Програмни насоки на ДСБ

България преживя съдбовен исторически преход.
Изградихме държавните институции върху принципите на демокрацията. Върнахме отношенията на собственост в естествения за демократичния капитализъм ред. Освободихме силите на пазара. България е с функционираща пазарна икономика. Изведохме Родината си от орбитата на постсъветското влияние. Вече сме член на НАТО. Пред членство сме в Европейския съюз. Тези достижения на демократичния преход са необратим факт и предпоставка на всяка градивна политика.
Въпреки несъмнените успехи на демократичната общност днес свободата, сигурността и достойнството на гражданите не са гарантирани. България няма стабилни и ефективни институции. Реформаторската политика е забавена или спряна. Парламентарната демокрация се изпразва от съдържание и добива декоративен характер, който прикрива новата олигархия и нейното проникващо влияние.
Присъединяването ни към евро-атлантическия свят е преломен исторически момент. Изправени сме пред нови въпроси, нови рискове и нови предизвикателства. След големите дела на преходното време днес нашият избор е за силна България в обединена Европа. Силата на страната ни е в сигурността, достойнството и благосъстоянието на отделния български гражданин. За изпълнението на тази мисия ние, ДЕМОКРАТИТЕ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, обявяваме следните приоритети на своите програмни намерения.
Лична сигурност и силни държавни институции
Днес българските граждани живеят в ситуация на висока несигурност.
Естествени фактори за тази несигурност са свободният пазар, конкурентната икономика и самата демокрация. Те предполагат конкурентна борба и политическа надпревара; създават динамично напрежение, на което се дължи бързото и свободно развитие на западната цивилизация. С тази естествена за всеки прогрес несигурност ние ще живеем в бъдеще и следва да готвим за нея себе си и децата си; сами да бъдем решителни и с непрестанна готовност да поемем своята лична отговорност за житейския си избор. Напълно сме убедени, че връщане назад към тоталитарната “сигурност” не може да има.
Но българските граждани масово изживяват чувство на несигурност, която се дължи на слабата и неефикасна държава. Такава държава не е в състояние да наложи господството на закона еднакво над всички. Общото убеждение за царяща несправедливост се дължи на липсата на ефикасно и навременно правораздаване, на масовите корупционни практики на централната и местната администрация, на използването на държавни контролни, полицейски, следствени органи и прокуратура за политическо преследване и за затормозяване на частната инициатива. Държавните институции отслабнаха вследствие на отказа да се поема и носи политическа отговорност за техните действия, заради липсата на политически контрол върху тях и заради пълно отсъствие на политическа воля за тяхното оздравяване и използване за благото на България.
Срастването на либералните и левите партии с комунистическата олигархия, с остатъците от нейния репресивен апарат и с организираната престъпност е причина за безсилието и неспособността на държавните институции да гарантират сигурност на българските граждани. Вместо престъпността да бъде отслабена и разгромена, тя намира своите политически и съдебни покровители, намира начин да остане недосегаема, да продължава войните помежду си и да бъде все по-арогантна към българските граждани.
Днес българинът се страхува, когато изпраща детето си на училище, защото ще го малтретират и ще му продават наркотици, страхува се, когато напуска дома си, защото ще го ограбят, страхува се, че няма да прибере отгледаната реколта, защото ще го окрадат, страхува се от въоръжени грабежи в дома си, на улицата и на магистралата.
Искаме силна България на първо място със сигурни български граждани.
Основната грижа и цел на нашата политика на сигурност е създаване на силни държавни институции. Ние не приемаме да живеем в несигурност, породена от собствената слабост на държавата и от безнаказана криминална престъпност.
Програмните ни насоки в областта на политиката ни за вътрешна сигурност, която за нас е стълб на националната ни политика, са:
· като се придържаме последователно към принципите на парламентарната демокрация, да отстраним влиянието на остатъците от тоталитарния репресивен апарат върху полицията и специалните служби за сигурност;
· да проведем решителна реформа в контролните органи и органите на реда, за да отстраним връзките между техните служители и престъпния свят; за да отстраним корупционната среда най-напред и най-вече сред тези държавни сектори, които трябва да гарантират нашата сигурност;
· да поставим всички институции и лица от изпълнителната и другите власти пред неотменимото задължение да носят пълна отговорност за своите действия – без имунитети и без гаранции за несменяемост;
· да направим така, че всички власти да носят публично отговорност за делата си;
· да настояваме и действаме за извеждането на следствието и прокуратурата от съдебната власт.
