Питане, зададено от народния представител Иван Иванов, относно разходите на Националната електрическа компания за проекта АЕЦ “Белене”

Преминаваме към въпроси и питания към министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.

Следва въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно разходите на Националната електрическа компания за проекта АЕЦ “Белене”.

Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В момента, когато светът се намира във финансова криза, съдбата на големите инфраструктурни проекти става неясна, защото това е свързано с много голямо финансиране. Последният пример в това отношение е учудващият отказ на “Фьост Алпине” да инвестира 5 млрд. евро за строителството на голяма мощност в Черноморския регион.

Дори не искам да говоря за тези измислени проектоконцесионери на магистрала “Тракия”, които не можаха да намерят и 700 млн.

На този фон строителството на АЕЦ “Белене” представлява най-големият инфраструктурен проект в България през последните 20 години, а може би и през следващото десетилетие. Какви са официалните данни, които и министър Овчаров, и Вие потвърждавате през тези години? Те са, че АЕЦ “Белене” ще струва 3 млрд. 997 млн. евро. Като че ли независимо от Вашето твърдение, основните фактори около строителството започват да говорят за поскъпването на този проект. През м. август ръководителите на Националната електрическа компания обявиха, че по обективни причини проектът сигурно ще се оскъпи с поне 20%. Имаше изявления от представители на “Атомстройекспорт”, които говореха за 30-процентно увеличение. Що се касае до ръководителите на Международната агенция по атомна енергетика, там се говори, че не могат да направят оценка, но е повече от очевидно и аз ще ги цитирам директно, че “оскъпяването ще е чувствително”.

Основна причина, за да не можем да отговорим на въпроса колко ще струва АЕЦ “Белене” е неяснотата около неговото финансиране.

По този повод, господин министре, отправям към Вас следния въпрос: на каква сума до момента възлизат разходите на НЕК за реализация на проекта АЕЦ “Белене” и по-специално за консултанти на проекта, за издръжка на АЕЦ “Белене” и за изплащане на заема към БНП “Париба”? Колко ще бъдат разходите през тази година и калкулират ли се те в тарифата на НЕК? Ако не, по какъв начин се покриват? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.

Господин министър, имате думата да дадете отговор на въпроса на народния представител.

МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми народни представители! Господин Иванов, Вие малко се отклонихте от това, което бяхте питали. Затова вероятно трябва да започна оттам, че съдбата на АЕЦ “Белене” е неясна. Съдбата на АЕЦ “Белене” е ясна.

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Аз казах за другите проекти.

МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има изпълнител на проекта, сключен договор на 18 януари т.г., има консултираща банка – БНП “Париба”, има избран стратегически партньор, с който трябва да се подпише договор в близките дни. Така че неяснота няма и, за щастие, финансовата криза според мен не би могла да окаже влияние върху реализацията на този проект.

Има една странна ситуация. Руското правителство е предвидило в бюджета си за 2008-2010 г. 3,8 млрд. евро, за да гарантира изпълнението на този проект. Той очевидно е много важен за Русия. Това е първият проект и реактор такова поколение в Европейския съюз. Странното е, че в България като че нямаме никакво желание ние да си гарантираме изпълнението на този проект и трябва други да ни мислят. И аз не знам защо. Такива нотки звучат и във Вашата уста. Предполагам, че Вие ще кажете защо.

По отношение на конкретния въпрос, който зададохте. Разходите, които Националната електрическа компания е извършила за изпълнение на проекта за изграждане на АЕЦ “Белене” от 2005 г. до 2008 г. са в размер на 289 млн. 914 хил. лв. От тях 215 млн. 520 хил. са за “Атомстройекспорт”, тоест те са в рамките на тази сума, която Вие споменахте. Това са авансови плащания към бъдещия изпълнител.

От тези 289 млн. остават 74 млн. 394 хил., които са платени за програмата за управление на качеството, лицензиране на площадката, финансовия консултант “Делойт”, архитект инженера – американската “Парсънс”, и държавни такси, които са платени през АЯР. Освен това, през този период, за който говорим, държавата е платила за поддръжка, консервация на оборудването и за поддържане на инфраструктурата 46 млн. 150 хил. лв. Това е от 2004 г. до 30 юни 2008 г. Като съберем 289 млн. 914 хил. с тези 46 млн. 150 хил., се получават 336 млн. 64 хил. лв.

Как се покриват тези разходи? 195млн., 200 млн. да ги кажем са от заем от БНП “Париба” и 141 млн. 6 хил. са собствени средства на НЕК. Това естествено е остатъчна печалба, ползват и някои пари от краткосрочни кредити. Това е картината.

