Правила за провеждане на отворени предварителни избори 2011 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този правилник урежда процедурите по избирането на кандидат на Синята коалиция за президент на Република България и кандидат за кмет на София.

2.(1) Предварителните избори се провеждат чрез тайно гласуване на основата на равно и пряко избирателно право на всички български граждани с избирателни права.

(2) Гражданите гласуват според постоянен адрес, вписан в личната им карта и на територията на съответната избирателна секция. Членовете на секционните комисии гласуват в секцията, в която са назначени.

Всеки избирател има право да гласува само за един кандидат на СИНЯТА КОАЛИЦИЯ за президент на Република България и един кандидат за кмет на София;

Изборите се провеждат едновременно в цялата страна на 12.06.2011 г. от 8.00 до 20.00 часа.

3.РАЙОННИ И СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ

За провеждане на вътрешните избори страната се разделя на 31 избирателни района, съответстващи на многомандатните избирателни райони при провеждане на парламентарни избори.

В принадлежащите на всеки район общини се образува поне по една избирателна секция. Броят и териториите на отделните избирателни секции, във всяка община се определят от Централната комисия.

Всяка избирателна секция в общината получава номер за последваща обработка на протоколите от избирателната секция.

4. СПИСЪЦИ НА ГЛАСУВАЛИТЕ

(1) Списъците на гласувалите се съставят в изборния ден по личните карти на гражданите. Списъкът на гласувалите е разделен, групиран по началната буква на малкото име на избирателя и в него се вписват: номер поред (за всяка буква отделна номерация), трите имена на избирателя, ЕГН, адрес и място за подпис.

(2) Всеки избирател може да бъде вписан само в един избирателен списък.

5. ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

(1) За провеждане на изборите по този правилник се образуват следните избирателни комисии:

– Централна комисия (ЦК) – за цялата страна в състав от 11 членове, по 4 от СДС и ДСБ и по 1 от РДП, 03 и БСДП.

Районни (РК) – за всеки район в състав от 5 членове, по 2 от СДС и ДСБ и 1 от РДП, 03 и БСДП.

Секционни (СК) – за всеки район в състав от 5 членове, по 2 от СДС и ДСБ и 1 от РДП, 03 и БСДП.

(2) Ръководства на комисиите:

ЦК избира от състава си двама съ председател и – по един от СДС и ДСБ;

РК има по двама съ председател и, назначени от ЦК;

СК имат председател и двама зам.- председатели от различни политически сили, назначени от РК.

Заседанията на избирателните комисии са редовни, когато присъстват най-малко 2 от членовете им. Решения се взимат с обикновено мнозинство.

6. Централна комисия:

а) следи за изпълнението на този правилник и осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционните комисии;

б) назначава съставите и ръководствата на районните комисии по предложение на централните ръководства партиите от Синята коалиция, а при констатирани груби нарушения прави предложения пред ръководствата на съответните политически сили за замяна на представителите им в РК и СК;

в) разглежда жалби против решения на РК и се произнася с окончателно решение;

г) определя, изработва и разпределя изборните бюлетини, книжа и материали за всяка районна комисия;

д)решенията на Централната комисия са задължителни за районните и секционните комисии;

7. Районна комисия:

а) следи за изпълнението на този правилник на територията на района и осъществява ръководство и контрол върху дейността на секционните комисии;

б) назначава съставите и резервните членове на секционните комисии по предложение на централните ръководства на партиите или упълномощени от тях регионални ръководства;

в) разглежда жалби против действия и решения на СК и се произнася по тях;

г) разпределя изборните бюлетини, книжа и материали за всяка секционна комисия по указание на ЦК;

д) на основа на секционните протоколи установява изборните резултати, за съответната й територия, съставя протокол за това и го предава заедно със секционните протоколи и списъците на гласувалите в ЦК;

е) незабавно съобщава по телефон и факс резултатите от изборите за района на Централната комисия;

ж) решенията на районната комисия във връзка със спазването и изпълнението на този правилник могат да бъдат обжалвани пред Централната комисия.

з) За град София се структурира обща районна комисия, за територията на 23, 24 и 25 МИР.

