Иван Костов: Нашата цел е да сложим край на разпадането на държавността и нарушаването на законите

– Г-н Ко­с­тов, в не­де­ля в Ста­ра За­го­ра во­да­чът на “Гер­гьо­в­ден” Лю­бен Ди­лов-син по­со­чи, че цел­та на ко­а­ли­ци­я­та ОДС ще е да уха­ж­ва бъл­га­ри­те, жи­ве­е­щи в чу­ж­би­на, и “да съ­жи­вя­ва био­г­ра­фи­ч­ния вот на дя­с­но­ми­с­ле­щи­те, ко­и­то 15 го­ди­ни гла­су­ват, ус­ло­в­но ка­за­но, в си­ньо”. Кой ще е ад­ре­са­тът на аги­т­кам­па­ни­я­та на “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия”?
– Ци­ни­ч­но е то­зи чо­век да го­во­ри от име­то на из­би­ра­те­ли­те на ОДС, за­що­то ни­ко­га не е бил еди­но­ми­ш­ле­ник с тях и ви­на­ги яро­с­т­но е кри­ти­ку­вал тя­х­но­то уп­ра­в­ле­ние. Пре­лю­бо­пи­т­на е не­го­ва­та ме­та­мор­фо­за и та­зи на един зе­ме­де­лец, хвър­лящ дим­ни гра­на­ти сре­щу СДС. “За ед­на нощ” от край­ни про­ти­в­ни­ци ста­на­ха чле­но­ве на ед­но от­к­ра­д­но ОДС.
Въ­п­ро­с­на­та кра­ж­ба е опит на СДС и на ос­та­на­ли­те уча­с­т­ни­ци да да при­с­во­ят ав­то­ри­те­та на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия”, за­що­то тя се­га се на­ри­ча ОДС в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние.
Кам­па­ни­я­та ни е на­со­че­на към те­зи, ко­и­то не са за­б­ра­ви­ли ка­та­с­т­ро­фи­те на БСП в уп­ра­в­ле­ни­е­то през зи­ми­те на 1990/91 г. и 1996/97 г., ко­и­то чу­ват днес опа­с­ни­те им по­ли­ти­че­с­ки идеи; към те­зи, ко­и­то раз­би­рат, че уп­ра­в­ле­ни­е­то Са­к­с­ко­бург­го­т­с­ки-До­ган спря ус­т­ре­ма ни; към те­зи, ко­и­то ис­кат сил­на Бъл­га­рия и зна­ят, че стра­на­та ни мо­же да по­с­ти­г­не мно­го по­ве­че.
– Пре­о­до­лян ли е не­га­ти­ви­з­мът, на­со­ч­ван от мно­го ме­дии и по­ли­ти­ци пер­со­нал­но към Вас? Ня­ма ли опа­с­ност ли­ч­ни­те на­па­д­ки сре­щу Вас да от­к­ло­нят вни­ма­ни­е­то от ос­но­в­ни­те по­с­ла­ния на ДСБ?
– Из­г­ле­ж­да пре­о­до­лян – ДСБ вър­ви на­го­ре! Всъ­щ­ност, ата­ки­те са­мо на пръв по­г­лед са при­це­ле­ни пер­со­нал­но в мен. Тя­х­на­та ис­тин­с­ка цел е да обе­з­ку­ра­жат, да по­ти­с­нат и да за­г­лу­шат про­е­к­та за сил­на Бъл­га­рия. Ис­кат си дне­ш­но­то ста­ту­к­во. Страх ги е от сил­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то ние ис­ка­ме, от во­ля­та и ре­ши­тел­но­ст­та ни. За­що­то на­ша­та цел е да сло­жим край на раз­па­да­не­то на дър­жа­в­но­ст­та и на по­ли­ти­че­с­ка­та ни си­с­те­ма, на на­ру­ше­ни­я­та на Кон­с­ти­ту­ци­я­та и за­ко­ни­те в стра­на­та ни. По­с­ле­д­но­то ос­но­в­но ад­ре­си­рам към уп­ра­в­ле­ни­е­то Са­к­с­ко­бург­го­т­с­ки-До­ган, ко­е­то ук­ри от хо­ра­та про­да­ж­ба­та на БТК, опи­ти­те за при­ва­ти­за­ция на БТ Хол­динг, до­го­во­ра за кон­це­си­о­ни­ра­не на ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла “Тра­кия”. Склю­ч­ва не­за­кон­ни и не­це­ле­съ­о­б­ра­з­ни до­го­во­ри за мо­дер­ни­за­ция на ар­ми­я­та на об­ща стой­ност над 5.6 млрд. лв.
