УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
на
Национален Юридически клуб
към политическа партия
“Демократи за силна България”
Ние, учредителите на Национален юридически клуб към политическа партия “Демократи за силна България”, като взехме предвид следното:
I. Каузата за качествено правосъдие и своевременна съдебна реформа изисква среда, в която да се обменят идеи и мнения в областта на юридическата наука и доктрина;
II. Сферата на правото и неговото практикуване се отличава с подчертана обществена значимост, широк диапазон от публични и граждански интереси, традиции в правоприлагането, както и необходимост от интензивен обмен на информация;
III. Политическа партия “Демократи за силна България” олицетворява активен и адекватен изразител на волята на българското общество за прокарване и имплементиране на десни и демократични идеи в българското законодателство и регулационните механизми на правосъдната система;
IV. В ПП ДСБ членуват юристи и тесни специалисти, разполагащи с широк набор от знания в конкретни нормативни източници, регулиращи специфични отрасли и обществени отношения, които неведнъж са засвидетелствали ангажираността и експертизата си по въпроси, касаещи политиките, провеждани от ПП ДСБ по места и на национално ниво;
V. Голяма част от гражданите притежават недостатъчен набор от правни знания, позволяващи им да защитават законните си права и интереси;
VI. Представители на ПП ДСБ – членове и симпатизанти, вземат активно участие в решаването на проблеми от местно и национално значение;
VII. Загрижеността за качественото юридическо образование в страната води до логичния стремеж за взаимодействие с представители на научната и академичните общности, които имат за задача и призвание възпитаването на честни и справедливи юристи;
VIII. Актуалният Устав на ПП ДСБ предоставя възможността за формиране на тематични клубове на местно и национално ниво, като потенциална възможност за обединяване на настоящи и бъдещи членове, както и симпатизанти на партията около конкретни интереси и сфери на обществения живот;
IX. Към настоящия момент се отчита необходимостта от създаване на национален тематичен клуб с юридическа насоченост, който в рамките на своята дейност да се превърне в своебразно средище за дискутиране и анализиране на теми, касаещи правосъдие, съдебна реформа и обществени казуси, поставени от актуалните събития в държавата, правната доктрина и практика,
се обединихме около решението да учредим Национален юридически клуб към ПП ДСБ, във връзка с което приехме следната Учредителна декларация:
1. Цели
1.1. Подпомагане на ПП ДСБ при осъществяване на политиките ѝ в областта на съдебната реформа и правораздаването, както и привличане на съмишленици, споделящи принципите на Клуба.
1.2. Популяризиране на правната наука и работата на най-качествените ѝ представители.
1.3. Постигане на качествено юридическо образование във висшите училища, даващо приоритет не само на набора знания, но и на нравствените качества на бъдещите абсолвенти.
1.4. Насърчаване и подпомагане провеждането на правосъдната реформа в страната.
1.5. Привличане на общественото внимание върху важността от реална борба срещу корупцията в правосъдната система.
1.6. Реализиране и поддържане на комуникация с водещи представители на юридическото поприще и практика – у нас и чужбина.
1.7. Подпомагане на нормотворческата дейност, както на национално, така и на местно ниво.
1.8. Формиране и изразяване на позиции по юридически, правосъдни и законодателни тематики, отстоявайки демократичните принципи на справедливост, равенство пред закона и прозрачност при назначаването на кадрите в правосъдната система.
1.9. Повишаване нивото на работа и знания, на членове на СИК/ОИК/РИК и на граждани, ангажирани с функции в изборния процес (застъпници, представители).
1.10. Оказване на подкрепа и взаимодействие с националното ръководство на ПП ДСБ при подготовката на кандидатите за изборни длъжности.
1.11. Повишаване информираността на гражданите относно нормативните актове, имащи отношение към всекидневието и обществения живот в страната.
2. Средства за постигане на целите
2.1. Активно взаимодействие с Националното ръководство, Председателя и Главния секретар на ПП ДСБ, както и с представителите на тематични клубове със сходни интереси, на местно и национално ниво.
2.2. Провеждане на срещи с членове на Европейския парламент, народни представители и общински съветници.
2.3. Установяване на трайни работни взаимотношения с представители на академичната и научната общност в правната сфера.
2.4. Осъществяване на взаимодействие с компетентните държавни и общински органи и органите на ПП ДСБ в борбата срещу корупцията в правосъдната система.
2.5. Активно участие при провеждането на обществени разисквания, касаещи процеса по законосъобразното изработване на нормативни и административни актове;
2.6. Пълноценно ползване на информационните канали, предоставени от Интернет пространството, печатни издания, радио и телевизионни предавания;
2.7. Утвърждаване на вътрешно-организационни документи – изготвяне на Правилник на дейността на тематичния клуб, съответстващ на разпоредбите на актуалния Устав на ДСБ и одобрен от страна на компетентните органи на ПП ДСБ.
2.8. Организиране на семинари и дискусии на правна тематика.
Стр. 3/4
2.9. Провеждане на обучения на членове на СИК/ОИК/РИК и на граждани, ангажирани с функции в изборния процес (застъпници, представители).
2.10. Провеждане на информационна кампания, обуславяща необходимостта от основни познания на разпоредбите на нормативните актове, имащи отношение към всекидневието и обществения живот в страната.
2.11. Осъществяване на обмен на информация с неправителствени организации и сдружения, споделящи ценностите и принципите на ПП ДСБ и Националния юридически клуб.
3. Основни дейности
3.1. Изготвяне и публикуване на декларации и становища по теми и проблеми, касаещи българското законодателство и нормотворчески процес, правосъдие и съдебна власт, борба с корупцията в правораздавателната система.
3.2. Изработване на анализи на текущото законодателство, с цел даване на предложения за добавки и промени в него.
3.3. Изграждане на регионални структури, които да служат за форуми, чрез които членуващите в Клуба да дават своят принос за постигане целите на организацията.
3.4. Подготовка на членуващи в Клуба, с оглед публично представяне и аргументиране на становища на Партията и на Клуба по проблеми на правосъдието, законодателството и борбата с корупцията.
3.5. Участие в национални и международни форуми по теми, попадащи в обхвата на целите на Клуба.
3.6. Привличане на утвърдени представители на юридическото призвание, симпатизиращи и подкрепящи Клуба (Граждански съвет).
3.7. Изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни координационни и други мрежи за съвместна работа.
3.8. Списване на рубрика в бюлетина на ДСБ.
3.9. Интернет активности – интернет-страница, социални мрежи, електронна поща.
3.10. Организиране и провеждане на мероприятия, допринасящи за популяризиране целите на Клуба – семинари, лекции, публични дискусии, отбелязване на знакови дати
4. Структура и организация
Структурата и организацията на Национален юридически клуб към ПП ДСБ се съставлява от Общо събрание и Национален съвет. Структурата и начинът на функциониране на Клуба, както и детайлизирането на ресорното разпределение в
Дефиниции
Абревиатура Значение
ПП
Политическа партия
Партията
ПП “ДСБ”
ДСБ
Демократи за силна България
ПП “ДСБ”
Политическа партия “Демократи за силна България”
Клуба/ -ът
Национален юридически клуб към ПП ДСБ
“Граждански съвет”
Граждани от гражданската квота, симпатизиращи и подкрепящи Националния юридически клуб към ПП ДСБ

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...