Грети Стефанова: Има решение за панелите

ГРЕТИ СТЕФАНОВА
строителен инженер;
социално управление;
общински съветник на София от ДСБ

С наближаването на местните избори софийската организация на Демократи за силна България се обръща към София и проблемите на софиянци, които са проблеми и на други градове в страната.
ДСБ – София, гледа на проблемите на града с голяма отговорност, с тревога и, разбира се, дава решения на тези проблеми.
ДСБ – София, осъзнава, че решенията, които дава, не са обикновени, не са лесни за изпълнение. Тези решения изискват смелост, управленски умения и висока компетентност. Ние, от Демократи за силна България, ценим града, в който живеем, съзнавайки, че най-голямото богатство на София са планината Витоша, минералните извори и, на първо място, хората, които живеят в града.
Като дясна партия за нас най-ценното са хората – тяхната сигурност, качество на живот и европейско бъдеще.
Програмата на Демократи за силна България за управлението на столицата е подчинена изцяло на интересите на СОФИЯНЦИ, които държат бъдещето в собствените си ръце.
На София й е необходим дебат и размисъл в перспектива за годините след 2020-а. София има много проблеми, за решаването на ко-итоДемократи за силна България търсят нестандартни решения, които трябва да бъдат решения на 21 век, модерни, ефективни, използващи възобновяеми енергии.
Един от най-важните проблеми на столицата, а и на другите по-големи градове на страната е състоянието на сградния фонд. То е окаяно, особено на панелното строителство. Друг голям проблем на София е цената и достъпността на енергията.
Ще се опитам да предложа решение на тези проблеми, обединявайки ги. Решението е авангардно, в услуга на градското население на България и в частност на СОФИЯНЦИ.
Причините за появата на строителната технология панелно строителство са две – откриването на стоманобетона и индустриализацията.
Масовото панелно строителство в България започва в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. То е характерно не само за държавите от бившия комунистически блок, но и за част от западноевропейските страни -основно Франция и Германия. Причините за въвеждането на панелната технология са известни -създава се своеобразен конвейер, който бълва с голяма скорост еднотипни и сравнително евтини сгради, сглобявани на строителната площадка от предварително произведени бетонови елементи (панели).
След като изпълняват първоначалното си предназначение бързо да подслонят нуждаещите се семейства, панелните сгради започват да създават и редица проблеми. Тези проблеми се осъзнават и анализират първо в Западна Европа, която бързо се отказва да развива масово панелно строителство.
За какво точно става въпрос? Оказва се, че панелните блокове са в центъра на социални, архитектурни, естетически и конструктивни дефекти. Големите жи лищни комплекси отчуждават хората. В един вход съседи по принуда се оказват несъвместими като образование, професия и социален статус личности. Те не възприемат общите пространства в сградите като свои и не ги поддържат. Същата е ситуацията и около блоковете. Предвидените за градинки площи се превръщат в “ничия земя”, задръстена от сергии, незаконни гаражи и купища боклуци. Сградите са е грозни, сиви и еднотипни фасади. По отношение на енергийната ефективност не може да става и дума за спестяване на енергия.
Според статистиката за България към 2009 г. 93% от съществуващия жилищен фонд е частна собственост и 62% от него са с външни стоманобетонови стени (в това число панелните сгради). Трябва да се има предвид, че около 40% от жилищния фонд, изграждащ се в периода до 2000 г., е построен до 1960 г., за периода 1961 г. -1991 т.са построени 50%, а от 1(991 до 2000 останалите 10%. През 1992 г. се публикува Наредба за разработване на част “Топлотехническа ефективност на ограждащите конструкции на сградите”, която се актуализира през 1999 г. и през 2004 г.
Следователно още на ниво проект 90% от панелните сгради не отговарят на изискванията от 1992 г., а към 1999 г. те са с пъти по-лоша топлотехническа характеристика на ограждащите елементи. Проблемът придобива още по-драстична картина, като се прибавят и фактите:
– Първо, в повечето случаи построената сграда не е достигала и действащите ниски за тогавашния момент нормативни изисквания. Днес тези сгради по отношение на нормативните изисквания от 2004 г. са с пъти енергонеефективни.
– Второ, видимото по-бързо стареене на панелните жилища в сравнение със сградите, построени по традиционните методи, от:
а) прилагането на технологии без достатъчно теоретични познания и опит по отношение на панелните конструкции, особено в първите години на строителство
б) ниската технологична дисциплина при изпълнение на строителните работи, понякога и неизпълнението на някои детайли
в) намаляване на разходите за строителство.чрез влагане на материали с по-ниска цена и по-малка дълготрайност и прилагането на някои нови материали без достатъчен опит за тяхното поведение при по-продължителен период на експлоатация
г) допуснати слабости при изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите и при уплътняването на фугите и т.н.
– Трето, наличието на недобросъвестната експлоатация, както и нарушаване целостта на сградата вследствие реконструкции и преустройства, извършени без необходимите конструктивни експертизи и строителни книжа и т.н.