Слабостта на държавните институции се дължи на лошия баланс между централните и местните власти. Прекомерната централизация на правомощията в ръцете на органи, които не са заинтересовани от решаването на проблемите, които са далече и откъснати от тях, е основна причина българските граждани да се чувстват отчуждени от властта. Днешното местно самоуправление няма своята самостоятелност, правомощия, отговорности и ресурси, за да решава проблемите на гражданите. Българските местни власти са слаби и зависими.
Искаме силна България със силна местна власт.
Поставяме си като една от най-важните задачи промяната на баланса на политическата и финансовата власт между централните и местните власти в полза на местните, така че проблемите да се решават там, където възникват, където има заинтересованост и където има желание и ресурси това да стане по най-бързия и добър начин.
Слабостта на България се дължи в значителна степен на държавната администрация. Тя остана не докрай реформирана, прекалено голяма за мащабите на страната, тромава и неефективна и най-вече със запазени комунистически рефлекси да властва и изнудва тези, на които е призвана да служи.
Искаме силна България с малка, но висококомпетентна, честна и ефикасна държавна и местна администрация.
В името на създаването на силна и ефикасна държава обявяваме намерението си да трансформираме сегашната държавна и местна администрации във висококомпетентни и отзивчиви органи – продуктивни в оказването на услуги на гражданите и строго контролирани политически. Ще направим така тези държавни институции да поемат върху себе си защитата и реализацията на всички права на българските граждани.
Икономическа политика за бърз растеж на благосъстоянието
Ние вярваме, че е възможно в кратки срокове да се оползотвори националният потенциал за много бързо икономическо и технологично развитие. България има изключителната възможност да постигне това с подкрепата на ЕС. Имаме пълната убеденост, че ролята на икономиката ни не е само да повишава благосъстоянието, а и да създава обществена мотивация, воля и ресурси за достигане на европейски икономически и технически стандарти, да бъде среда, която развива творческия потенциал на хората.
Левите и либералите нямат политически идеи да постигнат необходимите темпове на икономически растеж и подобряване качеството на живот на българина. Вместо свободната конкуренция и пазара те позволяват да се развива сивата икономика, да избуяват олигархични интереси и да се разширява монополният диктат. Левите и либералите толерират икономика без правила и без стриктен контрол от страна на институциите. Последиците са забавени темпове на модернизацията, безотговорна приватизация, нарушаване на правилата за обществените поръчки, вредни за данъкоплатеца сделки с външния дълг. Българската частна инициатива се задушава от данъци, вноски и такси, от разрешителни режими, от контрабандния внос, от незаконния диктат на цени, от използването на контролните и съдебните органи на държавата за потискане на конкурентни фирми.
Когато държавата е едновременно търговец, производител, икономически участник, инвеститор и неубедителен арбитър за съблюдаването на закона, тя деформира и блокира пазарната конкуренция, разходва неефективно националните ресурси и създава, и поддържа корупционна среда. Тя сама нарушава баланса на отговорностите между себе си и икономическите агенти. Това води до избягване плащането на данъци и осигуровки, укриване на доходи и печалби, до прехвърляне на значителни финансови тежести от сивия сектор върху редовните фирми, предприемачи и граждани.
Българската земя, нашият традиционен източник на благосъстояние и сигурност, пустее. Огромният й потенциал да ражда богатство остава неоползотворен. Тя се продава на безценица. Вместо модерно земеделие и мерки за развитие на пазара на земята, които да възстановят истинската й стойност, кризата, причинена в земеделието от либерално-социална политика, се разви в монополни структури с високи цени и значителен сив сектор. Спекулативната вносна търговия и натискът на евтината и субсидирана европейска продукция поставя българските земеделски производители в безизходица. Това определя ниската доходност от земеделието и съответно ниската цена на земята.
Искаме силна България с ефективно земеделие и ценна земя.
Фокусираме нашата икономическа политика върху прекратяване на безнаказаното нарушаване на законите и правилата на пазара, върху прекъсването на олигархическите отношения между държавата и бизнеса, върху насърчаването и защитата на свободната конкуренция, върху повишаване стойността на земята и стойността на труда.
Искаме силна България с богати граждани.
Целите на нашата икономическа политика са: бързо нарастване благосъстоянието на българите, изравняване на нашия стандарт и качество на живот с европейския, възстановяване стойността на земята и недвижимата собственост до европейските равнища и осигуряване на достойно присъствие на страната ни в ЕС.
Основните насоки на нашата икономическа политика са:
· създаване на условия за устойчив икономически ръст значително над средния за ЕС и на тази основа значително по-бързо от европейското нарастване на трудовите доходи;
· намаляване на общото данъчно и осигурително бреме и оставяне на по-голям разполагаем доход на данъкоплатците;
· поддържане на благоприятна за инвеститорите данъчно-осигурителна среда;
· развиване и защитаване на свободната лоялна конкуренция като основа на пазарната икономика в страната;
· създаване на законодателни и организационни механизми за трайна и ефикасна защита на легалния бизнес от престъпни посегателства;
· осигуряване на ефикасна институционална подкрепа на чуждестранните инвеститори, които реинвестират печалби в България, внедряват нови технологии и развиват експортния потенциал на страната;
· осигуряване на ефикасна защита на кредиторите и сигурност за спестителите;
· съдействане за развитие на пазара на земята и покачване на нейната цена;
· съдействане за развитието на пазара на труда в съответствие с най-добрите европейски практики;
· съдействане за развитието на капиталовия пазар;
· спомагане за засилване ролята на кредита като пазарен регулатор и за рационално използване на националния финансов ресурс;
· съдействане за развитието на пазара на пенсионното, здравното и социалното осигуряване;
· фокусиране на държавната социална закрила само към гражданите, които нямат възможност сами да осигуряват своето нормално съществуване;
· елиминиране на всички фактори, демотивиращи хората и фирмите за продуктивна дейност и предприемачество;
· създаване на силни институции, налагащи безкомпромисното спазване на правилата от всички и ползващи се с доверието на хората;
· повишаване на събираемостта на данъците и на митните сборове;
· превръщане в неизбежни наказанията, предвидени в законите, а санкциите за нарушителите и нелоялните играчи на пазара да бъдат по-големи от рисковете на свободната конкуренция;
· засилване на контрола, санкциите и рисковете за предприемачите от “сивия сектор”, докато той стане напълно неизгоден;
· спиране на навлизането на “мръсни пари” на пазара и унищожаване на финансовите източници и ресурси на организираната престъпност;
· ограничаване на държавните разходи до издържането на желаните от хората публични услуги и сектора на сигурността;
· ограничаване ролята на държавата като предприемач;
· насочване на публичните инвестиции предимно към инфраструктурата, свързана с българското присъствие в обединена Европа и с реализация на специалните геополитически предимства на страната ни;
· осигуряване на икономическа предвидимост чрез балансиран бюджет, силен лев и стабилни търговски банки;
· ниска инфлация, ниски лихви по кредитите и ниски равнища на външния дълг;
· ефективно управление на външния дълг и въздържане от спекулативни операции;
· поддържане системата на валутен борд до влизането на страната ни в Европейския валутен съюз;
· институционално подкрепяне развитието на икономиката на знанието;
· развиване на организационно-икономическата среда за опазване на природата и на околната среда.
Културно възродена България
Искаме силна България с висок дух и гордо национално самочувствие.
Нашата цел е България да присъства в обединена Европа със силна културна идентичност. Даваме приоритет на духовните си ценности, на европейския си цивилизационен избор, а не на фолклорно-кичовските естетики и на патриотарска патетика. Искаме да прекъснем идеологическите спекулации с нашата историческа памет и култура.
Ние не може да запазим памет за самите себе си. При тази липса на памет оживяват архаични и уж отмрели модели на културно общуване: великодържавнически и колективистичен (социалистически). Искаме възродена култура и образование, които да са способни да преработят и усвоят в общата ни памет културата на отминалите епохи, за да може да се създаде основа за ново духовно развитие.
Искаме да прекъснем порочния левичарски егалитаристки нагон за компрометиране на успяващите и да постигаме духовното с хармонизиране на личностните и колективни енергии. Духовното се издига не с масовост и толериране на “заетост” в културната сфера, а с подобряване на качеството на културния продукт и на културните събития.
