Питане, зададено от народния представител Иван Иванов, относно АЕЦ „Белене”

29 септември 2006
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, все още не е завършил търгът за определяне на изпълнителя на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на блокове на АЕЦ “Белене”. Но всъщност решението за строеж на втората атомна централа в България беше взето официално още на 24 юни 2004 г. от правителството Сакскобургготски и беше потвърдено с друго решение на Министерския съвет от 2005 г. Оттогава досега са разходвани значителни средства за проекта, които рискуват да превърнат АЕЦ “Белене” в една сериозна финансова тежест за Националната електрическа компания, която е определена за инвеститор от българска страна на втората ядрена централа. Сключени са договори и са похарчени пари за редица дейности, някои от които ще изброя без да претендирам, разбира се, за изчерпателност.
Първо, за технико-икономическа обосновка на проекта за новата централа – договор с “Парсънс”.
Второ, за архитект-инженер на проекта. За такъв е определен отново “Парсънс”, който е наел за подизпълнител “GSR” ООД, имащ за мажоритарен собственик “Риск инженеринг” на Богомил Манчев.
Трето, договор за концепция за присъединяване на АЕЦ “Белене” към преносната мрежа на Националната електрическа компания с “Електро енергопроект” ООД на Стефанка Голомехова.
Четвърто, договор за строителни дейности на площадката на АЕЦ “Белене”. Поръчката е одобрена от Съвета на директорите на НЕК, но още не е определен изпълнител. Вероятно Владимир Христов ще го определи твърдо скоро.
На пето място, договор с “Делойт и Туш” за финансов консултант.
По този повод, като се има предвид, че има и други договори, които са сключени, отправям към Вас, господин министър, следното питане: какви суми до момента са похарчени за дейности, свързани с атомната електроцентрала – Белене, след решението на Министерския съвет от 2004 и последващото – от 2005 г.? Кой е източникът на финансиране на проекта преди подписване на финансов меморандум със съответните задължения на страните, всъщност преди завършване на търга, който тече в момента? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Румен Овчаров.
МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Вече няколко пъти имах възможност да говоря от парламентарната трибуна по проблемите на развитието на ядрената енергетика в България, при което многократно бе обосновавана и доказвана необходимостта от изграждането на нова ядрена мощност.
Всички възможни към настоящия момент стратегически решения по проекта АЕЦ “Белене” са взети в периода 2002-2005 г., включително след публично обсъждане на основните моменти в тях. Така че на този етап очакваме да бъде приключена процедурата за избор на основен изпълнител на новата ядрена мощност. Потенциалният изпълнител ще изготви проект, който ще бъде санкциониран от Агенцията за ядрено регулиране. След изработването на проекта ще бъдат подготвени спецификациите на оборудването и то ще бъде доставено с отчитане на вече доставеното на площадката оборудване и услугите с неговото последващо остойностяване. Необходимите средства ще бъдат определени след провеждане на допълнителни преговори на финансовите условия с изпълнителя.
Сега ме питате за похарчените до момента суми за оценители и консултанти в едно или друго направление на проекта.
Ще припомня, че с Решение № 260 от 8 април 2005 г. за изграждане на атомната централа на площадката Белене с максимална инсталирана мощност 2000 електрически мегавата Министерският съвет на Република България изпълни изискването на чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и даде началото на проекта за изграждане на АЕЦ “Белене”, като всички изградени активи на площадката и доставеното оборудване са собственост на “Националната електрическа компания” ЕАД от датата на вписването на регистрацията на компанията, тоест 29 декември 1991 г.
Към момента подписаните, а отчасти и изпълнени договори по отношение на АЕЦ “Белене” от страна на Националната електрическа компания са следните:
Договор № И 188 от 2003 г. за изпълнение на технико-икономическия анализ за обосноваване изграждането на АЕЦ “Белене” и изготвяне на ОВОС с фирма “Парсънс енерджи енд кемикъл Юръп лимитид”. Договорът е изпълнен. Договорът е възложен по смисъла на Закона за обществените поръчки на стойност 7 млн. 699 хил. щ. долара. Сумата по договора е изплатена 100%.
