Евдокия Манева за неоползотворените възможности на българската икономика

Неоползотворените възможности на българската икономика се обуславят от два основни фактора:
· Лошо управление – корупция, сива икономика, партийна намеса в бизнеса и разпределението на публичните финанси, отсъствие на нормална конкурентна среда, отсъствие на върховенство на закона;
· Непознаване и подценяване на ресурсните възможности на страната.
Устойчивият икономически растеж е остаряла концепция, тя трябва да се смени с устойчиво развитие, чиято основна компонента да бъде опазване и разумно ползване на природата и природните ресурси
Специално внимание заслужава открояване именно неоползотворяването на ресурсните възможности на икономиката.
1. Чистата вода ще бъде по-ценна от петрола
Ще създадем предпоставки и организация за ефективно оползотворяване и опазване водните ресурси на страната чрез:
– разширяване оползотворяването на минералните води (245 находища с над 800 извора,102 находища с национално значение-само 24 концесии);
– изисквания за постепенно усвояване капацитета на находищата при спазване на принципа “един извор – една марка”; намаляване на концесионната такса и поощряване износа на бутилирана вода; разширяване проучванията за нови находища – концесия с предимство на направилия търговско откритие;
– поощряване промишленото използване на подземните и геотермалните води, в т.ч. за извличане на полезни компоненти – чрез опростени процедури и намалени такси за водоползване;
– единно и по-добро управление на водите – нов закон за водите и за собствеността на водните съоръжения, пестене на вода, изграждане на модерни и правилно оразмерени съоръжения за водоснабдяване и пречистване на водите, намаляване на загубите на вода, минимум средства – максимум ефект.
2. Запазената природа е печеливш бизнес – (тя е ценен производствен фактор – тя може да носи доходи, когато се експонира по най-добрия начин и създава съпътстващи стопански дейности
Опазването на природата, климата и биоразнообразието доминират в ценностите и приоритетите на развитите общества. Предимствата на България в тази област са подценени. По богатство на биоразнообразие и ландшафт България е на второ място в Европа.(З национални парка, 15 природни национални парка, 89 резервата (17 в системата на ЮНЕСКО), 472 вида защитени животни, 463 вида защитени растения, 250 ендемити) Възможности:
Ще превърнем опазването и експонирането на биоразнообразието в доходоносен бизнес чрез:
– отдаване опазването на защитени територии на концесия, заедно с правото за развитие на съпътстваш бизнес;
– възлагане чрез конкурс управлението на защитени територии на неправителствени или бизнес организации – развиване на стопанска дейност и генериране на приходи (Пода -Бургас ) – поощряване на балнеоложкия бизнес, съчетание на запазена природа, минерални води, билки и др. природни фактори;
– поощряване на еко-туризма – запознаване с ландшафта и богатото биоразнообразие;
– мощна рекламна кампания, подпомогната от държавата, за промотиране на екотуризма и балнеоложкия бизнес;
– национални и европейски програми за подпомагане на бизнес с благоприятно или щадящо въздействие върху природата – (програма бизнес и биоразнообразие на ЕБВР) и механизми за компенсиране на стопански дейности в защитени територии при наложени ограничения;
– спасяване на горите – залесяване, подобряване качеството на горите -отглеждане, залог за бъдещ успешен бизнес (сертифицирането на екологично стопанисваните гори е предпоставка за висока цена на дървесината) и принос за борба с климатичните промени.
3.Естествената и качествена храна става все по-скъпа
С приоритет няколко мерки за превръщане на селското стопанство в привлекателна сфера на дейност:
– разрешаване на директните продажби от фермите (чиста храна – честен поминък);
– стимулиране на биопроизводството; стимулиране създаването на малки и средни ферми с разнообразно производство – благоприятно кредитиране, ефективни и прозрачни механизми за национално и европейско субсидиране;
– осигуряване на достъп на производителите до общинските пазари – отвоюване на пазарите от мутрите и спиране на нелегалния внос на селскостопанска продукция;
– създаване на независим обективен контрол по безопасността на храните;
– отстраняване на криминалните елементи в рибовъдството, облекчаване на разрешителните режими, разпределение на водните площи за отглеждане на аквакултури на чрез прозрачни конкурси с участието на браншовите организации;
– стимулиране развитието на поливното земеделие – нормативна база за преустройство на водоползването и напоителните системи, до 2013 г поливното земеделие – 20% от земеделската земя.
4. Нисковъглеродна , енергийно ефективна икономика
Потенциалът на България от възобновяеми източници на енергия – вятър, биомаса, хидроенергия – 8 гигавата, 2/3 от инсталираната мощност в момента.
Комплекс от мерки за разширяване производството на зелена енергия – данъчни стимули, дългосрочни договори и др.
5. Подобряване проучването и устойчивото използване на природните ресурси
Създаване на единен орган за управление процеса на проучване, концесиониране и опазване на подземните богатства
Стимулиране оползотворяването на масовите отпадъци като вторичен ресурс -преотстъпване на такси, замяна на разрешителните режими с концесионни, решаване въпроса с минните отпадъци и тяхното оползотворяване
6.Подобряване на транспорта и комуникациите чрез
– изграждане на магистрали съвременна пътна мрежа;
– подобряване на ж.п. транспортните коридори, включване в европейската система за управление на трафика;
– по-широко използване на транспортния коридор по Дунава и включване в речната информационна система;
– осигуряване на широколентов достъп до малки и средни общини и селски региони.
Доминанта – нулева толерантност към корупцията, върховенство на закона.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...