Ние вярваме и настояваме за принципите на личната отговорност. Поемането на тази отговорност от твореца е съдбовно важно в културните дейности.
Ние сме категорично против псевдоангажираността и повърхностната вулгаризация на нашето културно и медийно пространство. Искаме толерантност към обществената и политически ангажирана критика в изкуството, защото тя издига стойностното и връща в културното поле творческите личности.
Ние вярваме в нуждата от модернизация, която е много важен обществен двигател. Държейки на традициите си, знаем, че трябва да отваряме нашето общество към новото. Искаме да бъдем модерни демократи за силна България, защото обединена Европа е основана върху традициите и е обърната към бъдещето.
Ориентираме културната си политика към следните конкретни програмни насоки:
· гарантирано държавно осигуряване на националните културни институти чрез пряко финансиране от бюджета;
· изработване на гъвкави финансови механизми, обвързващи художествената стойност и материалния й еквивалент;
· ангажиране на държавата с подкрепа на некомерсиалното високостойностно изкуство;
· оптимизиране на мрежата от културни представителства на България в чужбина и превръщането им в реални посланици на националната култура;
· постепенно оттегляне на държавата от администрирането на културата;
· финансова независимост на общините при развитието на културната им политика;
· нарастваща автономия и съответно отговорност от страна на културните институти по отношение на набиране и разходване на средства;
· засилване на дела на косвено финансиране на културните дейности чрез данъчни облекчения при спонсорство и инвестиции;
· насърчаване на появата на алтернативни частни и обществени дарителски фондове;
· защита на правата на отделния творец с ефективно наблюдение и контрол на обектите на авторското право и интелектуалната собственост;
· опазване на културно-историческото наследство и развитие на културния туризъм.
· създаване на условия за алтернативно финансиране на културата чрез специализирани фондове;
В областта на медиите си поставяме следните по-конкретни цели:
· постепенно свиване на държавната медийна регулация в полза на саморегулацията;
· създаване на условия за инвестиционен интерес към сектора;
· нови законови механизми за прозрачност на собствеността и финансирането на медиите;
· нормативно осигуряване на цифровите технологии в електронните медии и защита на новия медиен плурализъм.
Ние вярваме, че е необходимо да положим грижи за възстановяване на общия културен капацитет на нацията, започвайки от отделния индивид. Взаимодействието между възпитание, култура и образование тук ще има решаващо значение.
Политика на инвестиране в образованието и подготовката на младите
Българското училище и университети не отговарят на новите предизвикателства. Те не съдействат на нашето общество да преодолее тежката криза на ценностите, в която изпадна. Младите хора не се учат и възпитават системно и последователно на традиционни български добродетели. Подготовката, която дава образователната система на страната, не съответства на темповете на глобалното разпространение на информацията и световната комуникация. Образованието е сред най-видимите провали на сегашното либерално-социално управление. Общото равнище на образованост в основното, средното и висшето училище спада до тревожни равнища. Разходите на родителите за допълнителна подготовка на учениците нарастват непрекъснато. Няма яснота и в областта на висшето образование. Няма политическа смелост да се погледнат проблемите и да бъдат назовани. А те са: демографският срив; политическата неспособност да се управлява образователната система; отпадане на ученици в задължителната за образование възраст; липса на квалификация на българското учителство; голяма държавна университетска мрежа със спадащо доверие.
Всичко това се случва във време, когато българските граждани са изправени пред силната европейска конкуренция на трудовия пазар. Тук се цени не само наученото, но и способността за неговото прилагане. Тук се цени решителността, способността да се прави избор, да се поставят и постигат цели. Основните принципи на нашата политика в образованието са качество, съчетано с достъпност, прагматичност, стабилност и взискателност. За нас образованието е най-важна инвестиция в бъдещето на страната.
Искаме силна България с волеви и образовани граждани.
Целта на образователната ни политика е в нашата страна да се предлага образование и подготовка, които да бъдат конкурентни на европейските и на тези в САЩ.
