;

IV. Принципа за насърчаване на балансирано представителство на половете в политиката, управлението и вземането на решения;

V. Постигането на реална демокрация предполага партньорство между мъжа и жената в процеса на обществените дела, в които те работят заедно, като се допълват и обогатяват взаимно;

VI. Трайното имплементиране на “женската гледна точка” в политиката и в обществения живот би било възможно само когато жените поемат политическа отговорност;

VII. Предизвикателствата, пред които е изправена съвременната жена, измежду които да съвместява стремежа си да бъде професионалист, активен гражданин и да създаде живот;

VIII. Политическа партия “Демократи за силна България” е активен изразител на волята на българското общество за имплементиране на десни и демократични идеи в българското законодателство, относно създаване на социална стратегия, неутрализиране на дискриминационните ефекти и насърчаване на равнопоставеността на половете;

IX. Политическа партия “Демократи за силна България” съзира необходимостта от създаване на Национален клуб на жените в ПП ДСБ, който да разшири обсега на политическата платформа на ПП ДСБ;

X. Политическа партия “Демократи за силна България” идентифицира и отчита необходимостта от създаване на достойни примери за подражание на успешни жени-политици;

XI. Политическа партия “Демократи за силна България” и нейната политическа доктрина работят в посока насърчаване провеждането на дългосрочни политики и разработване на устойчиви механизми, утвърждавайки равенството между половете;

решихме да учредим “Национален клуб на жените в ПП ДСБ”, обединен около следните цели:

1. Цели

1.1. Да налага в политическия дневен ред обществено значими теми и въпроси.

1.2.Да осигури количествено и качествено равновесие между жените и мъжете, основано на експертен потенциал и професионална подготовка.

1.3.Да насърчава на равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот.

1.4. Да реализира и поддържа комуникация с водещи представители на женски браншови организации и образователните институции.

1.5. Да подпомага нормотворческата дейност, както на национално, така и на местно ниво.

1.6. Да формира и изразява позиции по законодателни тематики, отстоявайки демократичните принципи на справедливост, върховенство на правото, равенство пред закона и прозрачност при назначаването на кадри.

1.7. Да работи за по-пълноценно и ефективно използване на потенциала и талантите на жените.

1.8. Да провежда активна международна дейност чрез сътрудничество с женски организации и такива със сходни цели, от Европа и света.

1.9. Да насърчава политическото образование на жените и да организира и провежда обучения и политически академии.

1.10. Да работи за увеличаване на политическото доверие към жените-политици посредством партньорства с неправителствени организации, обществени личности и гражданското общество.

1.11. Да подпомага работата на жените от ДСБ в държавната и местната власт и администрация.

1.12. Да привлича дългосрочно жени към каузите и политиките на ДСБ.

1.13. Да приобщава и мотивира жените в ДСБ за политически дейности и инициативи, да подпомага Партията в развитието на кадровия и експертен потенциал и да подготвя жените в Партията за участие в избори и заемане на отговорни позиции в държавната и местната власт.

1.14. Да привлича граждани, заинтересовани от политиките, провеждани и инициирани от ПП ДСБ, като партия, която е достоен пример за дясна политика със социален профил.

1.15. Да оказва подкрепа и да взаимодейства с Националното ръководство, Изпълнителния съвет и Главния секретар на Партията, при подготовката на кандидатите за изборни длъжности.

1.16. Да допринася за представянето и популяризирането на каузите и политиките на ДСБ, както и да участва активно в тяхното формиране.

1.17. Да подпомага Партията и да участва активно в изработването на политики, произтичащи и свързани със специфични теми от живота на жените и да работи за включването на джендър-перспективата в партийните платформи и позиции.

2. Средства за постигане на целите

2.1. Активно взаимодействие със всички министерски звена и държавни структури.

2.2. Разработване на дългосрочна стратегия за унифициране на квотния прием на професионални кадри за целите на приоритизирането на експертния потенциал като ключов фактор, а не на половия белег.

2.3. Провеждане на срещи с народни представители, общински съветници, браншови и университетски организации, както и бизнес.

2.4. Пълноценно използване на информационните канали, предоставени от Интернет пространството, печатни издания, радио и телевизионни предавания и всякакви иновативни масмедии.

2.5. Организиране на семинари, дискусии и обучения, основаващи се на целите на клуба и идентификация на половата равнопоставеност и тясно сътрудничество между половете.

2.6. Активно взаимодействие с Националното ръководство, администрацията на Партията, както и с представителите на тематични клубове на областно и общинско ниво.

3. Основни дейности

3.1. Развиване на социалното предприемачество.

3.2. Организиране и провеждане на тематични форуми и дискусии по проблеми, свързани със социално-икономическите и политическите предизвикателства пред жените и техните семейства.

3.3. Разработване на обучителни програми, усъвършенстващи политическите знания и умения на жените и създаващи условия за тяхното пълноценно развитие и участие в партийния, политическия (напр. обучения за жени- лидери, обучения за приобщаване на млади жени) и обществен живот .

3.4. Изготвяне на становища и мнения по проблеми на жените в българското общество.

3.5. Анализ и проследяване на джендър- аспектите в текущото законодателство, предложения за добавки и промени в него.

3.6. Изграждане на регионални структури, които да служат за форуми, чрез които жените в ДСБ да дават своя принос за партийната политика.

3.7. Участие в национални и международни форуми по темата за равнопоставеността на жените в политиката.

3.8. Изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни координационни и други мрежи за съвместна работа.

3.9. Интернет активности.

3.10. Благотворителни каузи.

3.11. Тясно сътрудничество с ЕНП Жени и други женски “крила” на десни, проевропейски политически партии и субекти.

3.12. Подготовка на жени- говорители, които да представят и аргументират публично становища на ДСБ по проблеми на жените в българското общество.

3.13. Разработване на менторски програми.

3.14. Привличане на успели, разпознаваеми и влиятелни жени, симпатизиращи и подкрепящи Националния клуб на жените в ДСБ (Граждански съвет).

3.15. Списване на рубрика в бюлетина на ДСБ.

3.16. Сплотяващи инициативи за членовете на клуба – здраве, спорт, свободно време, “Годишен бал”, празници и пр.

4. Структура и организация

4.1. Структурата и организацията на “Национален клуб на жените в ПП ДСБ” се съставлява от Общо събрание и Национален съвет. Структурата на Клуба и неговата дейност ще бъдат разписани в нарочен Правилник.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...