ИЗКАЗВАНИЯ на народните представители от ДСБ по повод назначенията в последния момент от квотата на Народното събрание


ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Може би за финал на това Народно събрание трябваше да бъде поставен един венец, който да отчете, че продължава приемането на фарсови решения – на решения, които са свързани с незачитане на основни механизми на демокрацията и засягане принципите на демокрацията.
Днес се внася едно предложение за решение, което е подписано от председателите на трите управляващи парламентарни групи, без да е спазена парламентарната процедура. Опит наистина за криминално внасяне, макар че срокът за много от тези попълнения отдавна е изтекъл!
Защо се прави това? Защото това е маниер на управлението на тройната коалиция! Защото това е начин да се погазват елементарни норми!
Ние сме гласували Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който изисква тези проекти за решения да бъдат разпределени в комисиите, постоянните комисии да се запознаят и в не повече от 15-дневен срок да излязат със становище пред Народното събрание.
Това не са технически проблеми – преместване на полилей от една сграда в друга или ремонт на компютър. Това са важни неща.
Вчерашното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред показа, че е от изключително важно значение кандидатите да се изслушват, когато трябва да им се възлага сериозен мандат, защото се преценяват уменията на тези кандидати, възможностите да полагат усилия в един или в друг сектор. Най-важното е дали тези хора ще бъдат полезни.
Когато обаче предстоят нови избори, когато в демократичния свят принципът е, че тези, които идват на власт, идват с екипите си, това, което правите днес, е кощунство, защото именно ротацията е признак на цивилизованост. Не в последния момент поставянето на хора, и то с мандат от 6 години, може би и с доживотен срок да заемат тези постове, защото тези постове се предлагат именно от тримата председатели на парламентарни групи, защото тези постове извеждат политици в изпълнителната власт, които трябва да продължат да осъществяват политика на сегашната тройна коалиция и това не е тайна! Това обаче не е демократично.
Затова от името на Парламентарната група на Демократи за силна България заявявам днес в тази зала нашето становище, че няма да участваме в подобен фарс, че ще си спестим унижението и ще гледаме на това гласуване като на пореден цирк, който се случва в Народното събрание на Република България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Желаещи да вземат думата? Няма.


Господин Асен Агов желае думата за процедурен въпрос по начина на водене на заседанието.
Имате думата, господин Агов.
АСЕН АГОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, искам да избегна дидактичния тон от уважение към институцията на председателя на Народното събрание, но ми се струва крайно нелепо от гледна точка на правилника, Конституцията и законите на тази страна, дори ми се струва и противоконституционно, народни представители, които току-що бяха избрани в тези комисии, преди да са напуснали поста си на народни представители, да полагат клетва в нова длъжност. Това означава, че те първо трябва да напуснат Народното събрание, Централната избирателна комисия да ги замести със следващите в листите, и едва тогава те да положат своята клетва, иначе ние ще изпаднем, съгласете се, господин председател, уважаеми народни представители, в един правен нонсенс.
Не, че не станахме напоследък свидетели под диктовката на мнозинството на няколко такива правни нонсенса, но във всички случаи, замислете се много сериозно, до колко тази клетва може да бъде законна.
В крайна сметка аз няма да повтарям аргументите на моята колежка госпожа Елиана Масева, но ви обръщам внимание за това – в нарушение на Конституцията и законите на тази страна ли вие сега ще закълнете тези хора пред Народното събрание? Замислете се! Не бързайте!
Аз разбирам защо сте толкова припрени. Аз съм излизал в опозиция и знам какво значи това, но във всички случаи това бързане може да сложи динена кора на тези спешни назначения, необмислени назначения, които се правят сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За изказване има думата господин Атанас Атанасов. Заповядайте.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, подкрепям напълно позицията на нашата парламентарна група и няма да участвам в това гласуване поради аргументите, които бяха споделени пред вас.
Искам да ви кажа и няколко други съображения, които са важни. Аз знам, че няма да спра вашето гласуване, вие сте решили какво ще направите. Въпросът е да имате малко срам, защото това е висшият орган на държавната власт в страната. Тогава, когато сме критикувани като институция от гражданите, от медиите, не трябва това да го приемаме като провокация, защото ето с такива действия, с такова поведение даваме основание хората да нямат доверие в най-висшата институция в държавата.
Искам да взема повод от това, което каза господин Ангел Найденов. Той каза, че трябва да се отнасяме сериозно към тези задължения на парламента. За каква сериозност говорите, след като някой от някъде измисли едно съобщение, че до 18,00 ч. на 19 май 2009 г. трябва да бъдат направени тези предложения, а на документите, които са внесени, е сложен щемпел 17,58 ч. Искам да ви кажа, че в 19,00 ч. на 19 май 2009 г. тези документи не бяха внесени в Деловодството на Народното събрание, което е абсолютен срам. Разбирате ли за какво става въпрос? Става въпрос за антидатиране на документи, които се внасят в Деловодството на парламента. (Шум и реплики.) Това е пълно безсрамие! Безсрамие е това!
По отношение на това, че сте били закъснели някак си неволно. Няма нищо неволно, всичко това е много добре обмислено умишлено. Господин Местан казва: през 2000 г., шест месеца преди края на мандата на Тридесет и осмото Народно събрание бил избран някой. Не шест месеца, шест дни. Точно шест дни преди края на работата на това Народно събрание назначавате 25 души – не един, не двама, 25 души в осем институции. Наистина на какво прилича това?!
