Правилник

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ”

КЪМ ПП “ДСБ”

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Организацията на жените към ПП ДСБ, наричана по-долу за краткост Клуба, е създадена съгласно Устава на ПП ДСБ и чл. 20, ал. 2 от Закона за политическите партии.

(2) Националният клуб на жените е структура на жените, навършили 18 /осемнадесет/ години, вярващи в принципа за равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.

(3) Клубът е обединение на хора, осъществяващи своята дейност в съответствие с Устава, учредителните документи, програмите и решенията на Националните органи на ПП ДСБ, с Конституцията и законите на Република България, общочовешките ценности и добрите нрави, както и в тясна колаборация с организацията на жените към Европейската народна партия.

(4) Седалището на Националния съвет на Клуба се намира в гр. София, бул. Витоша № 18.

(5) Правилникът на Клуба и програмните документи се приемат и изменят с Решение на Общото събрание на Клуба и утвърждават от ИС на ДСБ.

(6) Председателят, заместник-председателите и членовете на Националния съвет се избират и освобождават от Общото събрание на Клуба.

Чл. 2.Клубът приема символите на ПП ДСБ и използва собствен отличителен графичен символ: три стилизирани женски силуета, затворени в кръг, отдясно на който със син цвят на бял фон е изписано “Национален клуб на жените”, както и интегрирано официалното лого на ПП “Демократи за силна България”.

II. Принципи и цели

Чл. 3.Принципите и целите на Клуба следват и подпомагат програмните стратегии, принципи и цели на ПП ДСБ, заложени в учредителните документи на ПП ДСБ.

Чл. 4.Основни принципи, отстоявани от Клуба, са:

1. Принципът за равнопоставеност на правата и задълженията и възможности за реализация без ограниченията на социалната роля на своя пол;

2. Принципът за равнопоставеност на жените и мъжете, който е основно човешко право, ключов елемент на демокрацията и обща ценност на Европейския съюз;

3. Премахване на дискриминацията и насилието, основани на пола;

4. Принципът за балансирано представителство (осигуряване на количествено и качествено равновесие в участието на жените и мъжете) в политиката, управлението и вземането на решения;

5. Постигането на принципа на реалната демокрация предполага пълноценно партньорство между мъжа и жената в процеса на обществените дела, в които те работят заедно и се допълват взаимно.

Чл. 5.(1) Основните цели на Клуба са:

1. Да допринася за представянето и популяризирането на каузите и политиките на ДСБ, както и да участва активно в тяхното формиране.

2. Да подпомага Партията и да участва активно в изработването на политики, произтичащи и свързани със специфични теми от живота на гражданите и да работи за включването на джендър-баланса в партийните платформи и обръщения.

3. Да налага в политическия дневен ред теми и въпроси, свързани с важни области от живота на жените.

4. Да реализира и поддържа комуникация с водещи представители на женски, браншови организации и образователните институции.

5. Да привлича и ангажира граждани, заинтересовани от политиките, провеждани и инициирани от ПП ДСБ, като партия, която е достоен пример за дясна политика със социален профил.

6. Да приобщава и мотивира жените в ДСБ за политически дейности и инициативи, да подпомага Партията в развитието на кадровия и експертен потенциал и да подготвя жените в Партията за участие в избори и заемане на ръководни позиции в държавната и местната власт.

7. Да привлича трайно и дългосрочно жени към каузите и политиките на ДСБ.

8. Да се бори срещу стереотипите по отношение на пола, чрез които се поддържат трайни нагласи за разделение на дейностите и функциите на “женски” и “мъжки”.

9. Да работи за по-пълноценно и ефективно използване на потенциала и талантите на жените, като отстоява “женската гледна точка” в политиката и в обществения живот и възможностите жени да поемат политическа отговорност.