8. Секционни комисии:

а) осигуряват нормално протичане на гласуването в избирателната секция;

б) съставят списъци на гласувалите за своята територия на база явилите се избиратели;

в) преброяват гласовете, изготвят и предават протоколите за резултатите от гласуването и списъците на гласувалите в секцията на районните комисии.

9. ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

В изборния ден по време на гласуването и определянето на изборните резултати в помещенията, в които работят СК и РК, могат да присъстват:

кандидатите;

застъпници; Удостоверения за застъпници се издават от ЦК.

10. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО

(1) Секционните комисии със съдействието на местните организации на партиите от Синята коалиция организират подготовката на изборните помещения (клубове) за гласуване.

Два дни преди изборния ден до 18.30 часа секционните комисии получават от РК изборни бюлетини, формуляри за списъци за гласували избиратели и кутии за гласуване. Секционните комисии си осигуряват до същия ден всички необходими помощни канцеларски материали за нормално протичане и приключване на изборния процес.

Във и пред изборните помещения не могат да се поставят агитационни материали на никой от кандидатите.

Предварително се разпределят задачите между членовете на секционната комисия за изборния ден.

В предизборния ден секционната комисия поставя на видно място пред изборното помещение табло с надпис “Предварителни избори за кандидат за президент на Синята коалиция”, табела с номера на секцията и пълно описание на територията, за която тази секция отговаря, и макет на изборната бюлетина с указание за начина на гласуване.

Откриването на гласуването в изборния ден на секционната комисия в 8.00 часа ако присъстват най-малко 2 от членовете на комисията. При липса на кворум сигнализира РК и поканва резервните членове от състава на ответната политическа сила.

При откриване на изборите могат да присъстват кандидати, представители на политическите сили подписали споразумението, застъпници и журналисти. Председателят на секционната комисия проверява удостоверенията на представителите, журналистите, застъпниците.

Секционната комисия проверява наличието на бюлетини, изправността на кутиите и дали са празни, като обръща кутиите с капака надолу, след което кутиите се затварят и запечатват с лепенки, подписани от присъстващите членове на СК. Обявява се избора за открит и се пристъпва към гласуване.

11. ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСУВАНЕ

Преди да гласува, избирателят удостоверява самоличността си пред секционната комисия само с лична карта.

Секционната комисия записва данните от личната карта (трите имена, ЕГН и адрес), след което дава на избирателя чиста бюлетина за гласуване.

Секционната комисия осигурява по всяко време върху масата поне по 10 незалепени, разделени една по една изборни бюлетини.

Избирателят гласува, като отбелязва чрез зачертаване квадратчето срещу името на избрания от него кандидат. Това се извършва на самостоятелна маса (катедра) поставена в най-отдалечения ъгъл на помещението, при което избирателят има възможност да застане с гръб към комисията. След това избирателят сгъва бюлетината на две, пуска я в урната и се подписва в списъка.

Секционната комисия може да реши да преустанови гласуването, ако са налице съществени нарушения на избирателния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване и възстановяване на гласуването се съобщава веднага в районната комисия.

12. ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

(1) Изборният ден приключва в 20.00 часа. Ако след 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава, докато пред изборната секция има избиратели, след което председателят обявява гласуването за приключено. Поканват се да напуснат помещението всички лица освен кандидатите, представителите на политическите сили, подписали споразумението, наблюдатели. До приключване на работата на комисията в помещението не се допускат външни лица.

(2) Преди да пристъпи към отваряне на изборните урни, секционната комисия опакова, запечатва и отстранява от мястото на преброяването всички останали изборни материали без формулярите за протокол, черновите за тях и списъка на гласувалите.

13. Вписване на данни в протокола преди отваряне на урната

(1) Попълват се названието на района, общината, населеното място и номерът на избирателната секция, съставът на комисията и присъстващите лица по т. 9, ал. 1, 2.

(2) Вписва се броят на гласувалите избиратели след преброяването на подписите в избирателните списъци.

14. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ – ОБЩИ ПРИНЦИПИ

При определяне на изборните резултати се спазва основният принцип “ЕДИН избирател – ЕДИН глас”, реализиран чрез пускането на ЕДНА бюлетина в урната. За преброяването на гласовете това означава, че един глас съответства на съдържанието на една бюлетина.