То­ва е гла­в­на­та при­чи­на, по­ра­ди ко­я­то ня­кои по­ли­ти­ци при­ви­ж­дат в ДСБ свой ос­но­вен враг.
– От Ва­ша гле­д­на то­ч­ка обе­к­ти­в­ни ли са про­у­ч­ва­ни­я­та за от­лив на сим­па­ти­зан­ти от СДС, ко­и­то се ори­ен­ти­рат към ДСБ? Вси­ч­ки ве­че ви да­ват при­съ­с­т­вие в 40-ия пар­ла­мент, но кол­ко ще е го­ля­мо то?
– “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия” е един­с­т­ве­на­та пар­тия, ко­я­то пре­д­с­та­вя по­ли­ти­че­с­ки про­ект за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия от­въд пре­хо­д­ния пе­ри­од, след член­с­т­во­то в НА­ТО и ЕС. Не­го ще по­д­к­ре­пят на­ши­те из­би­ра­те­ли. Ве­ро­я­т­но ня­кои от тях пре­ди са гла­су­ва­ли за СДС, дру­ги са да­ли во­та си на дру­га пар­тия, а тре­ти ще гла­су­ват за пър­ви път. Не­ка ос­та­вим то­ва на со­ци­о­ло­зи­те – без­д­ру­го ги обър­ка­х­ме до­с­та­тъ­ч­но!
ДСБ въз­ни­к­на ка­то гра­ж­дан­с­ка ини­ци­а­ти­ва, ко­я­то ис­ка­ше да на­ме­ри сво­е­то по­ли­ти­че­с­ко пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во. Ако не бя­х­ме пре­д­ло­жи­ли на­ши­те идеи за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия, те­зи хо­ра на 25 юни ня­ма да оти­дат до ур­ни­те или ще гла­су­ват с омер­зе­ние.
До­ри и най-зло­на­ме­ре­ни­те со­ци­о­ло­зи ве­че не сме­ят да твър­дят, че ДСБ ня­ма да вле­зе в пар­ла­мен­та. Но ние ще по­лу­чим мно­го по-го­ля­мо пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во в сле­д­ва­щия пар­ла­мент, от­кол­ко­то на тях им се ще да при­з­на­ят.
– Има ли все още ве­ро­я­т­ност за ко­а­ли­ция на ДСБ с дру­га дя­с­на пар­тия?
– Пър­во­то На­ци­о­но съ­б­ра­ние на “Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия”, ко­е­то се про­ве­де на 5 и 6 март, ре­ши да се явим на из­бо­ри­те със со­б­с­т­ве­но­то си име. Ние из­б­ра­х­ме да се ко­а­ли­ра­ме не с пар­тии, а с гра­ж­да­ни­те. Сред тях на­ми­ра­ме най-по­с­ле­до­ва­тел­ни­те си еди­но­ми­ш­ле­ни­ци. От­ва­ря­ме ли­с­ти­те си за вси­ч­ки, ко­и­то са си из­во­ю­ва­ли до­с­той­но мя­с­то в бъл­гар­с­ко­то об­ще­с­т­во – и за те­зи, ко­и­то са из­г­ра­ди­ли ав­то­ри­те­та си чрез ви­сок про­фе­си­о­на­ли­зъм, и за те­зи, ко­и­то са спе­че­ли­ли до­ве­ри­е­то на хо­ра­та, от­с­то­я­вай­ки сме­ли и об­ще­с­т­ве­но­з­на­чи­ми по­зи­ции. Пра­вим го, за­що­то сме убе­де­ни, че та­ки­ва хо­ра ще бъ­дат най-по­ле­з­ни в из­г­ра­ж­да­не­то на бъ­де­ще­то ни в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Ние не же­ла­ем да за­ме­ним та­ки­ва цен­ни хо­ра с ли­де­ри на ко­нюн­к­тур­ни пар­тии, за ко­и­то по­ли­ти­ка­та има сми­съл един­с­т­ве­но ка­то до­л­но­п­ро­б­но тър­га­ше­с­т­во, оси­гу­ря­ва­що им пер­со­на­лен де­пу­та­т­с­ки ман­дат.
– Би­х­те ли съ­о­б­щил ве­че ня­кои по­пу­ляр­ни име­на?
– Име­на­та ид­ват от но­ми­на­ци­и­те, ко­и­то се пра­вят в те­зи дни. Ня­ма да си по­з­во­ля ли­ч­но да но­ми­ни­рам кан­ди­дат за на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел, член или ре­ги­с­т­ри­ран сим­па­ти­зант на ДСБ или ли­ч­ност от гра­ж­дан­с­ко­то об­ще­с­т­во.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...