Природата в полза на хората

Парламентарната група на Синята коалиция внесе предложения за промени в проекта на Закон за горите на Министерски съвет с цел:
Да се предотвратят всякакви разпоредителни сделки и промяна на предназначението на земи и гори от горския фонд, придобити в резултат на заменките, осъществени от предишното правителство;
Да не се допусне продажба на земята в защитените територии, която е публична държавна собственост, на лицата, които са я застроили незаконно;
Да не се позволи строежът на стълбове за лифтове и влекове и основите на съоръжения за ветрогенератори и фотоволтаици, да се осъществява без изключване на земята под тях от горския фонд;
Да се предотврати абдикиране на държавата от управлението на природните паркове в полза на общините, които нямат капацитет и интерес да бъдат добри стопани.

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

УВАЖАЕМАГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 73, ал. 1 от ПОДНС внасям предложение за изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект за горите, № 002-01-89/ 11. 10. 2010, внесен от Министерски съвет

1. В чл.9 ал.2 се изменя, както следва:
(2) Документите по ал. 1, т. 1 и 2, както и документите за държавните и общински гори по точка 3 се оповестят публично чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите.

2. В чл.16 се създава нова алинея 3:
“(3) Данните от горската инвентаризация са публични.”

3. В чл.27, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
3. 1. т.3 се допълва в края на изречението с израза “и защитените зони по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.”
3. 2. т. 7 се изменя, както следва:
” 7. горските територии в 200 метровата ивица покрай границите на Република България, покрай брега с Черно море и река Дунав.”
3. 3. създава се нова точка 8 със следното съдържание:
” 8. Горските територии на островите на река Дунав и тези включени в границите на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите”.

4. В чл.28 ал.2 т.3 се допълва в края на изречението с израза:
” и защитените зони по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.”

5. В член 54 се правят следните изменения:
5. 1. от ал.1 отпадат т.3 и т.5.
5. 2 ал. 2 се изменя както следва:
“(2) Правото на строеж се учредява за определен срок, не по-голям от 50 години:”
5. 3. в ал.2, т.2 буква б) отпада;
5. 4. в ал.2, т.2 буква в) се изменя както следва:
“в) за обекти по ал.1 т.4;”

6. В член 76 думите “чл. 73, ал. 1, т. 3, 4 и 5” се заменят с “чл. 73, ал. 1, т. 3 и 5”

7. Чл.159 ал.3 отпада.

8. Чл.250 отпада.

9. В Чл.275 ал.1 т.2 израза “от регионалните дирекции по горите” се заменя с израза “от структурите на Изпълнителната агенция по горите”.

10. В § 3 от ПЗР:
10. 1. от ал.1 отпада текста, започващ с израза “когато те:….” до края на алинеята.
10. 2. Алинея 5 отпада.
10. 3 Въвежда се нова алинея 5, както следва:
“(5)До произнасянето на Европейската комисия, че замените от списъка по алинея 3 не представляват държавна помощ, се забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки с тях”.

11. § 7 от ПЗР отпада.

12. В § 18 от ПЗР т. 1, 2, 5 и 6 отпадат.

София, 23. 11. 2010 г.
Народен представител:

Иван Н. Иванов

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

УВАЖАЕМАГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 73, ал. 1 от ПОДНС внасям предложение за изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект за горите, № 002-01-89/ 11. 10. 2010, внесен от Министерски съвет

1. В чл. 38, ал. 8 и ал. 9 се изменят така:
“(8) Уедрените горски територии, придобити по реда на ал. 1 – 7, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки за срок от 15 години след уедряването им.”

“(9) Физически и юридически лица, придобили в резултат на уедряване горски територии – държавна или общинска собственост, не могат да променят предназначението им за срок от 30 години от влизането в сила на плана за уедряването.”

2. Досегашните алинеи 8 – 20 на чл. 38 съответно се преномерират.
3. В чл. 47, ал. 6 думите “30 години” се заместват с “15 години”.
4. В чл. 73, ал. 1, т. 1 думите “промишлени предприятия” се заличават.
5. В § 23 от ПЗР, т. 1 да отпадне.

София, 23. 11. 2010 г.
Народен представител:

Иван Н. Иванов

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...