Бюлетина, от чието съдържание не може еднозначно да се определи каква е волята на избирателя (за кого гласува), съответства на недействителен глас.

Бюлетина, в която има задраскано само едно квадратче срещу името на един кандидат, съответства на ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС. Наличието на случайни драскания с химикал, зачертаване или подчертаване на имена на кандидати или написани думи и имена не правят гласа недействителен.

Бюлетина, в която са задраскани квадратчетата срещу имената на повече от един кандидат и бюлетина, в която няма задраскано квадратче срещу името на кандидат, съответства на ЕДИН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС.

15. ОТВАРЯНЕ НА УРНАТА И ОБЩО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

В присъствието на цялата комисия се разпечатва урната, отваря се и се обръща на масата, докато изпадне цялото й съдържание. Ако са използвани и допълнителни урни, те се отварят едновременно с първата и се изсипват на същото място. След като се установи, че урните са празни, те се отстраняват от масата.

Председателят на комисията (или друг предварително упълномощен от комисията неин член), отваря (изправя) последователно сгънатите бюлетини й едновременно с това гласно ги преброява. Останалите членове на комисията следят преброяването. Броят на преброените бюлетини се записва в черновата на протокола.

Председателят на комисията (или друг предварително упълномощен от комисията неин член) взима последователно една по една от изправените бюлетини и ако бюлетината съответства на един действителен глас, гласно го обявява и я разпределя в отделните купчинки по кандидати.

(4) Ако бюлетината съответства на недействителен глас, гласно се обявява и се поставя на отделна купчинка “Недействителни бюлетини”.

16. ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

(1) На масата се намират ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЮЛЕТИНИ, разпределени на отделни купчинки по кандидати, и купчинката, съдържаща недействителните гласове.

(2) Председателят на комисията (или друг предварително определен неин член) последователно преброява действителните бюлетини от купчинките за всеки кандидат поотделно: Останалите членове на комисията следят преброяването. Резултатите се вписват в таблицата за разпределяне на гласовете по кандидати в черновата на протокола на секционната комисия.

(3) След това аналогично се преброява и купчинката, съдържаща недействителни гласове, и резултатът се вписва в съответното място на черновата на протокола.

17. Извършване на контролна проверка по преброяването

Сумата на действителните гласове, подадени за всички кандидати, събрана с броя на недействителните гласове, трябва да е равна на числото, получено при първото преброяване на всички бюлетини по т. 15 ал.2.

18. ВПИСВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОФИЦИАЛНИЯ ПРОТОКОЛ

(1) Ако контролното равенство по т. 17 е изпълнено, числовите данни се вписват в четирите екземпляра на протокола.

В противен случай секционната комисия брои отново отделните купчинки за намиране на допуснатата грешка.

Протоколите се подписват задължително от всички присъствали членове на комисията. Ако има несъгласия с написаното в тях, те имат право да впишат особеното си мнение.

Комисията в състав от поне двама членове транспортира и предава в районната комисия един екземпляр от протокола и списъка на гласувалите. Останалите три екземпляра от протокола се получават по един от представителите на партиите.

Районната комисия установява резултатите от гласуването въз основа на протоколите от секционните комисии и ги съобщава по телефон или факс на Централната комисия. 21.(1) Районната комисия съставя протокол в четири екземпляра за резултатите от гласуването в района, който се подписва от членовете на комисията.

22. (1) Районната комисия предава един екземпляр от протокола си на Централната комисия, комплектуван с протоколите на секционните комисии и списъците на гласувалите в секциите. Останалите три екземпляра от протокола се получават по един от представителите на партиите.

(2) Транспортирането на протоколите и другите изборни документи се извършва от поне двама членове на РК.

(3) Предаването и приемането на протоколите и другите изборни книжа в ЦК се извършва по опис.

23. Централната комисия на основа сумирането на всички получени чрез РК секционни протоколи и съпоставянето им с данните на РК определя окончателните числени резултати от избора за кандидат на Синята коалиция за президент на Република България и ги представя на съ председателите на НЩИ и на съ председателите на Синята коалиция.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...