Конкретните ни програмни насоки са:
· основното образование да гарантира достатъчна грамотност по български език; научаването на чужд език; основни компютърни познания; способност за свободен избор и базова гражданска култура;
· средното образование да подготвя конкурентни участници за обединения европейски пазар на труда, с достатъчна обща и професионална подготовка, знаещи добре поне един чужд език, с компютърна грамотност, способни да си поставят и постигат лични и професионални цели;
· задължително оптимизиране на училищната мрежа, за да се разходват финансовите средства към повишаване качеството на образованието;
· постоянна квалификация и модерно обучение на учителите, за да отговарят на променящия се свят;
· оптимизация на университетската мрежа;
· разкриване на широки възможности за българските студенти да се учат (движат) в европейската университетска мрежа;
· въвеждане на принципи за управление и финансиране, насочени към стимулиране на качеството на образованието;
· поддържане и насърчаване инвестирането в образованието и професионалната квалификация на всеки български гражданин по време на целия негов активен живот;
· определяне на съществена роля на спортуването на всички ученици и студенти, на спортните състезания и на училищните, и на университетските първенства.
Наша специална и особено важна политическа насока е да обърнем българската образователна система към спорта, който формира характера, спортсменско поведение и учи на добродетели. Ще го превърнем в неин основен вътрешен приоритет.
Ние сме напълно убедени, че в съвременното общество на високите технологии науката може да играе важна роля за благоденствието на страната ни. Предстоящото присъединяване към Европейския съюз изисква активизиране на всички направления на нашата приложна наука и дейно българско участие в развитието на общото европейско изследователско пространство за изграждането на икономика, основана на научното познание.
Наша основна грижа е здравето и продължителността на живота
Здравеопазването е сред най-големите провали на либерално-социалното управление. Повече от 1,5 млн. българи не плащат здравните си осигуровки. Достъпът до медицинска помощ е силно ограничен. Много пациенти са принудени да плащат нерегламентирано, за да получат адекватно и навременно болнично лечение. Субсидираните от здравната каса лекарства стават все по-малко и все по-трудно достъпни. Ежегодно болниците трупат огромни дългове, а Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) – дефицит.
Тази криза е следствие на отказа на сегашното мнозинство да завърши реформите в здравеопазването. Вместо засилване на конкуренцията се засили администрирането на системата. Вместо плащания за дейност се разпределят субсидии. Вместо да се подкрепи общественият характер и независимостта на НЗОК, тя бе превърната в поделение на Министерството на финансите. Вместо приватизация се правят публични здравни холдинги. Хаосът и прекомерната държавна намеса са среда за корупция. Изгражда се здравна олигархия. Тя не желае реформите да завършат, а само да преразпределя обществените средства в своя полза.
Политиката относно социално значимите заболявания и наркоманиите няма цялостна концепция. Затова предприетите мерки са неефективни.
За нас всичко това е напълно неприемливо.
Ние искаме силна България с добро здравеопазване и здрави хора.
Конкретните ни програмни насоки за гарантирана достъпност, човешко отношение и високо качество на медицинските услуги са:
подкрепа на независимостта и обществения характер на НЗОК;
установяване на честна конкуренция на лекари и лечебни заведения;
промяна на финансирането на болниците, така че висококвалифицираният лекарски труд да получи адекватно стимулиране;
приватизация на лечебни заведения, запазваща предмета на дейността;
смяна на модела за напълно и частично доплащане на лекарствата;
развитие на допълнителното здравно осигуряване чрез доброволни фондове и конкуренция между тях;
контрол и ограничаване на социално значимите заболявания;
балансиран подход, превенция, лечение и борба с наркотичните зависимости;
синхронизиране на взаимодействието между осигурителните системи със страните от ЕС за гарантиране на здравното обслужване на гражданите, пребиваващи на територията на други страни, както и за избягване на двойното осигуряване.
Социални политики
Финансовите основи на социалното осигуряване отслабват от задълбочаващата се демографска криза, безработицата, сивата икономика и ниските трудови доходи. На това се дължат основните проблеми на пенсионната система – ниски пенсии и високи осигурителни вноски.
Искаме силна България със силна солидарност между хората.
Целим да разширим основата на осигурителната система и да я направим привлекателна за икономически активните хора. Искаме да стимулираме заетите и предприемачите да се осигуряват върху всички свои доходи, продължително време и върху по-висок осигурителен доход за доброволното осигуряване.