(2) При изпълнение на горепосочените цели Клубът ще:

(а) Провежда активна международна дейност чрез сътрудничество със сродни организации от Европа и света;

(б) Насърчава политическото образование на жените и да организира и провежда обучения и политически академии;

(в) Работи за увеличаване на политическото доверие към жените в политиката посредством партньорства с неправителствени организации, публични личности и гражданското общество;

(г) Подпомага нормотворческата дейност, както на национално, така и на местно ниво;

(д) Формира и изразява на позиции по законодателни тематики, отстоявайки демократичните принципи на справедливост, върховенство на правото, равенство пред закона и прозрачност при назначаването на кадри;

(е) Подпомага работата на представителите ДСБ в държавната и местната власт и администрация;

(ж) Оказва подкрепа и взаимодействие на националното ръководство, изпълнителния съвет и главния секретар на Партията, при подготовката на кандидатите за изборни длъжности.

III. Членство

Чл. 6. (1) В Клуба може да членуват дами, членове на ПП ДСБ, които имат избирателни права според българското законодателство, приемат Правилника и Учредителните документи на Клуба и са готови да работят за осъществяване на надпартийните цели и задачи на Клуба.

(2) В Клуба не може да членува гражданин, който:

(а) е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако той не е реабилитиран;

(б) е взел участие (действие или бездействие) в престъпление против републиката или обществото;

(в) е бил щатен и/ или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.

(3) Членството в Клуба е доброволно.

(4) По предложение на НС на Клуба може да се утвърждават и почетни членове на Клуба.

Чл. 7. (1) Регистрирането на член на Клуба се извършва след подаване на писмено или електронно заявление за членство.

(2) Заявлението се подава до Общински или Областен председател на ДСБ; или до председател на общински, областен или национален клуб. Съответният орган и структура, които имат отношение към членството, вземат решение относно приема. Решението и заявлението се изпращат за утвърждаване от Изпълнителния съвет.

(3) Всеки член на Клуба се регистрира само в една териториална организация на Клуба и става част от общинската организация на ДСБ по местоживеене или постоянен адрес.

(4) В случай на несъществуваща общинска организация на Клуба, гражданинът става член на Националния клуб на жените и придобива статут на представител за дадената община, до учредяване на такава.

Чл. 8.Всеки член на Клуба има право:

(а) да избира и да бъде избиран в териториалните и националните
органи на Клуба;

(б) да участва пряко в работата на съответния орган на Клуба;

(в) да изказва мнения и да прави предложения пред съответния
орган на Клуба;

(г) да участва в разработването и осъществяването на политиката
и решенията на Клуба;

(д) да прави дарения, съгласно българското законодателство и финансовия правилник на ДСБ.

Чл. 9.Всеки член на Клуба е длъжен:

(а) да споделя и спазва принципите и ценностите на Клуба;

(б) да спазва Учредителните документи и Правилника за дейността на Клуба, както и да работи за осъществяване целите и задачите на Клуба;

(в) да спазва и изпълнява решенията на НС на Клуба;

(г) да участва в дейностите и кампаниите на Клуба;

(д) да допринася с поведението си в обществото за възстановяване
авторитета и престижа на българската дама;

(е) да заплаща членски внос в размер, определен от ОС на Клуба, при спазване на законодателната рамка и финансовия правилник на ДСБ.

IV. Симпатизанти

Чл. 10. (1) В Клуба може да бъдат регистрирани като симпатизанти дами, които имат избирателни права според българското законодателство и желаят да участват в дейността на Клуба, без да са партийни членове, приемат Правилника и Учредителните документи на Клуба и са готови да работят за осъществяване надпартийните цели и задачи на Клуба.

(2) В Клуба не може да членува, като симпатизант, гражданин, който:

(а) е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако той не е реабилитиран;

(б) е взел участие (действие или бездействие) в престъпление против републиката или обществото;

(в) е бил щатен и/ или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.

Чл. 11.Регистрирането на симпатизант на Клуба става по реда на чл. 7 от настоящия Правилник.

Чл. 12.(1) Всеки симпатизант се полза с правата и задълженията, описани в чл. 8 и чл. 9 от настоящия Правилник, с изключение на правото да избира и да бъде избран в ръководните органи на Клуба, както и с изключение на задължението да заплаща членски внос.

(2) Всеки със статут на симпатизант има право да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на Клуба и/ или в работата на съответния орган на Клуба.