Между другото, ние, народните представители, искаме гражданите да спазват законите в държавата, за да има правова държава, да има правов ред. Е, как гражданите да спазват законите, когато висшата институция в държавата не спазва законите? Ще ви посоча конкретен пример с Комисията за финансов надзор. Когато е конституиран този орган от предно Народно събрание, неслучайно там е заложен един принцип – да има стъпаловидност в промяната на състава на Комисията за финансов надзор, да може на определен период от време да има ротация. Какво правите вие сега? Сменяте цялата комисия в един и същи момент и всички тези хора ще имат един и същи мандат, и този принцип се ликвидира. На практика ликвидирате този принцип. Това е грубо нарушение на закона.
Още миналата седмица ви казахме, че това е партизанщина. Имахте време да осмислите, да прецените нещата, защото е недопустимо да залагате мина на едно бъдещо управление, независимо от кого ще бъде конституирано то. Но това поведение показа, че вие се готвите да излизате в опозиция и в типичния комунистически манталитет – да поставите верните хора на верните места, които може през целия мандат един път да ви потрябват, но да ви свършат услуга.
А по отношение на качеството на тези хора – ако това се беше случило по съответния ред и в съответното време, то има имена от тези, което предлагате, за които бих гласувал, защото познавам тези хора и бих подкрепил техните качества. Сега ги слагате в общия кюп, та всичко да мине под общия знаменател. По този начин орезилявате всички, включително и вашите колеги, на които по този начин казвате: “Няма място за вас в партийните листи, затова приемайте онова, което ви предлагаме, или си отивайте.”
Много ще ви заболи, но ще ви кажа: миналата седмица Татяна Дончева ви каза как се вземат решенията по кадровите въпроси във вашата партия. Те не се вземат от легитимните ви органи, макар че не е моя работа аз да обсъждам партийните ви проблеми. Тези решения се вземат от много тесен кръг лица около премиера Станишев, които никога не са участвали в избори, никога не са избирани и никой не ги познава. Те вземат тези решения, а вие ги гласувате тук. Затова хората казват, че парламентът е придатък на изпълнителната власт. Затова се случват тези неща!
И накрая, господин Местан, Вие казвате, че не Ви харесва това политическо говорене от опозицията. Искам да Ви кажа, че българските граждани не харесват политическото ви поведение, защото в Библията е казано “По делата им ще ги познаете”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За реплика има думата господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Атанасов, когато чувам от Вас, че сред номинациите има лица, които и Вие бихте подкрепили, започвам да ставам оптимист, че политическият дискурс влиза в нормално русло. Разчитайки на това, ще отправя и своята реплика.
Няма значение дали са 6 месеца или 6 дни, защото и вие месец преди края на мандата си сте избирали органи, които години след вас са изпълнявали своите функции. Пак повтарям, не ви обвинявам, че сте го сторили, защото сте били длъжни да изпълните Конституцията и законите. Но дали 6 месеца, 6 седмици или 6 дни – това няма значение. Важното е да осигурим принципа да не съвпадат мандатите на избраните от Народното събрание органи с мандата на самото Народно събрание. Защото, ако превърнем в принцип съвпадането на мандатите, ние ще сме подписали смъртната присъда на демокрацията. Затова разминаването в мандатите на органа Народно събрание, който избира тези органи, и мандатът на самите органи е защитният механизъм на самата демокрация. Да проумееш това е необходимо не толкова интелект. Вие сте пределно интелигентен човек, но е необходима малко повече политическа добронамереност. Това, за последното, не съм сигурен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Да, уважаеми господин Местан. Има хора, които са от управляващото мнозинство и които аз уважавам заради личните качества, които имат. Това, че се подчиняват сляпо на партийната дисциплина, си е техен проблем. Има хора от вашата парламентарна група, на които им свалям шапка заради позицията по възродителния процес. Ние сме били винаги единомишленици по този проблем. Когато през 1990 г. Държавна сигурност организираше грамадните мигове и по площадите на някои от градовете в смесените райони се говореше “Турците в Турция, България на българите”, аз бях там. От другата страна бяха някои от тези хора, с които сега сте в коалиция. Нека да не чоплим обаче тази рана сега.
Ще се спра конкретно на основния проблем, който Вие с качествата, които имате на оратор, се опитвате леко да подминете. В единия от тези органи – мисля, че беше Комисията по финансов надзор, мандатите са изтекли през 2007 г. Ако тези хора бяха избрани през 2007 г., нали се сещате кога щеше да им изтече мандатът?! Защото на всички, които избирате днес, от днес започва да им тече мандатът – кой 4, кой 5, кой 6 години. По този начин се елиминира принципът на ротацията. Именно затова смятам, че всичко това е направено неслучайно. Всичко това умишлено беше подбирано и подреждано, за да може в последния момент да бъдат назначени тези хора, да бъдат избрани сега и по време на другото Народно събрание да бъдат там.
Ето, в това се състои грубото нарушение на закона.
Пак казвам, това изобщо не е случайно. Не защото Народното събрание е било претрупано от работа или по някаква друга причина. Умишлено е подбран този момент за този избор, което го опорочава изцяло! Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...