Конкретните насоки на осигурителната политика са:
· прилагане на справедливи механизми при определяне на размера на пенсиите и другите осигурителни плащания;
· насърчаване осигурителната система, която е основана на лична осигурителна сметка;
· намаляване на ограниченията и насърчаване на инвестициите на пенсионно-осигурителните дружества;
· увеличаване на личния принос за бъдеща социална сигурност и разтоварване на осигурителната система от социални функции, които са ангажимент на държавата.
България е страна с най-ниско равнище на обща заетост сред присъединяващите се страни. Създаването на модерен и гъвкав пазар на труда е решаващо за повишаване на заетостта. Наложеният сега либерално-социален модел насочва огромен за страната ни финансов ресурс за субсидирана заетост с краткотраен ефект. Той създава изкуствени условия за заетост. Нужно е този модел да се ограничи и усилията да се насочат към повишаване на инвестиционната заетост.
Искаме силна България с осигурени, но стимулирани за продуктивен труд граждани.
Основните насоки на нашата политика по отношение на трудовите отношение са:
· по-добро образование и по-високо квалификационно равнище на търсещите работа;
· насърчаване на фирмите, които създават постоянна нова заетост;
· целенасочена данъчно-осигурителна политика за стимулиране на развитието на малките и средните предприятия;
· преодоляване на регионалните различия в заетостта и безработицата;
заетост на неравностойните групи хора на пазара на труда.
В страната ни се поддържа несъразмерно широка и затова неефикасна социална мрежа за подпомагане на безработните и на хората в неравностойно положение. Тя не съдържа механизми и стимули за бързо връщане на трудоспособните безработни на пазара на труда.
Насоките на нашата политика за социално подпомагане са:
· единно координиране на грижите за получаващите социални помощи;
· на всеки работоспособен човек, който получава социални помощи, да му се предлага задължаващо го предложение за работа и квалификация;
· въвеждане на индивидуални, задължителни планове на лицата, получаващи социални помощи, даващи им възможност отново да започнат работа.
Национална сигурност и външни отношения
Днес България е член на НАТО и приключва преговорите за присъединяване към ЕС. Тази голяма победа на българските демократи изисква нова политика на сигурност и външни отношения, която да гарантира интересите на всеки български гражданин и да утвърди силна България в обединена Европа. Това означава реформирани сили за вътрешен ред и сигурност и армия с високопрофесионални и мотивирани мъже и жени в униформа с достоен статут в обществото, които респектират престъпниците, защитават националната територия и изпълняват съюзническите задължения.
Едва когато спрем криминализацията на държавното управление и възстановим вярата на хората в способността на институциите да ги защитят от престъпността във всичките й форми, българските граждани ще се убедят в силата на новите колективни гаранции за външна сигурност и ще подкрепят международната роля на страната ни. С такава нова политика България ще реализира икономически и политически предимствата от членството си в НАТО и ЕС, както и преимуществата на геополитическото си положение. Така ще бъдем силен и равноправен съюзник.
Искаме силна България – първостепенен политически фактор в районите на Югоизточна Европа и Черноморието.
Тази политика за сигурност и външни отношения включва следните насоки:
· Конституцията и законодателството да отразят съществените промени в средата и концепциите за сигурност и отбрана през ХХІ в.
· Целият сектор за националната сигурност да се модернизира решително чрез нов подход в оползотворяването на ресурсите. Да се управлява чрез убедителен и демократичен контрол, при засилена прозрачност, за да знаят гражданите каква сигурност получават срещу своите данъци.
· Да се прекъснат връзките и приемствеността между остатъците от комунистическите репресивни органи и съвременните държавни институции.
· Да се неутрализират външните фактори, които предизвикват вътрешна дестабилизация на институциите и правовата държава.
· Границите ни да станат преграда за международния тероризъм, незаконния трафик и нелегалната имиграция в България и Европейския съюз.
· България да се превърне в първостепенен фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион.
· Да се защитават сигурността и правата на българските граждани в чужбина и законните им икономически и културни интереси.
· Да приобщи българите в чужбина към постигането на националните цели на България в обединена Европа.
Демократи за силна България

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Йордан Иванов: За първи път пловдивчани постигат такъв...
Важно е на кого ще връчи третия мандат президентът и какво мнозинство ще се...
Любен Иванов: Голяма част от преписките, свързани с...
"Защо ГЕРБ и ДПС, кръгът около Пеевски, провалиха заседанието на комисията "Нотариуса", точно когато започна...
Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...