Предстоят плащания до края на годината – и тях ще Ви кажа точно. 121 млн. 500 хил. евро трябва да платим, за да поръчаме оборудването с дълъг срок на изпълнение. Там имат ангажимент и RV – да платят авансово част от парите, и българската държава, и около 60 млн. лв. са разходите за подготовка на площадката за бъдещото строителство.

По отношение на източника на кредита. Заемът от БНП “Париба” е от 250 млн. евро, което е около 489 млн. лв. До момента са изразходвани 100 млн. евро, които са плащанията преди всичко към “Атомстройекспорт” и част от разходите по управление на проекта.

Разходите за обслужване на кредита за 2008 г. са 4 млн. 453 хил. лв.

Завършвам с последния Ви въпрос – калкулират ли се разходите, които Националната електрическа компания извършва за поддръжка и консервация на съществуващото оборудване, както и разходите по проекта имат ли характер на разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Същите не се калкулират в цените на електроенергията и цената за услугата по пренос, тъй като те не са ценообразуващ елемент. Съгласно Наредбата за образуване на цените на електрическата енергия, указанията и справките към нея, инвестиционните разходи за който и да е проект, включително и проекта “Белене”, не се включват в разходите, които формират цените на НЕК. Извършваните инвестиции в компанията се финансират със собствен и с привлечен капитал. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви. Нарушихме малко правилника, но е добре да се чуе пълният отговор.

Господин Иванов, заповядайте. Съвсем съзнателно позволих на министъра да даде по-пълен отговор.

Имате думата за реплика.

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз съм доволен, че за първи път в числено изражение бяха казани разходи, които са извършени към момента за централата. Ние крия, че в следващия месец ще Ви задам други въпроси, свързани с предстоящи финансирания не само в рамките на тази година. За беда, и това го знаете, до момента въпросите за финансирането на АЕЦ “Белене” бяха като черна кутия, на която беше залепен единственият етикет “търговска тайна”.

По отношение на Вашия отговор имам неща, които бих желал да изясня.

Вярно ли е, че на финансовия консултант чрез анекс за тази година са изплатени общо 28,9 млн. евро, тоест приблизително 60 млн. лв.? Вие в отговора не направихте това разграничение, което аз бях направил във въпроса, който отправих към Вас.

На второ място, когато казвате, че държавата е инвестирала в рамките на последните четири години – от 2004 г. изглежда е решението на Вашия предшественик Мирослав Севлиевски до момента, 46 млн. лв., ако това е било напълно законно до 1 януари 2007 г., в периода от 1 януари 2007 г. до 30 ноември 2008 г. – срокът, който Вие посочихте, това не е ли форма на държавна помощ?

Това оторизирано ли е съгласно правилата на Европейския съюз, защото излиза, че това е директна помощ към площадка, която, доколкото разбирам, заедно с АЕЦ “Белене”, е собственост на НЕК? Ако не са собственост на НЕК, какво инвестира държавата там, когато тя всъщност, не само за охранителна дейност и за поддръжка, поддържа съоръжения на НЕК? Поне до момента се знаеше, че всички тези съоръжения са именно на Националната електрическа компания.

Благодаря Ви, господин министър. Очаквам да чуя тези разсъждения от Вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.

Господин министър, заповядайте да отговорите на въпроса.

МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.

Господин Иванов, аз не мога да Ви дам детайлизацията точно за тази година, понеже не сте я поискали в такъв вид.

Ще ви кажа: за целия период на архитект инженера – на американската “Парсънс”, са платени 63 млн. 619 хил. лв.

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Това е само до момента.

МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако искате детайлизация, ще ви дам такава, но не мога да го направя в момента.

По отношение на това дали има държавна помощ или няма, държавата не инвестира нито лев, тъй като това си е разход на НЕК. Те не минават през държавния бюджет и от тази гледна точка търговското дружество “НЕК” прави тези разходи. То е собственик на площадката, няма регистрирано друго търговско дружество, съвместно с RV. От тази гледна точка това не са пари от държавния бюджет и не могат да бъдат класифицирани като държавна помощ. Няма такава заплаха и не би могло да бъде така. Не мисля, че има основание в тази посока.

Не е имало никакъв сигнал на съмнение по отношение на това правилно ли се плаща, неправилно ли се плаща на архитект инженера. Прекрасно ме познавате – ако имате такава информация, аз съм готов съвместно да изясним каква е ситуацията, за да няма въпросителни. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...
Атанас Атанасов: Шефът на военното разузнаване поддържа контакт...
Случващото се в МВР и в "Митници" е многофункционално активно мероприятие, организирано предизборно за...