РБ иска оставката на министър Стойнев

До
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ
С И Г Н А Л
от Светослав Христов Малинов, ЕГН6801190461
и други физически лица от Реформаторския блок
Всички с адрес за призоваване: гр.София 1000, бул. Витоша 18 (входът е откъм ул. Кърниградска, централата на ДСБ) Тел.: (02) 400 9921; Факс: (02) 400 9948.
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
На проведено на 19.03.2014г. заседание на Министерски съвет, по предложение на Министъра на икономиката и енергетиката, е гласуван статут “приоритетен инвестиционен проект” за проекта, станал публично известен като “Карадере”, на дружеството Мадара Юръп АД, ЕИК200341288. Съдружници в последното дружество са две чуждестранни юридически лица /ЧЮЛ/, регистрирани в зони с преференциален данъчен режим /т. нар. офшорни зони/ – Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, рег. на Британски Вирджински острови и Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, рег. в Малта.
Съгл. чл. 3, т. 13 от Закона за за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ДВ No.1/3.01.2014г./, се забранява на подобен вид дружества да кандидатстват по реда на Закона за инвестициите за статут на “приоритетен инвестиционен проект”, освен ако преди това не са вписани в Търговския регистър действителните собственици-физически лица на дружеството /чл. 6/. Дружеството Мадара Юръп АД е вписало в ТР чак на 24.03.2014г собствениците-физически лица. – т.е. 5 дни след като е получило съотвентния статут.
Допълнително, при справка в Търговския регистър веднага прави впечатление, че Мадара Юръп АД със свое заявление А5 20140318172457 е подало документи, в които се сочат като действителни собственици и на двете ЧЮЛ 8 физически лица от Великобритания: Франсиен Гейл Уикъм; Юън Гейл Шорт; Найджъл Върнон Шорт; Луиз Елизабет Шорт; Марк Джон Дейвис; Сара Джанет Дейвис; Пол Райли; Никълъс Дейвид Гъливан.
Същевременно, от Сертификата за актуално състояние на “Рейнбоу Груп Сървисиз” Лимитид е видно, че наред с гореизброените 8 физически лица, мажоритарен собственик с над 60% от акциите е друго ЧЮЛ, вероятно също офшорна компания – “Айл ъв Ман Ашуранс” Лимитид /Isle of Man Assurance Limited /. За разкриването на действителните собственици-физически лица на последното по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, в Търговския регистър не е представена каквато и да било информация.
Не на последно място, представляващия дружеството Мадара Юръп АД е декларирал към горецитираното заявление А5 20140318172457, под страх от наказателна отговорност по чл. 313 НК, че представената информация е пълна и достоверна.
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
Предвид гореизложеното, моля да разпоредите проверка във вр. с гореизложената информация, която да изясни, с оглед разпоредбите на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и ЗНИ:
1. Налице ли са данни за извършено административно нарушение и/или престъпление, извършено от длъжностно лице, при внасяне на предложението до Министерски съвет от 19.03. за предоставяне на “приоритетен инвестиционен проект” на проекта, станал известен под името “Карадере”, на дружеството Мадара Юръп АД;
2. Налице ли е нарушение на закона при вземането на решение за предоставяне на статут “приоритетен инвестиционен проект” по т.1. В тази връзка моля да изискате и разпоредите проверка и на ангажиментите на държавата, община Бяла и съседните общини по подписания меморандум и прилежащата документация между МС и Мадара Юръп АД, с оглед изясняване, дали последният предвижда предоставяне на държавна/общинска земя без търг или конкурс и/или при занижени цени и/или безвъзмездно на дружеството по реда на чл. 22е и др. от ЗНИ ;
3. В случай на установени закононарушения при предоставяне на статут на “приоритетен инвестиционен проект” на проекта по т.1, то моля да дадете указания към компетентния орган, същият да бъде незабавно отнет; моля на основание чл. 145, ал.5 ЗСВ да разпоредите спиране на изпълнението на статута на “приоритетен инвестиционен проект” до произнасянето по искането за отмяна;
4. В случай на установени законарушения и/или деклариране на невярна информация за дружествата и физическите лица-действителни собственици на Мадара Юръп АД, то моля да привлечете към наказателна отговорност виновните лица;
ПРИЛАГАМЕ:
1. Декларации 2бр. от представляващия Мадара Юръп АД по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
2. Удостоверения за актуално състояние, обявени в ТР за Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, рег. на Британски Вирджински острови и “Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, рег. в Малта;
3. Стенограма на заседание на МС от 19.03.2014г.
4. Справка от Търговския регистър за извършено вписване по заявление А5 20140318172457

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Шефът на военното разузнаване поддържа контакт...
Случващото се в МВР и в "Митници" е многофункционално активно мероприятие, организирано предизборно за...
Стоян Михалев: Целта е била да махнат главния...
"Живко Коцев е бил притискан да подаде оставка от страна на вътрешния министър и...
Радан Кънев: Надяваме се г-н Главчев да си...
"Надявам се, че г-н Главчев ще си дава сметка, че той има една задача...
Кристина Петкова: Безобразното и брутално нарушаване на закона...
Въпреки нелепите оправдания от страна на служба “Военно разузнаване”, че не са разработвали Атанасов...
Атанас Атанасов: С избора на Калин Стоянов се...
Ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ заяви, че са възмутени от състава на служебно правителство,предложен от...