Радикална реформа във фундамента на държавата

Реформаторски блок
Мерки в сектор Правосъдие и система за сигурност
Операция “Чисти ръце” срещу задкулисното управление и корупция на всички нива
Подробни, предварителни проверки на имуществото, финансите и фактори за зависимост на кандидатите за позиции в съдебната система и полицията; конкурсно начало; прозрачност и публичност на конкурсите и назначенията в управлението на съдебната власт, съда, прокуратурата и полицията; периодично атестиране на работата на съдии, прокурори и полицаи и кариерно израстване в съответствие с резултатите; периодични проверки за рискове от зависимости и проверка на лоялността.
Ефективна прокуратура, в защита на обществения интерес, работещи механизми за отчетност и освобождаване от политически натиск и вмешателства
– Назначаване на Главния прокурор от Президента по предложение на НС. Отказ на Президента да назначи може да бъде преодолян от 2/3 от народните представители. Отчетност на Главния прокурор пред НС, с възможност за предсрочно освобождаване.
– Засилване на отчетността на Прокуратурата на РБ чрез ефективен парламентарен контрол.
– Обособяване на самостоятелен Висш прокурорски съвет; гражданско участие във ВПС.
– Назначаване и кариерно израстване на прокурорите на базата на конкурси, стандарти за натоварване, оценка на количеството и качеството на работата.
Справедлив и некорумпиран съд, освободен от вмешателството на политици и лобистко кадруване
– Реформа на висшия кадрови орган – Висшия съдебен съвет. Създаване на ВСС управляващ само съдиите и намаляване на състава му чрез редуциране на парламентарната квота; пряк избор на съдийската квота във ВСС от всички съдии; непартийност на кандидатите от парламентарната квота.
– Справяне със “съдебната номенклатура” като източник на корупция, чрез процедурите за оценка на рискове от зависимости, атестации, гарантиране на случайното разпределение на делата.
Ефективно разследване на корупцията
Силна специализирана прокуратура разследваща корупция.
– Активна работа за изграждането на ефективна “Европейска прокуратура”
– Ефективна Служба за борба с корупцията и организираната престъпност, интегрирана в МВР, с функции по разследване на злоупотреби с власт, корупция и организирана престъпност.
– Мерки за подобряване ефективността на разследването и санкционирането на корупционни престъпления.
Полиция, която работи за хората и чийто основен приоритет е събирането на годни доказателства
– Реформа в МВР с приоритет ефективна полицейска и дознателската работа.
– Ограничаване на правомощията на Министъра на вътрешните работи по назначаване на полицаи на ръководни длъжности. Местните полицейски ръководители се назначават във взаимодействие с местната власт и местното население.
– Разтоварване на МВР от нехарактерни за дейностите по охрана на обществения ред и разследването на престъпления дейности ( всякакви “предприемачества”-производство на номера за автомобили, Академия, СОТ и т.н. се извеждат извън МВР)
– Въвеждане на работещи механизми за регулярна проверка на професионализма и лоялността на служителите на МВР.
Публичност и граждански контрол
Пряко участие на граждански организации и граждани в поставянето на въпроси в изслушванията за публичните назначения; периодични оценки на ефективността на институциите от граждански организациим максимален достъп до информация за управлението на системата на правосъдие и полицията; достъп в реално време до информацията за образуването, разпределението на делата и тяхното движение.
17.11.2013 г.
Гр. София
Реформаторски блок
Реформа на правосъдието и системата за сигурност
I. Операция “Чисти ръце”
 Провеждане на операция “Чисти ръце” в съда, прокуратурата и полицията, чрез подробни проверки на имуществото, финансите и фактори за зависимост на кандидатите за позиции в съда, прокуратурата и полицията, и периодични проверки на назначените.