Договор № ИД 436 от 2005 г. за изпълнение на дейностите на финансов консултант на НЕК ЕАД по проекта АЕЦ “Белене” с фирма “Делойт центръл Юръп лимитид”. Договорът е възложен по смисъла на Закона за обществените поръчки и е в процес на изпълнение. Същият е на стойност 1 млн. 674 хил. 900 евро, от които към момента са изплатени 921 хил. 480 евро, като и възнаграждение за успех, платимо при финансово приключване на проекта в размер на 0,25 от общата стойност на проекта.
Това е един договор, господин Иванов, от който Ви предлагам да се позаинтересувате. За съжаление обаче е така направен, че той не може да бъде прекратен.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Заинтересуван съм.
МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Договор № И 455 от 2005 г. за изпълнение на дейностите на архитект-инженер, технически консултант на НЕК ЕАД по проекта АЕЦ “Белене” с фирма “Парсънс енерджи енд кемикъл Юръп лимитид”. Договорът е възложен по смисъла на обществените поръчки и е в процес на изпълнение. Същият е на стойност 18 млн. 985 хил. 185 евро, от които са изплатени 18 млн. 36 хил. 185 евро.
Извършените до момента разходи по проекта за изграждане на АЕЦ “Белене”, съгласно горепосочените решения на Министерския съвет на Република България, са от собствени средства на “Националната електрическа компания” ЕАД. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител господин Иван Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие действително поименно изброихте сключените договори, но в крайна сметка на част от моя въпрос не отговорихте.
Позволете ми това да го задам като допълнителен въпрос: какъв е срокът за изпълнение на договора за архитект-инженер на проекта и каква е общата сума на този договор?
Това, което Вие към момента споменахте, е единствено за първата фаза на изпълнение на този проект. И това е точно, както го казахте – 18 млн. евро приблизително.
И по този повод, вярно ли е, че общата сума на този договор е за около 180 млн. евро и за срок от 10 години?
Второто, което мен ме интересува, е дали е проведен търг или конкурс за изработване на концепцията за присъединяване на АЕЦ “Белене” към преносната мрежа на Националната електрическа компания? Този договор Вие не го споменахте, аз дори казах, че той е сключен, това е моята информация, на стойност 800 хил. лв.
Третият въпрос, зная, господин председател, че имам право на два, но ще ми позволите, искам все пак да Ви запитам: какво ще бъде отражението на всички тези разходи, които Националната електрическа компания прави към момента, преди да е стартирал проектът за изграждането и въвеждането в експлоатация на блокове от АЕЦ “Белене”, върху цената на електрическата енергия, тъй като няма никакво съмнение, че тези средства НЕК ги получава единствено, и това е съвсем нормално, от заплащаната цена за потребяваната електроенергия, независимо от какъв вид потребители – дали в страната или в чужбина? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Румен Овчаров, за да отговори на допълнителните, както и господин Иванов каза, три въпроса, макар че правилникът позволява два.
МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин Иванов, все пак ще Ви моля да се уважаваме и ще Ви прочета точно какво е питането, което сте ми задали: “По този повод отправям към Вас следното питане – какви суми до момента са похарчени по дейности, свързани с АЕЦ “Белене” след решението на Министерския съвет от 24 юни 2004 г.? Кой е източникът на финансиране на проектите преди подписване на финансов меморандум за съответните задължения на страната?”.
Има ли нещо от това, което сте ме питали, на което да не съм отговорил?
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Аз веднага се коригирах и Ви го зададох като допълнителен въпрос.
МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз много се извинявам, но вярвам, че не очаквате от мен да бъда някакво бюро “Справки”, което води на статистика всички договори, които се сключват във всички дружества на системата на Министерството на икономиката и енергетиката. Нямам абсолютно никакво подценяване към собствените си умствени способности, но според мен прекалено ги надценявате. Няма как да свърша тази работа.
