Чл. 37.Гражданският съвет е автономен консултативен орган на партията, който се формира на доброволен принцип от експерти, лица от академичните среди, представители на бизнеса, спорта, културата и граждани, които не членуват в партийна структура.

Чл. 38.Гражданският съвет формира експертни позиции, предлага политически решения и прави предложения за конкретни действия към ръководните органи на партията.

Чл. 39.Лица от Гражданския съвет могат да заседават с членове и органи на партията с право на съвещателен глас, освен в случай на изрично споразумение, регламентиращо други права.

Чл. 40.В Гражданския съвет може да участват представители на неправителствени организации и автономни граждански структури с изричното разрешение на техните органи, а в случай на колективно участие – с решение за лицата, които ги представляват.

Чл. 41.(1) Гражданският съвет избира от своя състав представително тяло до 21 лица, наречено „Представителен състав“.

(2) Гражданският съвет избира от своя състав свой говорител, който председателства събранията му.

 Устав на ДСБ