 Въвеждане на конституционно гарантирана процедура за проверка на рисковете за зависимости, включително и корупция, за всички кандидати за управленски позиции в съдебната власт и в системата за сигурност, избирани от Народното събрание. Публично изслушване с гражданско участие. Процедурата следва да включва изрични становища от Прокуратурата на РБ, МВР, КПУКИ и НАП с оценка на риска, с предвидени достатъчно дълги срокове за подробна проверка; изготвяне и оповестяване на общо становище за оценка на риска от компетентната комисия на НС, на базата на становищата на специализираните органи и медийни публикации; публичност на всички становища и предоставяне на достатъчно дълъг срок за въпроси от организации и граждани и публично изслушване на кандидатите.
 Законодателно въвеждане на процедура за проверка на рисковете за зависимости за всички кандидати за управленски позиции в съдебната власт, осъществявана от органите на управление на съдебната власт; въвеждане на аналогични процедури за проверка при назначаване на ръководители в органите в системата за сигурност.
II. Прокуратура
 Промяна на начина на назначаване на Главния прокурор и предвиждане на възможност за неговото предсрочно освобождаване. Главният прокурор се назначава от Президента по предложение на Народното събрание. При отказ на Президента да назначи Главен прокурор предложен от Парламента, Парламентът може да преодолее президенстското “вето” с решение за избор, подкрепено от 2/3 от народните представители.
 Процедура по гласуване на кандидатурата на Главния прокурор от Народното събрание гарантираща достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове от зависимости и публично изслушване с възможност за участие на граждански организации и задаване на въпроси.
 Мандатът на Главния прокурор се намалява на 5 години, като мандатът му може да бъде прекратен предсрочно на строго изброени основания, свързани с неизпълнение на задълженията му.
 Обособява се Висш прокурорски съвет (ВПС), като 2/3 от членовете му се избират пряко от прокурорите, а 1/3 от Народното събрание. Висшият прокурорски съвет има правомощия по провеждане на конкурси, въвеждане на стандарти за натоварване, оценка на количеството и качеството на работата на прокурорите и предлага прокурорите за кариерно израстване.
 Квота на НС във ВПС от 1/3 от членовете, като членовете от квотата на НС могат да бъдат и без юридическо образование.
 Процедурата по избор на членовете на ВПС от Народното събрание гарантира достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове от зависимости и процедура по публично изслушване с възможност за граждански организации да задават въпроси.
IІІ. Съд
 Създаване на Висш съдебен съвет управляващ само съдиите, състоящ се от 15 души.
 Въвеждане на подробна процедура по избор на членове на ВСС от съдиите, предвиждаща пряк избор от всички съдии.
 Квотата на Народното събрание във ВСС се редуцира на 1/3 от членовете, като членовете от квотата на НС могат да бъдат и не юристи.
 Процедурата по избор на членовете на ВСС от Народното събрание гарантира достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, процедура по публично изслушване с възможност за граждански организации да задават въпроси.
 Гаранции за реални конкурси и атестации за качеството на работата на всеки съдия, периодични проверки за рискове от зависимости и ефективна дисциплинарна отговорност.
 Намаляване правомощията на председателите на съдилищата.
 Гаранции за реално работеща система за случайно разпределение на делата.
IV. Ефективно разследване на корупция
 Засилване на специализираната прокуратурата, която да стане основна институция в борбата срещу корупцията и злоупотребите с власт.
 Активно участие в изграждане на ефективна Европейска прокуратура.
 Засилване на капацитета на митниците за разследване на митнически и данъчни престъпления.
 Промяна на разпоредбите на наказателното право във връзка с наказателната отговорност за активно предлагане на подкуп.
 Изрична уредба на наказателното споразумение с обвиняеми срещу предоставяне на свидетелски показания.
 Промяна на законодателството с цел постигане на ефективна гражданска конфискация на престъпно имущество на основата на установено престъпление.
V. МВР
 МВР се освобождава от неприсъщите си дейности, които не са свързани с класическите полицейски функции по охрана и разследване на конвенционалната престъпност.
 Ограничаване на правомощията на Министъра на вътрешните работи по назначаване на полицаи на ръководни длъжности.
 Началниците на РПУ се назначават от професионални комисии с равен брой представители на МВР и съответната община, които правят конкурс с публично изслушване с гражданско участие.
