Предложение за промени в Устава на партия

Проект!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ПАРТИЯ “ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”

1. В чл. 10 се добавя т.10 – Главен секретар.

2. В чл. 16 ал.2, след думите “измежду членовете си” се добавя “и народните представители от партията”.

3. В чл. 16 ал.2, се добавя ново изречение последно, както следва: “Отговорниците по настоящата алинея отговарят за многомандатни избирателни райони, групирани в географски район за планиране, като има отделен отговорник за трите избирателни района на област София-град”.

4. Чл. 18, т.5 се изменя, както следва: “Избира Главен секретар.”

5.Чл. 19А ал.4, се изменя, както следва: “(4) На събранието присъства и главният секретар и отговорникът за избирателния район по чл. 16 ал.2 от настоящия устав. Ако не е член на организация от съответния район, той има право на съвещателен глас.”

6. В чл. 19Д се създава нова ал.4, ал.5 и ал.6, както следва:

“(4) В Пловдив, Регионалният съвет се състои от Председателството на общината в състава по чл. 36 ал.2, а избраният председател на община с районно деление е и Регионален координатор на избирателния район.

(5) В София Председателството на общината, в състава по чл. 36 ал.2 от устава, заедно с

регионалните координатори на избирателните райони, определя позициите на партията по въпроси от местната политика, засягащи и трите избирателни района на територията на Столична община. Председателят на организацията, в този случай, има правата и на

регионален координатор, както и правото да определя кои въпроси са от компетенциите на съвета по настоящата алинея.”

7. Приема се нов чл. 19 “З”, със следния текст:

” Чл. 19З Главен секретар.

(1) Главният секретар отговаря, съвместно с отговорниците по чл. 16 ал.2, за организационното развитие на партията.

(2) Главният секретар участва в Регионални събрания с право на съвещателен глас, предлага на НР свикване на регионални събрания, подпомага Регионалните съвети при осъществяване на функциите им, планира и провежда събрания по чл. 19Е и чл. 21 и извършва текуща оценка на състоянието на партийните структури.

(3) Главният секретар осъществява общо ръководство на администрацията на партията и пряко ръководство на организационния отдел.

(4) Главният секретар е и заместник-председател на Националния изборен щаб.

(5) Главният секретар се избира от Националното ръководство, което одобрява и длъжностната му характеристика и може да му възлага конкретни задачи и делегира права с нарочно решение.

(6) Главният секретар участва в заседанията на Националното ръководство с право на глас.

(7) Главният секретар е делегат по право на Националното събрание на партията. “

8. В чл. 21, след думите “в поне една местна медия” се добавя “или на официалната интернет страница на партията – www.dsb.bg“.

9. В член 25 се добавят нова алинея 5 и 6, както следва:

“(5) В случаите по предходната алинея, ако общинското/районно ръководство не свика събрание, то се свиква от Националното ръководство по реда на член 21 от Устава”

“(6) В случай, че Председателят трайно не изпълнява функциите си в продължение на 6 месеца, въпросът се отнася до Националния вътрешнопартиен арбитраж от отговорника по чл. 16 ал.2 от Устава, Главния секретар или регионалния координатор. Националният вътрешнопартиен арбитраж прекратява мандата на Председателя и ръководството с аргументирано решение, след като се увери в неизпълнението на функциите, като възлага на Националното ръководство да свика събрание по реда на чл. 21 от Устава.”

10. В член 26 ал.1 се добавя нова т.5, както следва:

“т.5 прекратява предсрочно мандата на Председателя и ръководството на общинска/районна организация в случаите и по процедурата по чл. 25 ал.6 от Устава”.

11. В чл. 30, думите “състав от 7 члена”, се изменят на “в състав 5 до 7 члена”.

12. В чл. 35 ал.5, т.т. 5 до 8 се отменят.

13. В чл. 52 се добавя нова алинея 4, както следва:

“(4) Националното ръководство приема правила за финансиране на общинските и регионални организации със средства от държавната субсидия на партията.”

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...