ПРАВИЛНИК №3 за дейността на Вътрешнопартийния защитник на партия “Демократи за силна България”

1. Общи положения.

1.1. Правилникът урежда правното положение, организацията и дейността на вътрешнопартийния защитник на партия “Демократи за силна България”.

1.2.1. Вътрешнопартийният защитник може да се застъпва пред ръководните органи, арбитража, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата на всеки член на партията (чл.34 ал.1 от Устава).

1.2.2. Вътрешнопартийният защитник съдейства за спазване на правата и интересите на членовете пред ръководните органи и арбитража в рамките на правомощията, дадени му с този Правилник и Устава на партията.

1.3. Дейността на вътрешнопартийния защитник е публична.

1.4. Вътрешнопартийният защитник осъществява своята дейност като прави предложения и препоръки до ръководните органи и арбитража на партията.

1.5. Органите на партията оказват съдействие на вътрешнопартийния защитник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

2. Принципи.

2.1. В своята дейност вътрешнопартийният защитник е независим и се подчинява само на Конституцията и законите на страната, както и на Устава на партията. Той се ръководи от личната си съвест и морал (чл.34 ал.2 от Устава).

2.2. Вътрешнопартийният защитник проявява обективност към случая, изслушва страните и им предоставя възможност за изясняване на позициите и постигане на споразумение.

3. Правомощия.

3.1. Вътрешнопартийният защитник:

3.1.1. приема и разглежда жалби и сигнали от членове на партията за нарушения на правата им от органите на партията;

3.1.2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

3.1.3. среща се и изслушва различните страни в спора;

3.1.4. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок;

3.1.5. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред съответните органи;

3.1.6. посредничи между органите на партията и засегнатите членове за отстраняване на допуснати нарушения и постигане на споразумение.

3.1.7. изразява позиция пред арбитража.

3.2. Вътрешнопартийният защитник има право да иска и да получава навременна, точна и пълна информация по конкретна жалба или сигнал от органите на партията, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения по тези случаи.

3.3. Вътрешнопартийният защитник няма право да разгласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции.

4. Подаване на жалби и сигнали.

4.1. Жалби и сигнали пред вътрешнопартийния защитник може да подава всеки член на партията във връзка с действията или бездействията на органите на партията.

4.2.1. Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично.

4.2.2. Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, срещу действие или бездействие на който се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

4.2.3. Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от три месеца, не се разглеждат.

4.2.4. Ако жалбата е устна се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2, който се подписва от лицето, подало жалбата и от вътрешнопартийния защитник.

4.3. Вътрешнопартийният защитник приема жалби в случаите на нарушаване правата на членовете на партията, предвидени в Устава.

4.4.1. Вътрешнопартийният защитник е длъжен да уведоми лицето, подало жалба, в двуседмичен срок от получаването на жалбата, какви мерки ще предприеме по случая.

4.4.2. При липса на компетентност вътрешнопартийният защитник в едноседмичен срок уведомява жалбоподателя и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси.

4.4.3. В едномесечен срок от сезирането му вътрешнопартийният защитник е длъжен да предостави писмено становище по случая на жалбоподателя.

4.5. Вътрешнопартийният защитник поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.

4.6.1. Вътрешнопартийният защитник може да организира приемна за членовете на партията.

4.6.2. Подаването на жалби и сигнали и разглеждането им от вътрешнопартийния защитник е безплатно.

5. Отчетност и отговорност.

5.1. Вътрешнопартийният защитник представя шестмесечни анализи за разглежданите случаи, постъпилите жалби и сигнали и становището си по тях на Националното ръководство.

5.2.1. По своя инициатива или по искане на Националното ръководство или Националния арбитраж вътрешнопартийният защитник изготвя доклади по отделни случаи от своята практика.

5.2.2. Докладите могат да съдържат обобщена информация за:

5.2.2.1. постъпилите жалби и сигнали;

5.2.2.2. резултат от приключилите проверки по постъпилите жалби и сигнали;

5.2.2.3. информация за случаите, когато намесата е имала резултат;

5.2.2.4. информация за случаите, когато намесата е останала без резултат и причините за това;

5.2.2.5. информация за направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;

5.3. Вътрешнопартийният защитник носи отговорност пред Националното събрание за:

5.3.1. неспазване на този правилник;

5.3.2. нарушаване правата и интересите на членовете;

5.3.3. нарушаване изискванията за конфединциалност;

5.3.4. прояви на незаинтересованост и необективност.

6. Заключителни разпоредби.

6.1. Този правилник се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Устава на партия “Демократи за силна България”.

6.2. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Националното ръководство на Партия “Демократи за силна България” и се утвърждава от Националното събрание на първото му свикване.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...