В България има близо 19 хиляди панелни блока, в които са построени близо 707 хиляди панелни апартамента. В тях живеят над 1,7 млн. души. Според оценка на експерти 10% от панелните жилища в България се нуждаят от спешен ремонт, С държавни пари саниране никога няма да се извърши, невъзможно е, причините са много. Собствениците на тези жилища също не могат да санират сградите. Необходимо е нестандартно решение. В столицата панелните апартаменти са около 230 хиляди.
Този голям процент панелни жилища в София имат остра нужда от саниране – цялостно – и вътрешно (на конструкцията – връзки и инсталациите), и външно. Естетическият вид на сградите изобщо не е маловажен въпрос, още повече за европейска столица.
Характерна особеност на панелните блокове са плоските покриви. Площта, която те предоставят, е достатъчна и удобна за разполагане на фотоволтаични батерии. Покривната площ може да се предостави на фирми за изграждане на фотоволтаични системи срещу санирането и поддържането на блоковете. Една фотоволтаична система има живот до 30-35 години и повече. Държавата гарантира изкупуването на електрическата енергия (25-годишен срок и преференциални цени), което гарантира живота на системата. Електрическата енергия освен всичко друго е и екологически чиста. Тя може да се използва за градския транспорт, за уличното осветление на града и т.н.
Изграждането на фотоволтаична инсталация е значително по-лесно от други алтернативни източници. При фотоволтаиците влиянието върху околната среда е минимално, а освен това те могат да бъдат поставени навсякъде. Добре е да се избере терен с висока слънчева радиация (София има добра надморска височина) и с добра комуникация (важен фактор за успеха на проекта е близостта до електроразпределителната мрежа)
Между 25% и 30% от електричеството в световен мащаб може да бъде произвеждано от слънчева енергия до 2050 т. Това показват анализи на Международната агенция по енергетика – МАЕ.
Добре е да се знае, че еврофондовете приоритетно субсидират всички видове фотоволтаични проекти.
Европейският съюз е направил глобалната борба срещу промяната на климата свой основен приоритет.
Създадена е европейска локална енергийна асистенция – ЕЛЕНА, която асистенция е технически помощ-механизъм, осигуряващ безвъзмездни средства за изготвянето на инвестиционни програми в тази област. С цел да улесни отпускането на средства за инвестиции в устойчива енергия на местно ниво Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка установиха ЕЛЕНА – техническа помощ, съоръжение, финансирано чрез “Интелигентна енергия за Европа”. ЕЛЕНА покрива до 90% от разходите за техническа помощ за подготовка на големи устойчиви инвестиции за енергийни програми в градовете и регионите, които могат да кандидастват за финансиране и от ЕИБ. ЕЛЕНА има фонд, разполагащ с бюджет от 15 млн. евро, управляван от ЕИБ.
КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО?
Техническа помощ може да бъде предоставена за развитие на инвестиционни програми, които ЕИБ може да. финансира съвместно в следните области:
Обществени и частни сгради, включително социални жилища, уличното и трафик осветлението в подкрепа на повишаването на енергийната ефективност – обновяване на сгради, насочено към значително намаляване на енергийната консумация (топлинна и електроенергия); топлоизолация, ефективен климатик и вентилация или ефективно осветление; интеграция на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в архитектурната среда – например слънчеви фотоволтаици панели, слънчеви колектори и биомаса; инвестиции в обновяването за разширяване или изграждане на нов квартал с отоплителни (охлаждащи) мрежи, базирани на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електроенергия или възобновяеми енергийни източници, както и децентрализирани системи, комбиниращи топло- и електроенергия в сграда или на съседско ниво.
В подкрепа на градския транспорт да увеличи енергийната ефективност и интеграцията на възобновяеми енергийни източници – т.е. автобуси с висока енергийна ефективност, включително хибридни автобуси, електрически или с ниско съдържание на въглерод задвижващи системи. Инвестиции, за да се улесни въвеждане на електрически автомобили, инвестиции да се въведат нови по-енергийно ефективни решения за подобряване на транспортната логистика в градските райони.
Подобряване на местната инфраструктура, включително смарт мрежите и инфраструктурата на информационните и комуникационни технологии; енергийноефективно градско оборудване, интермодални транспортни съоръжения и изграждане на инфраструктура за превозни средства с алтернативни горива.
Тази разработка отговаря и на директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета на Европейския съюз от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия означават сгради с много добри енергийни характеристики. Такива трябва да бъдат както Обществените, така и жилищните. Времето за изпълнение на тази директива вече тече.
СОФИЯНЦИ, ВИЕ РЕШАВАТЕ БЪДЕЩЕТО СИ, а политическа партия Демократи за силна България ви предоставя решенията, които да направят София европейска столица.
Днешните крачки правят утрето възможно! Защото политиката има задача да предложи бъдеще и да позволи постигането му.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...