V. Гражданско членство

Чл. 13. (1) В Клуба може да членуват дами, които не желаят да са членове на ДСБ, но имат избирателни права според българското законодателство, приемат Правилника и Учредителните документи на Клуба и са готови да работят за осъществяване надпартийните цели и задачи на Клуба.

(2) В Клуба не се допуска гражданско членство за кандидат, който:

(а) е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако той не е реабилитиран;

(б) е взел участие (действие или бездействие) в престъпление против републиката или обществото;

(в) е бил щатен и/ или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.

(3) Гражданското членство в Клуба е доброволно.

Чл. 14.Регистрирането на гражданското членство в Клуба става по реда на чл. 7 от настоящия Правилник.

Чл. 15.(1) Всеки със статут на гражданско членство се полза с правата и задълженията, изчерпателно описани в чл. 8 и чл. 9 от настоящия Правилник, с изключение на правата да избира и да бъде избран в ръководните органи на Клуба, както и с изключение на задължението да заплаща членски внос.

(2) Всеки със статут на гражданско членство има право да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на Клуба и/ или в работата на съответния орган на Клуба.

(3) Всички граждани със статус на гражданско членство, формиратГраждански съвет.

Чл. 16.Членството в Клуба по реда на Глави III, IV и V се прекратява:

1. С писмено заявление за напускане, като прекратяването e в сила от момента на подаването на заявлението до НС;

2. С изключване-по мотивирано предложение до НС от Областна организация и решение на НС на Клуба, подлежащо на утвърждение от ИС на ДСБ при:

(а) системно неизпълнение на задълженията, описани в чл. 9 от настоящия Правилник; и/ или

(б) поведение, което е несъвместимо с ценностите на Клуба и националната политика на ДСБ;

3. При смърт.

4. Членството в Клуба се прекратява в случаите на изключване от ПП ДСБ.

VI. Национални органи на Клуба

Чл. 17. (1) Структурата на Клуба е разпределена в общински и областни клубове с представители и ръководство на местно ниво, които работят в оперативна самостоятелност с Националния съвет на Клуба.

(2) Органите на Клуба са:

(а) Общо събрание;

(б) Национален съвет (наричан за краткост НС);

(в) Областно събрание;

(г) Областно ръководство;

(д) Общинско събрание;

(е) Общинско ръководство.

Общо събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание /наричано за краткост ОС/ е върховен орган на Клуба.

(2) ОС се свиква най- малко веднъж на 2 /две/ години по предложение на НС.

Чл. 19. ОС се състои от всички членуващи в Клуба по реда на Глави III, IV и V по- горе, със съответните права на гласуване.

Чл. 20. Общото събрание:

1. изменя и допълва Правилника за дейността на Клуба към ПП ДСБ, който подлежи на утвърждаване от ИС на ПП ДСБ;

2. дава предложения за политиката и дейността на Клуба;

3. избира Председател и заместник- председатели на Клуба в състав от 7 /седем/ души;

4. избира членовете на НС;

5. контролира дейността на НС;

6. приема отчета на НС;

7. приема резолюции, декларации.

Чл. 21. (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 /един/ час и се провежда с явилите се членове по реда на падащ кворум.

(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство.

Национален съвет и председател

Чл. 22. (1) НС е ръководният орган на организацията на Клуба в периода между Общите събрания, и се избира от ОС за срок от 2 /две/ години.

(2) Решенията на НС са задължителни за всички органи и структури на Клуба.

(3) НС отчита дейността си, като представя отчет за цялостната дейност по време на мандата си.

(4) НС се състои от 7 /седем/ члена, ведно с Председателя и заместник- председателите на Клуба.

(5) Гражданите, посочени в предходната алинея от настоящия член, ведно с областните председатели, формират разширен НС.

(6) Областните клубни ръководители може да бъдат членове на НС.

(7) Членовете на НС номинират от състава си Организационен отговорник, Ковчежник и Международен отговорник.

