Защита на живата природа чрез Наказателния кодекс на Република България

Депутатът от Синята коалиция Иван Н. Иванов внесе предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, което има за цел:

• да се увеличат предвидените наказания за унищожаване на защитена територия или местообитание, за да се предотврати безнаказаното съсипване на защитената българска природа;

• да се увеличат съществуващите наказания за организиране на боеве с животни и да обхванат и отглеждащите и трениращи животни за боевете, за да съответстват на тежестта на престъплението, представляващо умишлено провеждана системна жестокост към животни, свързана и с нелегален хазарт, трафик на животни и наркотични вещества;

• да се инкриминира самоцелното осакатяване и убийство на гръбначно животно, за да се накаже проявата на жестокост и да се предотвратят престъпления спрямо човека.

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-ЖА ИСКРА ФИДОСОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 73, ал. 1 от ПОДНС внасям предложение за изменения и допълнения на обобщения законопроект № 153-03-22/ 28. 02. 2011 г. на приетите на първо гласуване законопроекти № 002-01-12, внесен от Министерския съвет, № 054-01-33, внесен от н.пр. Мая Манолова и група народни представители, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет, № 002-01-97, внесен от Министерския съвет и № 154-01-9, внесен от н.пр. Фани Христова и група народни представители за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

1. § 19. В член 278в думите“до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева” се заменят с “до шест години, както и с глоба от десет хиляди до сто хиляди лева”.

2. § 24, чл. 325а придобива следната редакция:

325а (1)Който организира боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни и/или терен за боеве или съдейства по друг начин за провеждането на боевете, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, както и с глоба от десет до тридесет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, както и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева, когато:

1. деянието е извършено повторно;

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждането на животни или полагане грижа за тях, като се налага и наказание по чл.37,ал. 1,т.6 и т.7;

3. деянието е извършено в присъствието на малолетни и/или непълнолетни лица;

4. при извършването на деянието са използвани видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни или боевете с животни се заснемат.

(3)Когато деянията по ал.1 и ал.2 са извършени от дееца с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева,катосъдът може да наложи и конфискация на част от имуществото на дееца.

(4) Наказанието е до три години лишаване от свобода и глоба от две до десет хиляди лева за лице, което присъства на боеве с животни, улавя, набира чрез съобщения, обяви или по друг начин животни с цел използването им за боеве.

(5) Животните по предходните алинеи се отнемат и се настаняват в приют или спасителен център.

(6) Който разпространява по какъвто и да е начин видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни и/или насилие върху тях, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация и глоба от две до пет хиляди лева.

3.§ 25 във Вариант ІІ на МС, чл. 325б се правят следните изменения и допълнения:

а) чл. 325б, ал. 1 преди думата “животно” се добавя думата “гръбначно”и думите “до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева” се заменят “до три години и с глоба от две до пет хиляди лева”.

б) чл. 325б, ал. 2преди думата “животно” се добавя думата “гръбначно” и думите “пробация и с глоба до три хиляда лева” се заменят с “лишаване от свобода до 1 година и с глоба от хиляда до три хиляда лева”.

в) чл. 325б, ал. 3думите “от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева” се заменят с “до пет години и глоба от пет хиляди до десесет хиляди лева” и думите “или 2” отпадат.

г) чл. 325б, ал. 3,т. 4накрая се добавя “като се налага и наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7”;

д) В чл. 325б, ал. 3 се добавят нови т. 7 и 8, както следва:

“7. спрямо животно в увредено, изтощено или безпомощно състояние или спрямо животно в плен или поставено в условия на невъзможност да се отбранява или избяга”;

“8. по хулигански подбуди или при опасен рецидив”.

е) В чл. 325бсе създават нови ал. 4., 5., 6. и 7.,както следва:

“(4) Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 2 е извършено:

1. с особена жестокост или по особено мъчителен за животното начин;

2. на публично място;

3. повторно;

4. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му или от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, като се налага и наказание по чл.37, ал. 1,т.6 и т.7;;

5. в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

6. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни;

7. спрямо животно в увредено, изтощено или безпомощно състояние или спрямо животно в плен или поставено в условия на невъзможност да се отбранява или избяга;

8. по хулигански подбуди или при опасен рецидив.”

“(5) Наказанието е лишаване от свобода от три до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено срещу служебно животно или куче – водач на хора с увреждания.”

“(6) Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от седем хиляди до петнадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 2 е извършено срещу служебно животно или куче-водач на хора с увреждания.”

“(7) Който допуска извършване на престъпления по предходните алинеи от лице, което е под негов контрол, се наказва с лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до шест хиляди лева.”

4. § 26 да отпадне.

5. В ПЗР, в §43. в чл. 62, ал. 1 след текста се добавя “освен ако не съставлява престъпление”.

6.В ПЗР се създава нов § 44, както следва:

“§ 44. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.) член 69 от се изменя така:

“Чл. 69. Когато след изтичане на срока по параграф 5 на Преходни и заключителни разпоредби на територията на съответната община бъдат намерени необработени по чл.47 кучета, на кмета се налага глоба до хиляда лева.”

7. В ПЗР се създава нов § 45, както следва:

§ 45 В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)§5 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя, както следва:

“§ 5 До края на 2015 година общинските съвети и кметовете на общини осигуряват обработването по чл. 47 на безстопанствените кучета на тяхна територия.”

8. Сегашният § 44 и § 45 стават съответно § 46 и § 47.

София, 30. 03. 2011 г.

Народен представител:

Иван Н. Иванов

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...