 Създават се полицейски комисии по професионални стандарти, които приемат стандарти за оценка на работа на полицейските служители и правят атестации за кариерно развитие.
 Създаване на система за периодични атестации и конкурси за полицаите, проверки за лоялност и проверки на имуществото, финансите и рискове от зависимост.
VI. Служба за борба с корупция и организирана престъпност
 Създаване на Служба за борба с корупцията и организираната престъпност, интегрирана в МВР, с функции по разследване на злоупотреби с власт, корупция и организирана престъпност.
 Работа на службата в тясно сътрудничество със специализираната прокуратура.
 Назначаването на директора на службата от Президента по предложение на Народното събрание, по процедура гарантираща достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове за зависимост и публично изслушване с широко гражданско участие.
 Активно привличане на експерти от ЕС за съдействие на службата, интегрирани в нейната работа.
VII. СРС/ДОТО
 Употребата на СРС-та за целите на разследване на престъпления (не се отнася за разузнаване и контраразузнаване), става по искане на разследващ екип, включващ разследващия полицай и наблюдаващия прокурор.
VIII. ДАНС/Разузнавания
 Разузнаванията се свеждат до две, разузнаване и контраразузнаване, като дейността им се регламентира законодателно.
 Премахване на свръхзасекретяването на разузнавателните служби.
IX. Граждански контрол
 Регулярно осъществяване на цялостно описание и оценка на работата на отделните институции, при гарантиран достъп да пълна информация и подбор на организациите чрез публични конкурси, от граждански организации регистрирани в обществен интерес.
 Участие в обществените обсъждания на кандидатите за управленски позиции в съдебната власт и полицията, с гаранции за достъп до необходимата информация, и възможности за участие в изслушванията и задаването на въпроси на кандидатите.
X. Парламентарен контрол
Активно осъществяване на парламентарен контрол от парламентарни комисии с мнозинство от опозиционните партии.
17.11.2013 г.
Гр. София
Реформаторският блок: Ще проведем операция “Чисти ръце” срещу корупцията по високите етажи
Операция “Чисти ръце” не е хвърляне на документи по телевизионни студия за дискредитиране на политическите противници, а системен подход за постигане на върховенството на закона. Ние ще проведем “Чисти ръце”, защото българските институции са окупирани, подвластни на корупцията по високите етажи и не тговарят на очакванията на обществото. Много от управляващите нямаше да са на позиции сега и случаят “Пеевски” нямаше да е възможен, ако в правосъдната система беше направена истинска реформа, а не имитиране на намерение. Това каза на пресконференцията на Реформаторския блок днес Йонко Грозев – координатор на групата в Блока по правосъдие и вътрешен ред и зам.-председател на “Движение България на гражданите”. Блокът днес представи втората си секторна политика – реформи в правосъдието и сигурността – след икономическите мерки, обявени в началото на месец октомври.
По думите на Грозев, неведнъж са правени опити да се реформира правосъдието, но с намерение то да остане същото. Проблемът е корупцията по високите етажи на властта, а безнаказаността на управляващите ще спре, ако се скъса връзката между политическото и правораздаването, каза още той.
По думите му, “Чисти ръце” срещу задкулисното управление и корупция на всички нива ще включва подробни, предварителни проверки на имуществото, финансите и фактори за зависимост на кандидатите за позиции в съдебната система и полицията; конкурсно начало и прозрачност на конкурсите и назначенията в съда, прокуратурата и полицията; периодично атестиране на работата на съдии, прокурори и полицаи, механизми за проверка на лоялността и др.
Петър Славов от “Синьо единство” съобщи, че мерките за ефективна прокуратура включват назначаване на Главния прокурор от Президента по предложение на Народното съъбрание с предвидена възможност при отказ на Президента да назначи такъв, това да се преодолява с гласовете на 2/3 от народните представители. Сред мерките на реформаторите са и обособяване на самостоятелен Висш прокурорски съвет.