(8) НС се свиква на редовни заседания от Председателя, а в негово отсъствие – от един от Заместник- председателите, най-малко веднъж на 2 /два/ месеца.

(9) По покана на Председателя, Националният съвет може да заседава съвместно с представители на гражданския съвет и други лица, които имат компетентност по определени точки от дневния ред.

Чл. 23.Председателят на Клуба представлява организацията на жените към ПП ДСБ, а при невъзможност упълномощава изрично за същото един от членовете на НС на Клуба, както и:

1. координира изпълнението на решенията на НС и ръководи оперативно неговата дейност;

2. председателства Общото събрание и НС на Клуба;

3. по право е член на ИС на ДСБ.

Чл. 24.Функции на Националния съвет:

1. осъществява ръководство и контрол върху легитимността, състава и дейността на структурите и органите на Клуба в съответствие с Правилника и приетите от ОС решения;

2. приема решения по текущи въпроси, свързани с дейността на Клуба;

3. изготвя проект на бюджет на организацията и отчет на изпълнението, съгласно финансовия правилник на ДСБ;

4. осъществява международната дейност и координира връзките на Клуба с други организации;

5. подпомага ПП ДСБ и Националния предизборен щаб в провеждането на изборни кампании;

6. предлага на ИС на ПП ДСБ кандидатури на ПП ДСБ за народни
представители, общински съветници, кметове, евродепутати, президент и вицепрезидент;

7. подпомага изработването на стратегията на парламентарната дейност на ПП ДСБ;

8. прави предложения до ИС на ПП ДСБ за утвърждаване на
териториалните подразделения на Клуба и техните ръководства;

9. прави предложения до ИС за освобождаване на Областните клубни председатели при неспазване решенията на ОС и НС, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на НС са основание за освобождаване от длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането на нов ръководител;

10. прави предложения до ИС на ПП ДСБ за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени и браншови организации, както и за взаимодействие с държавните органи на управление и тези на местната власт;

11. координира дейността на всички подразделения на Клуба;

12. след съгласуване с ИС на ПП ДСБ определя стратегията и дейността на Клуба;

13. изразява становища по политически и обществени теми;

14. разработва стратегии и приема решения с идейно-политически характер след съгласуване с ИС на ПП ДСБ.

Чл. 25. (1) Мандатът на член на ръководството се прекратява предсрочно при:

а) оставка;

б) нарушения на Правилника на Клуба или поведение, което е несъвместимо с ценностите и целите на ПП ДСБ и Клуба и уронва престижа на Клуба;

в) смърт;

г) при наличие на решение на НР на ПП ДСБ.

(2) Решението за прекратяване мандата по буква б) от предходната алинея се взема с квалифицирано мнозинство при 2/3 разширен НС.

(3) При отпадане на повече от 1/3 от НС се свиква извънредно ОС за избор на ново ръководно тяло.

VII. Териториално – организационна структура

Чл. 26. (1) Структурата на Националния клуб на жените се състои от териториално-организационни структури на Клуба, които се изграждат на принципа и в съответствие с административното деление на страната, като включват:

а) Областно събрание;

б) Областно ръководство;

в) Общинско събрание;

г) Общинско ръководство.

(2) Органи на Областните клубове са Областното клубно събрание, Областният клубен председател.

(3) Областният клубен председател представлява и координира областния клуб.

Чл. 27. (1) Областните и общински клубове към Клуба и техните органи работят в тясна колаборация с НС на Клуба.

(2) Съставът, функциите и правомощията на териториалните клубни структури на Клуба и техните органи се определят в пълно съответствие с Правилника на Клуба.

(3) Областни клубове към Националния клуб на жените работят на основата на принципа на оперативна самостоятелност.

Чл. 28. (1) Областното събрание:

1. се състои от всички членуващи в областния клуб, ведно с областното ръководство;

2. реализира одобрените от НС политически инициативи;

3. избира областен председател и заместник- председатели на Клуба в състав от 3 /трима/ души;

4. формира политиката на Клуба по въпроси от регионално значение съгласно решенията на НС на Клуба;

5. взема решение за съвместни действия и проекти с неправителствени организации на регионално ниво, след съгласуване с НС.

