ГЕРБ отхвърли мораториума на СК за продажба на земи и гори

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от ПОДНС внасяме Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 25.02.2013г. Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони.

Народното събрание на основание чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи от горския фонд, земи и гори, попадащи в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и земи и гори, попадащи в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на кадастрална карта и регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър за съответната територия.

2. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи, попадащи в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на План за управление на защитената територия, уреждащ режима на дейностите по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи, попадащи в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. територии, попадащи в списъка по чл. 10 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на заповед по чл. 12 ал.6 от Закона за биологичното разнообразие за обявяване на съответната защитена зона.

4. Налага забрана за строителство в защитени територии и защитени зони, до съобразяване на устройствените планове по Закона за устройство на територията с плановете за управление на защитени територии и ограниченията, предвидени в заповедите за определяне на защитени зони.

София, 25.02.2013 г. Народни представители:

мотиви

към проект за решение за мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони.

През последните години бяха констатирани множество случаи на разпореждане с терени, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони, в нарушение на специалното законодателство, както и случаи на промяна на предназначение на терени и строителство в защитени територии и зони, в нарушение на плановете за управление и заповедите за обявяване, или в условията на неодобрени и невлезли в сила планове и заповеди.

Тези случаи дълбоко уронват престижа на държавната власт и местното самоуправление, пораждат правна несигурност за собствениците и инвеститорите и създават опасност от непоправими щети върху околната среда и биологичното разнообразие.

Анализът на констатираните случаи показва, че те се дължат на недостатъци и пропуски в работата на администрацията, водещи до правна неяснота относно границите и статута на конкретните поземлени имоти:

– неизготвени или невлезли в сила кадастрални карти, определящи границите и предназначението на имотите;

– неизготвени или невлезли в сила планове за управление на защитени територии и заповеди за определяне на защитени зони, определящи режима на дейности в съответната територия и ограниченията върху дейности в нея;

– противоречие между устройствени планове на общини и населени места и влезли в сила планове и заповеди по предходната точка.

Констатираните пропуски и противоречия поставят под въпрос върховенството на закона и способността на администрацията да наложи целите му и контролира изпълнението му.

С горните мотиви, водени от убеждението си, че единствено ясните и непротиворечиви правила гарантират интереса на собствениците, инвеститорите и обществения интерес, предлагаме Народното събрание да наложи забрана за разпореждане и частична забрана за строителство, до влизане в сила на съответните административни актове и създаване на стабилна правна среда.

София, 25.02.2013 г. Народни представители:

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Радан Кънев за Шенген: Заложници сме на бързорастящата...
Няма никаква формална или законова причина за отказ на приемането на България и Румъния...
Кристина Петкова: Не сме забравили нито един от...
Намирам поредното вето на президента Румен Радев за срамно и унизително. Срамно е, защото...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...