В сектор съдебна система, реформаторите обявиха, че предлагат мерки за освобождаване на съда от вмешателството на политици и лобистко кадруване. Сред мерките са реформа на Висшия съдебен съвет, създаване на ВСС, управляващ само съдиите и намаляване на състава му чрез редуциране на парламентарната квота, пряк избор на съдийската квота във ВСС от всички съдии, непартийност на кандидатите от парламентарната квота, справяне със “съдебната номенклатура” като източник на корупция чрез процедурите за оценка на рискове от зависимости, както и гарантиране на случайното разпределение на делата.
Ген. Димо Гяуров от “Синьо единство” изброи реформите в сферата на ефективното разследване на корупцията като посочи създаване на силна специализирана прокуратура, разследваща корупцията, активна работа за изграждането на ефективна Европейска прокуратура, ефективна работана Службата за борба с корупцията и организираната престъпност, интегрирана в МВР, която да бъде с функции по разследване на злоупотреби с власт, корупцията по високите етажи и организирана престъпност.
По думите му в полиция ще се пристъпи към дълбоки реформи с приоритет ефективна полицейска и дознателската работа. Реформаторите предлагат в МВР-сектора ограничаване на правомощията на Министъра на вътрешните работи по назначаване на полицаи на ръководни длъжности, като местните полицейски ръководители ще се назначават във взаимодействие с местната власт. Реформаторите ще пристъпят и към разтоварване на МВР от нехарактерни за дейностите по охрана на обществения ред и разследването на престъпления дейности, като тук се визират всякакви “предприемачества” – производство на номера за автомобили, Академия на МВР, СОТ и т.н.).
Стефан Попов от Гражданския съвет подчерта, че Блокът залага на пряко участие на граждански организации и граждани в поставянето на въпроси в изслушванията за публичните назначения, периодични оценки на ефективността на институциите от граждански организациим максимален достъп до информация за управлението на системата на правосъдие и полицията, достъп в реално време до информацията за образуването, разпределението на делата и тяхното движение. Стефан Попов допълни още, че при толкова политически криминализирана, обвита в корупционен пашкул държава, уродливостта в основните й струкутри може да се преодолее само с радикални реформи, които обаче, според реформаторите, ще бъдат в рамките на правилата на демократичния ред.
На въпрос за ДАНС Йонко Грозев от “Движение България на гражданите отговори”, че ДАНС е контраруззнаване и трябва да бъде точно това, като със събирането на доказателства ще се занимава Специлизиранат служба за борба с организираната престъпност и корупцията по високите етажи. Публично назначаване на главния прокурор е радикалан промяна, според Грозев, тъй като досега главният прокурор винаги е било назначание на управляващите, т.е. на поредното правителството. Не можем да кажем, че това не е факт. Единственото оръжие срещу подобна практика е публичността, каза още Йонко Грозев.
Радан Кънев, лидер на ДСБ, добави, че политическата отговорност е могъщ фактор и бе категоричен, че призива на реформаторите е за по-малко задкулисна намеса и повече порзрачност. Ще разграничим прокуратурата и съда и нека цялото общество знае, че който ттук нататък говори за операция “Чисти ръце”, без да дава визия за радикална промяна в прокуратурата, просто лъже, допълни още Радан Кънев.
Според лидера на “Движение България на гражданите” Меглена Кунева програмата по правосъдие и вътрешен ред е най-силната връзка на партиите от Реформаторския блок. Това е заради което се събираме, защото България, управлявана отнастоящите политически играчи, се провали в трите си основни функции – правосъдие, сигурност, спиране на корупцията. За мен това е моят протест като политик, допълин Кунева, тъй като ние трябва да даваме решения на проблемите в качеството си на реформатори и политици и да променяме средата, допълни още тя. По думите й, реформаторите ще убеждават в програмата си всички организации, НПО, професионални гилдии и граждани, които държат на дълбоки и смели реформи в системата на сигурността, но категорично няма да водят разговори с ксенофобски партии и политици, разпространяващи езика на омразата.
Реформаторски блок
17 ноември 2013 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...