(2) Редовните заседания на Областните клубове се провеждат не по-малко от веднъж на 2 /два/ месеца.

Чл. 29.Областното ръководство:

1. се състои от Областния председател на Клуба и предложени от него 2 /двама/ заместник-председатели;

2. формира и реализира политиката на Клуба на територията на своята област, в съответствие с Учредителната декларация и Правилника на Клуба;

3. решава въпроси от областно и общинско значение и прави предложения до НС на Клуба;

4. подготвя и реализира областни политически инициативи, след съгласуване и одобрение от НС.

Чл. 30. (1) Областното ръководство на Клуба се избира от областно събрание.

(2) Мандатът на членовете на областното ръководство е 2 /две/ години.

(3) Мандатът на член на Областното ръководство се прекратява при:

а) оставка;

б) решение на ИС на ДСБ;

в) смърт.

Чл. 31.(1) Общинското събрание:

1. се състои от всички членуващи в общинския клуб;

2. реализира одобрените от НС политически инициативи;

3. формира политиката на Клуба по въпроси от общинско значение съгласно решенията на НС на Клуба;

4. взема решение за съвместни действия и проекти с неправителствени организации на регионално ниво, след съгласуване с НС.

(2) Редовните заседания на общинските клубове се провеждат не по-малко от веднъж на 2 /два/ месеца.

Чл. 32.Общинското ръководство се състои от 1 /един/ общински представител на Клуба, който:

1. формира и реализира политиката на Клуба на територията на своята община, в съответствие с Учредителната декларация и Правилника на Клуба;

2. решава въпроси от общинско значение и прави предложения до НС на Клуба.

VIII. Процедурни правила

Чл. 33. (1) Събранията и заседанията на органите на Клуба са редовни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете.

(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква един час, след което събранието или заседанието се провежда на същото място и при същия дневен ред по реда на падащ кворум.

(3) Всеки член по реда на Глави III, IV и V по-горе, има право на един глас.

(4) При избор на ръководни органи, за избрани се считат получилите най- много гласове.

(5) Гласуването е явно, като в отделни случаи, с решение на съответното събрание, може да се премине към тайно гласуване.

(6) За приетите решения се съставя протокол в писмена форма, който се съставя и подписва от Председателя и нарочен секретар, избран от Общото събрание.

IX. Допълнителни разпоредби

Чл. 34.Учредителното събрание на Клуба може да приема всички решения, които са от компетентността на Общото събрание и Националния съвет.

Чл. 35.При необходимост, ИС на ПП ДСБ може да извършва налагащи се промени в Правилника за дейността на Клуба.

Чл. 36.Правилата на настоящия Правилник влизат в сила от датата на приемането му.

Чл. 37.Никоя разпоредба на този Правилник не следва да противоречи на текстове от Устава и от други нормативни документи на ПП ДСБ. При колизия на норма от този Правилник и норма от нормативни актове на ПП ДСБ, винаги се прилага нормата на ПП ДСБ.

Настоящият Правилник, ведно с Приложение I, което бива неразделна част от Правилника, е обсъден, гласуван и приет на Учредителното събрание на Клуба, проведено на 17.09.2016г.

Председател на Общото събрание:

Секретар:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дефиниции

Абревиатура

Значение

ПП

Политическа партия

Партията

ПП “ДСБ”

ДСБ

Демократи за силна България

ПП “ДСБ”

Политическа партия “Демократи за силна България”

Клуба/ -ът

“Национален клуб на жените” към ПП “ДСБ”

“Граждански съвет”

Граждани, нечленуващи в партията, симпатизиращи и подкрепящи Националния клуб на жените към ДСБ

ЕНП Жени

Женско формирование на жените в Европейската народна партия

Устав/-а/-ът

Устав на ПП “ДСБ”

НС

Национален/-ния/-т съвет на Клуба

ОС

Общо/-то събрание на Клуба

ИС

Изпълнителен съвет към ДСБ

ОТг

Организационен отговорник

Кк

Ковчежник

МКк

Международен координатор

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...