ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ на II Национално събрание на ДСБ

1. Общи положения

1.1. Настоящият правилник урежда реда и начина за финансиране на дейността на партия “Демократи за силна България”, източниците на финансиране, разпределението на средствата по структурите на партията, реда за извършване на разходи, документиране на приходите и разходите и въвеждане на унифицирана система за отчетност и контрол в национален мащаб.

1.2.1. Към Националното ръководство се създава отдел за финансиране, отчетност и контрол, ръководен от Национален ковчежник. Структурата на отдела е:

1.2.1.1. Национален ковчежник;

1.2.1.2. Касиер -счетоводител;

1.2.1.3. Домакин-куриер.

1.2.2. В градовете с районно деление се избира общински ковчежник.

1.2.3. В общинските (районните) центрове се определя секретар за отчитане на приходите и разходите.

1.2.4. Националният ковчежник координира и контролира изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия правилник и Устава на партията. Той организира единната счетоводна отчетност и дава методически указания на всички звена. Изготвя и предлага на Националното ръководство проектобюджет на партия “Демократи за силна България” общо за страната и отделно само за политическата централа.

1.2.5. Регионалният координатор, съвместно с общинските (районните) председатели, изготвят проектобюджет, който е част от проектобюджета на партия “Демократи за силна България”. Същият се представя в централата на Демократи за силна България до 10-о число от първия месец на всяко тримесечие.

2. Източници на финансиране

2.1. Членски внос.

2.1.1. Членският внос е основен източник на финансиране на партия “Демократи за силна България”. Плаща се от всеки член на партията в началото на всяко тримесечие в касата на общинската (районната) организация на партията.

2.1.2. Месечният размер на членския внос е от 1 лев до 5 лева. Общинските ръководства определят конкретния членски внос за своите членове.

2.1.3. От събраните средства от членски внос общинските организации в градовете с районно деление отчисляват средства за председателствата на градовете с районно деление от 20 до 25%, определени от събрания членски внос с решение на съответното председателство.

2.2. Субсидии от Държавния бюджет, които се извършват по реда, условията и размерите, установени в действащите нормативни актове.

2.3. Дарения и завещания.

2.3.1. Помощи, дарения и завещания в полза на партия “Демократи за силна България” се приемат от: Националния ковчежник, общинските председатели и ковчежниците на градовете с районно делене при спазване на законовите изисквания.

2.3.2. Общинските организации и отдел “Финансово-стопански” вписват в специален регистър получените дарения (завещания) като се спазват изискванията на закона и съобразно методологията, утвърдена от Националния ковчежник. Попълва се договор за дарение (завещание) по образец, утвърден от Националния ковчежник, с номер и дата в два екземпляра – по едни за страните.

2.3.3. Дарения или помощи на стойност над 15 000 лева, които съответстват на методиката, се съгласуват с Националния ковчежник. Даренията над 30 000 лева Националният ковчежник съгласува с Председателя на партията или упълномощен от него член на Националното ръководство. Анонимни дарения не се разрешават.

2.3.4. По реда на този член се извършват и отбелязват в регистъра безплатните веществени услуги (печатарски, ремонтни, транспортни, рекламни и др.).

2.4. Доходи от книги и издателска дейност, наеми и от други съвместни дейности се осъществяват в съответствие с действащото законодателство.

3. Извършване на разходи

3.1. Извършване на целеви разходи (за предизборни кампании и други нужди) с еднократен характер.

3.1.1. За всяка изборна кампания Националното ръководство изготвя инструкция, в която регламентира изразходването на средствата по всички структури на партията.

3.1.2. Еднократни разходи с единична стойност над 15 000 лева се съгласуват с Националния ковчежник.

3.2. Извършване на текущи разходи за издръжка на дейността на партия “Демократи за силна България”.

3.2.1. На общинско ниво разходите се извършват в съответствие с приетата приходно-разходна сметка при строго спазване на класификацията на разходите.

3.2.2. На национално ниво разходите се извършват в съответствие с приетия бюджет на партията, в който са инкорпорирани бюджетите на регионалните структури.

4. Първични документи по приходите и разходите

4.1. Всички приходи и разходи се документират по установения ред при спазване на изискванията, залегнали в Закона за счетоводството, както и на методическите указания, изготвени от Националния ковчежник.

5. Счетоводна отчетност и бюджетна процедура в структурите на партия “Демократи за силна България”

5.1. Финансовата дейност се извършва и отчита съгласно Закона за счетоводството и действащата нормативна база в Република България и е задължителна за всички отчетни структури на партия “Демократи за силна България”.

5.1.1. В края на предходната финансова година се одобрява национален график за документооборота, валиден за всички структури на партия “Демократи за силна България”.

5.1.2. Изготвя се единен сметкоплан и методически указания към него.

5.2. Приходно-разходна сметка.

5.2.1. Набирането и изразходването на средства на общинско (районно) ниво се извършва въз основа на приета приходно-разходна сметка.

5.2.2. Образец на приходно-разходна сметка се изготвя от Националния ковчежник и задължително се ползва от общинските структури.

5.2.3. Неизразходваните средства в края на отчетната година се ползват през следващата година и се вземат предвид при финансовата обвръзка.

5.3. Бюджет.

5.3.1. На областно ниво. Регионалният координатор обобщава приходно-разходните сметки на общинските организации, добавя сметките на регионалните структури и ги отчита пред Националния ковчежник.

5.3.2. На национално ниво. Националният ковчежник изготвя бюджет на Националното ръководство, консолидира с бюджетите на регионалните структури и съставя по този начин националния бюджет на партия “Демократи за силна България”.

5.4. Приходно-разходните сметки и бюджетите се съставят, одобряват и отчитат съгласно утвърден от Националния ковчежник график за документооборота.

6. Преходни и заключителни разпоредби

6.1. Настоящият правилник се издава на основание на чл. 18, ал. 1 от Устава на партия “Демократи за силна България”.

6.2. Контролът по изпълнението на Правилника се възлага на Националния ковчежник, който дава методически указания по прилагането му.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...