По договора с “Парсънс” казах и ще повторя, че договорът, който в момента действа, е на стойност 18 985 185 евро, от които са изплатени 18 036 185 евро. Сега ме питате дали това е първа фаза от договора и дали има втора фаза. Ако ме питате още веднъж с още един въпрос, аз ще проверя и ще Ви информирам най-коректно дали има втора фаза. Може би има такава фаза, но не мога да го кажа сега, в момента, както и не мога да го отрека.
Разходите върху договора за концесия за присъединяване. Вие имате информация, аз ви чета официалната информация, която има от Националната електрическа компания за договори, които са в действие, по които са извършени плащания. Всякакви други информации, които някой от нас може да има някъде си, са си така да се каже за негово ползване.
Разходите върху цената. Когато става дума за един проект, който е на стойност два милиарда за единия блок плюс още два за втория блок, за четири милиарда евро, аз мисля, че средствата, които се изразходват на подготвителния етап, трябва да бъдат изключително пестеливо и разумно изразходвани, но те в никакъв случай не трябва да бъдат недостатъчни. Защото ако ние не анализираме на този етап това, което правим, ако не оценим всички възможни ефекти – и положителните, и отрицателните, всички развития на ситуацията и в региона, а и в страната като цяло, то можем да се окажем в онази ситуация, в която сме евтини на брашното и скъпи на триците. Нещо, което в България сме правили много пъти.
Затова аз смятам, че средствата, които се изразходват на този етап, разбира се, ако те се изразходват по целесъобразност, към момента нямам данни, за да се съмнявам в това, те трябва да бъдат изразходвани, за да бъдем наясно какво правим, защо го правим и как ще го правим. Така че да бъде максимално полезно и ефективно за всички български граждани. Тогава вече и ефектът върху цената на електроенергията ще бъде максимално положителен. Положителен в смисъл на намаляване на цената.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще вметна, че при питането народният представител може да зададе до два – обърнете внимание – уточняващи, а не нови въпроси.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз действително смятам, че въпросът, който зададох като доучняващ, е по темата, по която бяха основните въпроси, касаещи изразходваните средства. И допълнителният ми въпрос беше: за какъв срок са тези сключени договори. За същите тези договори аз говоря.
На второ място, господин министър, Вие казахте нещо, което мога да го смятам като новина. След като в различни етапи през последните две години и министър Милко Ковачев, и Вие, за Севлиевски не говоря, споменахте различни променящи се стойности на строителството на АЕЦ “Белене”, като се започне от 2 млрд. евро до 2,5-3 милиарда, днес Вие стигнахте тавана – 4 млрд. евро. Първоначално се говореше за 4 млрд. лв.
По отношение на начина, по който отговорихте, че не можете да знаете за всички договори, защото не сте бюро “Справки”, съжалявам, господин министър, аз не Ви питам за всички договори за доставка, примерно, на тоалетна хартия или на нещо друго, за Националната електрическа компания. Аз Ви питам за договор, за чиято стойност не само се говори, но има определена информация, че е 180 млн. евро. Нещо повече, пред мен са публикациите във вестниците и Вие знаете, че това е от пресконференция с участието на тогавашния министър на енергетиката Милко Ковачев на снимката. И не може сегашният министър да не знае за този изключително важен договор.
Затова, господин министър, когато заявявате, и аз Ви цитирам, че слагате край на безстопанствеността и източването на НЕК и на другите енергийни дружества, Вие трябва да защитите тези Ваши думи с конкретни действия. Едва ли непознаването на договорите, които НЕК сключва, е най-доброто доказателство за това, че ще изпълните обещанието, което сте дали, което цитирам като Ваши собствени думи.
В заключение, господин министър, искам отново да подчертая, че част от тези договори са специално раздути и са възложени на специални изпълнители. Нямах време също да Ви кажа, че независимо от Вашето твърдение, че договорите са по Закона за обществените поръчки, част от тях са сключени без провеждането на търг или конкурс. Тази практика трябва да преустановите, защото иначе петното върху тази дейност ще става все по-голямо и по-голямо. И се надявам, че при влизането ни в Европейския съюз тази практика наистина ще бъде преустановена. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...