Екатерина Михайловa: ДПС злоупотребява с етническия модел

– Г-жо Михайлова, упра­вляващите не чуха ДСБ, отказаха да променят конституцията и назначиха областни управители. Сега какво ще правите?

– Струва ми се, че го на­правиха, защото ги водят преди всичко партийни ин­тереси и борба за власт. Нашето предложение бе­ше НДСВ и БСП да поглед­нат на областната управа като на част от държавата, а не да парцелират партий­на власт. За съжаление призивите ни не бяха чути, а виждаме, че напрежението продължава.

Протести има и те не са са­мо за това дали областният ще е етнически българин или етнически турчин. Причината е, че в години­те, в които е било на власт, ДПС е спекулирало с нея и е захранвало “обръча от фирми” на Доган. Отпра­вихме покана към парла­ментарните сили да започ­нем консултации за изме­нение на конституцията. Очакваме отговор от НДСВ и БСП, с две от гру­пите вече имаме уговорка.

– Вярно ли е, че партиите дирижират протестите срещу областните управители от ДПС?

Не мога да кажа за всич­ки, но там, където ДСБ са участвали в протести, то е било чрез декларации, които са обявявани публично. Не сме преминали грани­ците на закона, нито сме се колаборирали със съмни­телни политически или граждански формации.

Не мислите ли, че пред­ложението на ДПС за областен на Варна показва готовност за компромиси?

– За нас въпросът не е дали човекът, който ще заеме тази позиция, е от бъл­гарския или от турския етнос. Проблемът е преяждането с власт на ДПС.

Разбира се, зависи как ще се държи оттук нататък то­зи човек. Дано в резултат на протестите се съобразя­ва единствено със закони­те, а не да се подчинява на лобистки интереси на един или друг представител на движението.

– Не влизате ли в тона на “Атака” с тези призиви?

– Не. Ако сравните наши­те изявления с техните, ще видите, че даваме път, през който да се реши пробле­мът. Докато говоренето на “Атака” е само квалифи­кации, и то не всеки път в рамките на допустимото. При тях има наливане на напрежение, а ние предла­гаме решение.

– Защо през 2001 г. срещу областните от ДПС няма­ше такава реакция?

– Беше по-слаба. Ние още тогава предупрежда­вахме, че не е добре София да се управлява от предста­вител на ДПС. Обяснявам си го така: в рамките на те­зи 4 г., в които ДПС е във властта, много хора видяха злоупотреби от страна на техни представители. Ако не си член на партията или поне приближен, не може да те назначат на работа, не получаваш определен договор, не участваш в проект по програма СА-ПАРД. И сега, когато властта на ДПС се разши­рява, много хора пред­виждат, че същото ще се случи и при тях. Затова проблемът не е между ет-носите, а в злоупотребата с т. нар. етнически модел от страна на ДПС за пре­следване на корпоративни интереси. И то само на вър­хушката в ДПС.

– Защо направо не пред­ложите пряк избор на ми­нистри, заместник-министри, премиер, а само на областни управители?

– Това, което предлага­ме, е много близко до начи­на на управление на страната – избор на областни съвети, които да излъчват областните управители. По начина, по който хора­та гласуват за парламент, и от съотношението на сили­те вътре се излъчва министър-председател и прави­телство. Така че не подме­няме представителната демокрация. Разбира се, та­кава промяна ще е съпроводена и с други – на­пример на ниво област да се определят местните данъци и такси. Препоръчител­но е и да има окрупняване на областите в по-големи региони.

– Обвиниха ви, че при все­ки проблем започвате да променяте конституцията, а за 4 години мандат не сте се сетили за това?

– Това не е вярно. Ние сме заявявали много пъти, че един от основните институ­ционални проблеми се ко­рени в конституцията, коя­то Нора Ананиева навре­мето нарече едва ли не “конституция на БСП”. Имаме принципни възра­жения по нея от момента, в който е създадена. По­мните протестите на 39-те. През управлението на Иван Костов беше напра­вена първата инициатива за промяна в Конститу­цията, тя беше свързана с имунитетите на депута­тите и магистратите. Искането ни бе гласувано на първо четене. За съ­жаление не получи под­крепа.

Податките за етниче­ско напрежение у нас за­страшават ли според вас членството в ЕС?

– Членството в ЕС е за­страшено по няколко причини. Най-вече неиз­пълнение на ангажимен­тите на България. Като вместо тях се предлага мимикрия от действия. Ето, приехме нов НПК на първо четене, който по признание на всички по­литически сили е да се от­бие номерът. Цитирам депутат от управляващи­те, г-жа Татяна Дончева.

През управлението на Сакскобургготски и До­ган имаме над 60 показни разстрела.

Свидетели сме на послед­ния – на Георги Илиев. Това говори, че организираната престъпност се е разюздала, а държавните институ­ции седят като наблюдате­ли и не успяват да се проти­вопоставят. Това са риско­вете пред ЕС.

– Защо хлопнахте вратата на десницата и си издиг­нахте кандидат за кмет, преди да говорите с тях?

О, говорихме. Не сме хлопнали вратата. Град­ската организация проведе 10 дни преговори с всички десни партии в София, го­вориха на база принципи и критерии какъв да е канди­датът. Ние смятаме, че кандидатурата на г-н Све­тослав Гаврийски е изклю­чително добра.

– Вярно ли е, че разривът ви със СДС е, защото те са се канели да номинират Га­врийски, а вие сте им го “измъкнали” под носа?

Нямам такава инфор­мация, но ако е така, нор­малното поведение е да го подкрепят. Защото иначе ще излезе, че ги води поли­тическо его, а не градът и неговите проблеми.

– Да не стане двама се ка­рат, БСП печели?

– БСП получи добри ре­зултати на тези избори и ние в никакъв случай не подценяваме тяхната кон­куренция. В същото време виждаме добри шансове за нашия кандидат.

Какво ще реши пред­стоящото национално съ­брание на ДСБ?

– Ще направим подробен анализ на изборните резул­тати и ще погледнем на­пред, за да очертаем дей­ствията си по непосред­ствените задачи – подго­товка за президентските и местните избори.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...