Питане, зададено от народния представител Иван Иванов, относно АЕЦ „Белене”

08 февруари 2008

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Въпрос, зададен от народния представител Иван Иванов към министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.

Господин Иванов, моля да развитие Вашия въпрос.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, все пак искам да Ви кажа, че в отговора на първото ни питане Вие казахте нещо, което дезинформира българските граждани – че ако има либерален и конкурентен пазар на електроенергията, електроенергията ще скочи два пъти. Искам да напомня на Вас и на всички в залата, че има Комисия за енергийно и водно регулиране, която определя регулираните цени и няма нищо подобно, тя и сега ги определя, ще ги определя и при конкурентен пазар, така както става в областта на телекомуникациите, където има пълна либерализация и има Комисия за регулиране на съобщенията.
Господин министър, преди малко повече от година Националната електрическа компания сключи договор с “Атомстройекспорт” за проектиране и строеж на два 1000- мегаватови реактора на площадката на АЕЦ “Белене”. Важно условие при провеждането на конкурса беше заложеното в обявата за търга условие при строителството на електроцентралата да се използва доставеното в началото на 90-те години оборудване за бъдещата атомна централа. Именно това условие – и Вие знаете това – ограничи в самото начало евентуалните кандидати и предопредели победителя “Атомстройекспорт”. Оказа се обаче, че условието е фактически поставено за заблуда, защото още в предварителния договор, който беше подписан с “Атомстройекспорт”, бе записано, че строителството ще бъде изцяло ново, а оборудването ще бъде изкупено от руската фирма. Остана надеждата, че българският интерес ще бъде защитен, единствено като изкупната цена бъде близка до пазарната. Информация обаче по този въпрос естествено липсва. Разбра се само, че в първите дни на тази година четири парогенератора, купени за 160 млн. долара в 1992 г., сме ги продали като добри търговци в кавички за четири пъти по-ниска цена – 38 млн. долара. Сигурно има и друго оборудване, което може да е продадено много по-евтино.
По този повод, господин министър, отправям към Вас следния въпрос: какви мерки сте предприели за контрол на изпълнението на ангажимента относно доставеното през годините оборудване на АЕЦ “Белене” и какви мерки ще предприемете спрямо длъжностни лица от НЕК, ако с действия или бездействие са нарушили този ангажимент и по този начин са увредили националния интерес? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, аз поне от досегашното си познанство с Вас имах чувството, че сте човек, който, като погледне в огледалото, вижда точно това, което представлявате. Днес за пръв път ме изненадвате. Ще прекрача една тайна, без да я прекрача цялата, тъй като в продължение на предишния ни разговор числата са търговска тайна на съответното дружество. Вие знаете какъв е редът, можете да ми ги поискате и аз ще Ви ги предоставя, но все пак тези 160 милиона, които спрегнахте, ще ги развенчая. Четирите комплекта парогенератори са доставени на площадката на Белене на основание Допълнение № 1 от 2 февруари 1989 г. към договора от 8 август 1988 г. на стойност 40 млн. 142 хил. 693 рубли. Рубли, господин Иванов!
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Преводни рубли ли?
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Веднага Ви отговарям: по балансова стойност в момента те се водят 22 млн. 296 хил. 542 лв.
Така че да не създаваме легенди, които нямат нищо общо с действителността.
Позволете ми в началото на моя отговор да припомня, че в процедурата за избор на изпълнител за изграждане на АЕЦ “Белене”, обявена от НЕК през 2005 г., бяха дадени две възможности за офериране. Първата – с използване на съществуващите сгради и оборудване, втората – без използване на съществуващите сгради и оборудване. Тоест използването на доставеното оборудване не е било задължително условие. На бъдещите участници в процедурата е дадена възможност да оферират и за двата варианта. Но сте прав, че степента на използване на доставените съоръжения е част от оценката на офертите и като такава става част от договорния процес между страните.
В предпочетената оферта на “Атомстройекспорт” за изграждане на АЕЦ “Белене” се предвижда да бъдат използвани съществуващи конструкции и оборудване на площадката в Белене. От страна на “Атомсторйекспорт” е заявено, че цялото налично оборудване на площадката Белене, което не подлежи на интеграция в проекта Белене, без да се разкомплектова ще бъде изкупено обратно от руската страна. Това предложение става неразделна част от офертата на компанията.
Предложението на “Атомстройекспорт” се оказва икономически най-изгодно предложение по процедурата, като същият е избран за спечелил участник.
В потвърждение на това на 29 ноември 2006 г. е подписано и Споразумението между НЕК и “Атомстройекспорт” за изграждане на Белене, в което също бе записано задължението от руската страна да изкупи обратно цялото оборудване, което не подлежи на интеграция в проекта Белене.
Съгласно споразумението между Националната електрическа компания и “Атомстройекспорт” съществуващото технологично оборудване, което няма да бъде интегрирано в АЕЦ “Белене”, е обект на продажба по силата на определени преговори и договор между двете страни на база на преценката, която следва да бъде направена от съвместен оценъчен комитет. Отправната точка на преговорите за оценка е текущата пазарна цена на такъв тип оборудване, имайки предвид, че същото се намира на площадката вече около 20 години, второ, липсата на пазар за такова оборудване поради специфичния му характер на приложение – става въпрос за широк пазар, либерален, както бихте казали Вие, сравнителен анализ на предложението на “Атомстройекспорт” и “Шкода алианс” от процедурата, необходимост от допълнителни детайлни изследвания и анализи на оборудването след неговата продажба с оглед възможността за неготово използване в обекти на руската ядрена енергетика, които към момента са собственост на “Атомстройекспорт”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Иван Иванов за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, информацията, която цитирах, не е от вестници, тя е от изявления на проф. Стефан Воденичаров и ръководителите на АЕЦ “Козлодуй”, които знаят много точно кога и при какви условия са били закупени четирите парогенератора. Вие неслучайно съобщихте цената в рубли, защото и аз, и Вие си спомняте, че това беше период, когато цената при такива операции в СИВ се различаваше много съществено от пазарния курс както на рублата, така и на лева. Така че аз нямам основание да не вярвам на тях.
Но аз имам следното питане към Вас. На следващия ден не друг, а именно Вие, господин министър, заявихте, че сте разпоредили изпълнителният директор Иван Генов да направи запитване до руснаците за нови парогенеаратори и отговорът, който трябва да се получи в един месец, ще даде всъщност отговор и на въпроса дали ако се закупят нови парогенератори за V блок, няма да се окаже значително по-скъпо, ако тези бъдат запазени, особено при необходимостта да се правят постъпки за удължаване живота на V и VІ блок на 60 години. Мен ме интересува получихте ли отговор от “Атомстройекспорт” и бихте ли го оповестили тук, от трибуната, ако, разбира се, това е съответният документ?
Следващото, което искам да отбележа, е, че в крайна сметка технологията, която е използвана при V блок, така наречената взривна технология определя тези парогенератори, ако бъдат използвани, само за V блок като резервни парогенератори.
Едновременно с това не мога да скрия, че цената на труда и материалите, от които са направени парогенераторите, поскъпна близо четири пъти. Моля, кажете ми колко струват сега такива парогенератори по офертата на “Атомстройекспорт”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, това е въпрос, имате право на реплика, а не на допълнителни въпроси към министъра.
ИВАН ИВАНОВ: Аз цитирах министъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател, че се опитвате да прекъснете култа към личността на министъра с тези цитати.
Господин Иванов, в офертата на “Шкода Алианс”…
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): “Атомстройекспорт”…
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Казвам Ви “Шкода Алианс”.
Предложението за четирите чисто нови парови генератора е 42 млн. евро.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Аз говоря за “Атомстройекспорт”.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Оказва се, че “Атомстройекспорт” няма атомни електростанции. Прав сте, че се търси в рамките на Русия, на Калининската атомна електростанция да бъдат монтирани, но това едва ли е толкова важно. Цената, по която се купуват обратно, е почти толкова. Ако искате точните числа, Ви казвам: поискайте ги чрез Специалното деловодство. Националният интерес категорично е защитен, по простата причина че те са на 20 години, трябва да се транспортират обратно, трябва да се проконтролира какво е тяхното качество, да се монтират, плащат се мита, плащат се транспортни разходи и от тази гледна точка Ви казвам, че тази сума, която Ви цитирам, е намалена несъществено. Ако фирмата не възразява, аз съм готов да Ви дам данните и в публичното пространство.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): А ако възрази?
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако възрази, това е търговска…
Господин Иванов, има специално счетоводство, поискайте информацията и ще Ви я предоставят. Не се безпокойте. Вие сте член и на Енергийната комисия, Вие сте отговорен фактор, сериозен фактор, така че не се безпокойте. Няма тайна в тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров за днешното му участие в парламентарния контрол.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...