ГЕРБ отхвърли мораториума на СК за продажба на земи и гори

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от ПОДНС внасяме Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 25.02.2013г. Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони.

Народното събрание на основание чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи от горския фонд, земи и гори, попадащи в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и земи и гори, попадащи в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на кадастрална карта и регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър за съответната територия.

2. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи, попадащи в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на План за управление на защитената територия, уреждащ режима на дейностите по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Налага забрана за разпореждане, в т.ч. предоставяне на концесии, с гори и земи, попадащи в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. територии, попадащи в списъка по чл. 10 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, представляващи държавна или общинска собственост, до влизане в сила на заповед по чл. 12 ал.6 от Закона за биологичното разнообразие за обявяване на съответната защитена зона.

4. Налага забрана за строителство в защитени територии и защитени зони, до съобразяване на устройствените планове по Закона за устройство на територията с плановете за управление на защитени територии и ограниченията, предвидени в заповедите за определяне на защитени зони.

София, 25.02.2013 г. Народни представители:

мотиви

към проект за решение за мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони.

През последните години бяха констатирани множество случаи на разпореждане с терени, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони, в нарушение на специалното законодателство, както и случаи на промяна на предназначение на терени и строителство в защитени територии и зони, в нарушение на плановете за управление и заповедите за обявяване, или в условията на неодобрени и невлезли в сила планове и заповеди.

Тези случаи дълбоко уронват престижа на държавната власт и местното самоуправление, пораждат правна несигурност за собствениците и инвеститорите и създават опасност от непоправими щети върху околната среда и биологичното разнообразие.

Анализът на констатираните случаи показва, че те се дължат на недостатъци и пропуски в работата на администрацията, водещи до правна неяснота относно границите и статута на конкретните поземлени имоти:

– неизготвени или невлезли в сила кадастрални карти, определящи границите и предназначението на имотите;

– неизготвени или невлезли в сила планове за управление на защитени територии и заповеди за определяне на защитени зони, определящи режима на дейности в съответната територия и ограниченията върху дейности в нея;

– противоречие между устройствени планове на общини и населени места и влезли в сила планове и заповеди по предходната точка.

Констатираните пропуски и противоречия поставят под въпрос върховенството на закона и способността на администрацията да наложи целите му и контролира изпълнението му.

С горните мотиви, водени от убеждението си, че единствено ясните и непротиворечиви правила гарантират интереса на собствениците, инвеститорите и обществения интерес, предлагаме Народното събрание да наложи забрана за разпореждане и частична забрана за строителство, до влизане в сила на съответните административни актове и създаване на стабилна правна среда.

София, 25.02.2013 г. Народни представители:

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Позиция на Националното ръководство на ПП “Демократи за...
На свое заседание, проведено на 06.10.2022г., Националното ръководство на ПП „ДСБ“ обсъди изборните резултати...
Водещите кандидати на ДСБ в листите на “Демократична...
Доверете се на разума с номер 25 за "Демократична България"!
Кристина Петкова: в следващия Парламент ще настоявам за...
Кристина Петкова в "Денят с Веселин Дремджиев" Радвам се, че вицепрезидентът Йотова е прочела...
Атанас Атанасов: Би било добре, ако може да...
За „Демократична България” би било добре, ако постигне мнозинство само с „Продължаваме Промяната”. Това...
Атанас Атанасов: Още през март получихме информация, че...
“Искам да започна с едно извинение към българските граждани. В това трудно време извинявайте,...