СПРАВЕДЛИВА И ПОНОСИМА ЛИ Е ТАКСА СМЕТ В СОФИЯ? – Вили Лилков

За последните три години размерът на такса смет в София се е увеличил 1.55 пъти и софиянци заплащат най-високата такса на жител в страната. Същевременно разходите за управление на отпадъците са нараснали 1.36 пъти и са най-високите в страната. Трябва да се отбележи, че ежегодно приходите от таксата не се усвояват напълно поради лошо планиране, а излишъкът (за 2007 г. 33 % от събраната сума), частично обезценен от инфлацията се прехвърля, като преходен остатък за следващата година, тъй като по закон не може да се използва за други дейности.

Справедлива ли е таксата?

Европейската директива е “който замъсява – плаща”, а Законът за местните данъци и такси предвижда таксата да се определя в зависимост от количеството на създадения отпадък. В София и в цялата страна, приходите от такса смет се осигуряват от собствениците на имоти – физически и юридически лица, като промил от данъчната оценка на имота. За 2007 г. бизнесът е осигурил 59 % от тях, а гражданите 41 %. Делът на бизнеса при генерирането на отпадъци се оценява на една четвърт, а на гражданите на три четвърти от общото количество. Поради тази явна несправедливост през 2008 г. около 80 % от юридическите лица са се отделили от общинската система и са декларирали индивидуални договори за сметосъбиране и сметоизвозване с други фирми, поради по-ниски цени за услугата.

Несправедливост е налице не само между физическите и юридическите лица, а и между жителите на различните райони в София. През 2007 г. район Искър е генерирал 9.07 % от битовите отпадъци на София, а жителите му са осигурили 2.01 % от общите постъпления от физическите лица. За район Банкя числата са съответно 1.43 % и 0.80 %; за Изгрев 4.35 % и 2.55 %; за Красна поляна 8.43 % и 2.88 %; за Младост 14.14 % и 14.10 %; за Оборище 4.72 % и 8.49 %; за Триадица 9.12 % срещу 29.10 %! Освен това собствениците на имоти с данъчна оценка над 100 хил. лв. дават повече от половината от приходите от такса смет, а техния брой е само 2.8 % от общия брой на имотите в столицата. Явно е, че размерът на такса смет е социално ориентиран по социалистически!

Доколко таксата е поносима?

Средната сума, заплатена през 2007 г. от всяко домакинство е 1.1 % от средногодишния доход на домакинство в София по данни от НСИ. Според приетата норма за такса смет едно домакинство в страните от ЕС може да си позволи максимум 1.5 %, а по възприети критерии за страни като България тя трябва да е не по-висока от 1 % от средния годишен доход на домакинствата. Ако се вземе предвид, че физическите лица заплащат средно не цялото, а около 55 % от количеството на генерираните от тях отпадъци се вижда, че таксата в София надхвърля и европейските и българските норми за социална поносимост.

Да се променя ли такса смет за 2009 г.?

Размерът на такса смет не трябва да се променя, защото бизнесът несправедливо плаща по-голямата част от сметката, а за повечето от домакинствата тя е над границата на социалната поносимост. Освен това повишените данъчни оценки за 2009 г. допълнително ще засилят несправедливото разпределение на тежестите по нейното заплащане. Но разходите за дейностите по управление на отпадъците ще растат! Освен това се очаква бизнесът да продължи да се отдръпва от общинската услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, а заради кризата ще намалеят и новите обекти, които ще влезат в експлоатация през 2009 г.

Как да се преодолее противоречието?

На първо място, чрез точно ценообразуване на дейностите по управление на отпадъците и точно планиране на необходимите средства и инвестиции за качествено почистване на столицата. Трябва да се промени начинът на контрол върху работата на фирмите, които чистят; да се въведе GPS-системата за контрол върху движението на автомобилите за сметосъбиране и сметоизвозване и да се изчислява услугата им по цени за “тон-километър”.

На второ място, кметът да започне действия за поетапно прехвърляне на част от дейностите по чистотата и зелената система към районните кметове, като им осигури малогабаритна техника за целта, което ще подобри качеството и контрола. Защо да не създаде и общинско предприятие с широк спектър на дейности по управление на отпадъците към Столична община? Освен това, кметът и СОС трябва да разработят механизми за повишаване на събираемостта на такса смет, която за 2007 г. е 80 % (за 2008 г. все още няма данни) при запазване на облекчението за 5 % отстъпка при заплащане на таксата в срок до 31 януари.

Трябва да се даде възможност и на физически лица и на етажната собственост при определени условия да преминат на индивидуални договори за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, както е за юридическите лица.

Необходимо е да се налагат и сериозни глоби и санкции на тези, които замърсяват, както и да се разработи система от мерки и финансови стимули, насочени към гражданите и фирмите, към отделни квартали и населени места при участие в разделното събиране и при намаляване на количеството на отпадъците.

Задача на кмета е след изграждане на завода за отпадъци да въведе нова система за определяне на такса битови отпадъци, отчитаща количествата отпадъци, което предполага и подготовителни действия за нова система за сметосъбиране и сметоизвозване. Това е предвидено в Стратегията за управление на отпадъците на Столична община до 2011 г., а също така е обещано от кмета в предизборната кампания. А обещанията трябва да се изпълняват!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: Общините трябва да са двигателят, основата,...
На 12 септември на последното си редовно заседание за този мандат, Общински съвет Видин...
Радан Кънев: Австрия и Нидерландия нарушават задълженията си...
Популизмът на австрийското правителство много вреди, допълни евродепутатът Австрия и Нидерландия с упорития си...
Атанас Атанасов: Българското контраразузнаване е проспало шпионската дейност...
Много внимателно сме обсъдили цялата ситуация, не сме подходили безотговорно и тук въпросът е...
В Деня на София, 17 септември, Коалиция ПП-ДБ...
“В Деня на София, празникът на града, който обичаме се регистрираме за местните избори...
Грети Стефанова: Бюджетът е огледало, София расте, но...
Гласувах против бюджета на София, защото той е огледало на работата на един общински...