Законопроект за изменение и допълнение на закона за горите

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите.

Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 11. 03. 2011 г.

Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за горите

1. В чл. 149 се създава нова ал. 3, както следва:

„(3) Движението на велосипеди по обозначените туристически пътеки е разрешено единствено за целите на планински велотуризъм, като велосипедистите задължително дават предимство на пешеходните туристи“.

София, 11. 03. 2011 г.

Народни представители

Мотиви

Гласуваният в началото на 2011 г. Закон за горите забранява движението на пътни превозни средства по обозначените туристически пътеки, освен когато трасето на туристическата пътека съвпада с горски път или се касае за обозначено за целта трасе.

Тази разпоредба налага необосновано строги ограничения за любителите на планинския велотуризъм.

Именно такъв е смисълът на направеното предложение за създаване на нова ал. 3 на чл. 149 от закона. В текста изрично е записано, че пешеходните туристи имат предимство на планинските пътеки.

София, 11. 03. 2011 г.

Народни представители: