ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ на III Национално събрание на ДСБ

1. Общи положения

1.1. Вътрешнопартийният арбитраж разглежда и решава случаите, посочени в чл. 26 от Устава на Партия “Демократи за силна България”.

1.2.1. Вътрешнопартийният арбитраж може да бъде сезиран от всеки член на партията, а в случаите на отказ за приемане на член и за регистриране на симпатизант – и от лицата, на които е отказано.

1.2.2. Той разглежда застъпничествата на вътрешнопартийния защитник отправени до него.

1.3. Във всеки вътрешнопартиен арбитраж се създава входящ регистър, в който се записва подадената молба, на която се поставя номер и дата, с името на молителя и кратко описание на случая – дали се касае за нарушение на устава, създаден конфликт или отказ за приемане на член или регистриране на симпатизант. Оставя се място, за да се нанесе и решението на арбитража, респ. постигнатото помирение.

1.4. По всяка подадена молба се образува арбитражна преписка, на която се поставя пореден номер. В нея се съхранява молбата, с която е сезиран арбитражът, водените протоколи от заседанията по тази преписка, събраните писмени доказателства и решението на арбитража.

1.5.1. Председателят на арбитража отговаря за организацията на неговата дейност. Той представлява същия пред останалите органи на партията и навсякъде, където стане нужда.

1.5.2. След образуване на арбитражната преписка, председателят на арбитража организира тегленето на жребий за излъчване на тричленния състав, който ще гледа конкретния случай.

Той определя измежду тези трима души докладчик, който председателства състава.

1.5.3. Когато член на състава е свързан с конкретния спор, той не участва в неговото разглеждане и решаване. Той е длъжен сам да се отведе. Искане за отвод може да направи и всяка от страните, по което се произнася тричленният състав.

1.5.4. Когато член на състава отпадне поради отвод или по друга причина не може да участва в разглеждане и решаване на преписката се провежда нов избор чрез жребий за попълване на състава.

1.6.1. Председателят на състава насрочва гледането на преписката като уведомява заинтересованите страни. Заинтересовани страни по смисъла на чл. 27, ал. 4 от Устава са лицето или лицата, сезирали арбитража и лицето или лицата, срещу които е насочено оплакването.

1.6.2. Ако някоя от заинтересованите страни не може да се яви на заседанието по уважителни причини, то се отлага за друга дата, с ново уведомяване, но не повече от два пъти.

1.6.3. Заседанията на арбитража са закрити.

1.6.4. За всяко заседание се води протокол от секретар или от член на състава, който се подписва и от председателстващия състава. В него в съкратен вид се отбелязва всичко, което е станало по време на заседанието.

1.7. Съставът на вътрешнопартийния арбитраж изслушва страните и събира посочените от тях доказателства, когато прецени, че те имат отношение към спора. Той може да събира доказателства и служебно, както и да задължи страните, да представят намиращи се у тях доказателства.

1.8.1. Когато вътрешнопартийният арбитраж констатира наличието на конфликт, той съдейства за помирение между страните. При постигане на помирение производството се прекратява.

1.8.2. Ако помирение не се постигне, както и в останалите случаи на сезиране на арбитража, той се произнася с решение.

1.9. Когато констатира нарушения на Устава от страна на член на партията, вътрешнопартийният арбитраж може да наложи някое от предвидените в чл. 4 от Устава наказания, съответствуващо на степента на нарушението.

1.10. Вътрешнопартийният арбитраж взема своите решения с обикновено мнозинство.

2. Регионален вътрешнопартиен арбитраж

2.1. Във всеки избирателен район се създава Регионален вътрешнопартиен арбитраж в състав от седем члена, вкл. председател и заместник председател, които се избират на регионално събрание.

2.2.1. Регионалният вътрешнопартиен арбитраж разглежда и решава споровете и конфликтите по чл. 26, ал. 1 и 2 от Устава, възникнали на негова територия. Той действа само когато е сезиран в състав от трима души, избрани по жребий от състава му.

2.2.2. Заседанията на тричленния състав се ръководят от определения докладчик, който председателства състава.

2.3.1. Регионалният вътрешнопартиен арбитраж разглежда и решава споровете по чл. 26, ал.1, точки 1 до 3 от Устава като първа инстанция. Неговото решение подлежи на обжалване пред Националния вътрешнопартиен арбитраж в 14 – дневен срок от съобщаването му.

2.3.2. Регионалният вътрешнопартиен арбитраж разглежда жалбите срещу отказ за приемане на член или за регистриране на симпатизант като втора инстанция. Неговото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

2.4.1. Председателят на Регионалния вътрешнопартиен арбитраж отговаря за цялостната дейност на този арбитраж. Той го представлява пред останалите органи на партията и навсякъде, където е необходимо.

2.4.2. При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председателя на Вътрешнопартийния арбитраж. При отсъствие и на него функциите на председател се изпълняват временно от член на арбитража, избран от останалите членове.

3. Национален вътрешнопартиен арбитраж

3.1. Националният вътрешнопартиен арбитраж се състои от седем члена, включително председател и заместник председател, избрани от Националното събрание.

3.2. Националният вътрешнопартиен арбитраж разглежда и решава жалбите срещу решенията на регионалните вътрешнопартийни арбитражи по чл. 26, ал. 1, точки 1 до 3 от Устава като втора инстанция. Решението му е окончателно и не подлежи на обжалване.

3.3.1. Националният вътрешнопартиен арбитраж разглежда като първа инстанция в тричленен състав спорове и конфликти по чл. 26, ал.1, точки 1 до 3 от Устава, когато оплакването е подадено срещу член на Националното ръководство, срещу член на Националния вътрешнопартиен арбитраж, срещу вътрешнопартийния защитник или срещу народен представител от парламентарната група на партията. В тези случаи неговото решение може да бъде обжалвано пред неговия пълен състав в 14-дневен срок от съобщението, че решението е изготвено.

3.3.2. Националният вътрешнопартиен арбитраж разглежда и решава като втора инстанция жалбите срещу решенията на регионалните вътрешнопартийни арбитражи, постановени по чл. 26, ал.1, т.т. 1 до 3 от Устава. В тези случаи неговите решения са окончателни и не подлежат на по-нататъшно обжалване.

3.3.3. Заседанията на пълния състав на Националния вътрешнопартиен арбитраж се председателстват от председателя на арбитража, който определя докладчик по преписката.

3.4. Председателят на Националния вътрешнопартиен арбитраж отговаря за цялостната дейност на арбитража и го представлява пред другите органи на партията.

3.5. Настоящият правилник се издава на основание чл.33, ал.5 от Устава на партия “Демократи за силна България”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...