Светослав Малинов: Социолозите приемат вече насериозно не само присъствието ни в 40-ия парламент, но и претенцията ни за първа сила вдясно

– Г-н Ма­ли­нов, “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия” пра­ви ли до­с­та­тъ­ч­но, за да не се изгуб­ва ди­а­ло­ги­ч­но­ст­та ме­ж­ду де­с­ни­те фор­ма­ции пре­ди из­бо­ри­те и да не се ми­ни­ра евен­ту­а­лен сле­ди­з­бо­рен съ­юз, ка­к­то пре­по­ръ­ча би­в­ши­ят пре­зи­дент Пе­тър Сто­я­нов? Не­о­до­б­ри­тел­ни­те и ре­з­ки из­ка­з­ва­ния на ва­ши ли­де­ри по ад­рес на СДС и ССД не огор­ча­ват ли сим­па­ти­зан­ти­те ви?
– Има­ме офи­ци­ал­но за­я­ве­ни и фор­му­ли­ра­ни от На­ци­о­нал­но­то съ­б­ра­ние по­зи­ции – обя­ви­х­ме БСП за наш ос­но­вен по­ли­ти­че­с­ки про­ти­в­ник; пре­по­т­вър­ди­х­ме ос­т­ра­та си опо­зи­ци­он­ност спря­мо НДСВ и ДПС и за­я­ви­х­ме сво­е­то при­те­с­не­ние от то­ва, ко­е­то ста­ва вдя­с­но. В то­зи сми­съл има­ме гра­да­ция в ези­ка си – наш про­ти­в­ник е БСП, не же­ла­ем вто­ри ман­дат за Си­ме­он Са­к­с­ко­бург­го­т­с­ки и смя­та­ме, че без­при­н­ци­п­ни­те спо­ред нас де­с­ни ко­а­ли­ции от­б­лъ­с­к­ват де­с­ния из­би­ра­тел. То­ва е на­ша­та оцен­ка, ос­та­вям на дру­ги ква­ли­фи­ка­ци­и­те да­ли то­ва е ос­т­ро, или ме­ко.
– Как ще ко­мен­ти­ра­те при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на още 3 пар­тии 2 зе­ме­дел­с­ки и ДРОМ (“Дви­же­ние за ра­в­но­п­ра­вен об­ще­с­т­вен мо­дел”) към ОДС, къ­де­то ос­вен си­ни­те ве­че са “Гер­гьо­в­ден” и де­мо­крати­те на Пра­ма­тар­с­ки?
– За ор­га­ни­за­ци­я­та ДРОМ не зна­ем мно­го, ве­ро­я­т­но ще на­у­чим сле­д­ва­щи­те дни, но що се от­на­ся до ко­а­ли­ци­я­та с Яне Янев и Ге­ор­ги Пин­чев – все пак, та­ка тря­б­ва да бъ­дат на­ри­ча­ни, за­що­то ис­тин­с­ки­те на­и­ме­но­ва­ния е без­к­рай­но тру­д­но да се на­у­чат; аз ми­с­ля, че то­ва ще от­б­лъ­с­не де­с­ния из­би­ра­тел задъл­го, не са­мо за те­зи пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри!
– Не ви ли е при­те­с­ни­тел­но да уча­с­т­ва­те са­ми?
– Ние за­я­ви­х­ме, че ще оти­дем на из­бо­ри­те са­ми или с пар­т­ньо­ри, с ко­и­то смя­та­ме, че има­ме ед­на­к­ви по­зи­ции. Ни­ко­га не сме за­я­вя­ва­ли, че ще се явим на вся­ка це­на в ко­а­ли­ция или пък на вся­ка це­на са­ми. Про­с­то ис­ка­х­ме да пре­ме­рим, ка­к­то се ка­з­ва, со­б­с­т­ве­ни­те си при­н­ци­пи, да ги съ­и­з­ме­рим с дру­ги­те, да ви­дим къ­де има­ме до­пир­ни то­ч­ки. То­ва, че сме са­ми, са­мо по­ка­з­ва ка­к­во е съ­с­то­я­ни­е­то вдя­с­но! Ни­ко­га съ­з­да­ва­не­то на ко­а­ли­ция не е би­ло са­мо­цел­но, а въ­о­б­ще съ­з­да­ва­не­то на без­при­н­ци­п­на ко­а­ли­ция в на­с­то­я­щия мо­мент не е ни­ка­къв про­б­лем за ни­то ед­на по­ли­ти­че­с­ка си­ла! Та­ка че, то­ва не ни е би­ло цел – ако на­ме­к­ва­те, че сме ис­ка­ли ко­а­ли­ция, ко­я­то не се е съ­с­то­я­ла. Ис­ка­х­ме при­н­ци­п­на ко­а­ли­ция – тя на­и­с­ти­на не мо­жа да се слу­чи!
– Има­те ли ве­че спо­ра­зу­ме­ние за съ­в­ме­с­т­но явя­ва­не на во­та с БСДП, чий­то пре­д­се­да­тел Йор­дан Ни­х­ри­зов е де­пу­тат от ва­ша­та пар­ла­мен­тар­на гру­па?
– Не, пре­д­с­тои. На кон­фе­рен­ци­я­та за­дъл­жи­х­ме пре­д­се­да­те­ля Иван Ко­с­тов да ре­ги­с­т­ри­ра “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия” и фа­к­ти­че­с­ки та­ка ще се явим на из­бо­ри­те. И ще от­во­рим на­ши­те ли­с­ти за вся­ка­к­ви ли­ч­но­с­ти, за ко­и­то смя­та­ме, че спо­де­лят на­ши­те при­н­ци­пи и ще до­при­не­сат за ка­у­за­та на ДСБ.
– Удо­в­ле­т­во­рен ли сте от по­с­ле­д­ни­те со­ци­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния?
– Ние, раз­би­ра се, сле­д­ва­ме своя път; то­ва, ко­е­то ис­кам да от­бе­ле­жа, е, че, за жа­лост, през по­сле­д­ни­те 2 го­ди­ни бъл­гар­с­ка­та со­ци­о­ло­ги­че­с­ка об­щ­ност – та­зи, ко­я­то е ме­дий­но мно­го ак­ти­в­на, на пра­к­ти­ка се пре­вър­на в по­ли­ти­че­с­ки ос­т­ри­е­та на по­ли­ти­че­с­ки пар­тии. В то­зи сми­съл за мен е не­въз­мо­ж­но да ги ко­мен­ти­рам ка­то со­ци­о­ло­зи. Ка­то по­ли­ти­че­с­ко по­с­ла­ние бих ги ко­мен­ти­рал та­ка: те за­по­ч­ват да при­е­мат не про­с­то при­съ­с­т­ви­е­то на ДСБ в сле­д­ва­щия пар­ла­мент, те за­по­ч­ват да при­е­мат съ­вър­ше­но на­се­ри­о­з­но на­ша­та пре­тен­ция за пър­ва дя­с­на си­ла и в то­ва от­но­ше­ние те из­вър­ши­ха се­ри­о­з­но раз­ви­тие и ево­лю­ция.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...