Въпрос от Иван Костов към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно преодоляване на нарушения при продажба на 122 дка държавна собственост и недопускане на конфликт на интереси при одобряването на ОУП на Варна

ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Въпросът ми е от особен интерес както за варненци, така и за всички български граждани, заинтересовани от прозрачността и управлението на държавната собственост, градоустройственото планиране и опазването на културното и природно богатство на страната ни, с които се ангажира ГЕРБ преди изборите. Моите срещи показаха наистина много голям интерес към въпроса със сделка за 122 декара в крайбрежната ивица на гр. Варна.
На първо място, възраженията са, че този терен е актуван като публична държавна собственост през 1998 г., а след това е преактуван като частна собственост – през 2009 г., от областния управител без да има разрешение на Министерския съвет, както изисква законът. Това е пряко нарушение на Закона за държавната собственост – чл. 6, ал. 1 и ал. 3.
На второ място, теренът по действащия подробен устройствен план на гр. Варна от 2002 г. бе отреден за градска брегова зона с рекреационни функции. Същевременно в приложените към сделката оценки е отбелязано, че няма изработен подробен устройствен план за терена и той е с неясна перспектива, което е довело до сериозно занижаване на цената на терена и несправедлива оценка на имотите при осъществяване на продажбата.
На трето място, по проекта за нов общ устройствен план на община Варна имотът е преотреден от градски брегови зони в зона за обществено обслужване с показатели за застрояване, надвишаващи допустимите по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Освен това този проект за общия устройствен план се изготвя от фирма, чийто едноличен собственик на капитала, е именно инвеститорът за закупуване на тези 122 декара – така наречената Алея първа, това е “Холдинг Варна”. Това поражда основателни съмнения за конфликт на интереси при самото градоустройствено планиране.
Знаем, че има прокурорска проверка, но Ваше основно задължение е да защитите недвижимите имоти държавна собственост.
Въпросите са: какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта “Алея първа” – гр. Варна?
Второ, предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита правото на държавната собственост?
И трето, предприети ли са действия за избягване на конфликт на интереси при градоустройственото планиране при изготвянето на общия устройствен план на община Варна?
Господин председател, много Ви благодаря за това, че удължихте времето. Но трябва да знаете, че огромен брой варненци следят този въпрос и неговия отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Росен Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, в продължение политиката на ревизия на социално значими теми и проекти и такива от особен обществен интерес, ръководеното от мен министерство има за постоянна цел наблюдаването и грижата за точното и последователно спазване на законите, нормите и специално по отношение на такива обществено значими проекти. Тази дейност осъществяваме към опазване на държавната собственост, нейната трансформация, разпореждане и контрол.
Разбира се, минавам към Вашите конкретни въпроси, които Вие зададохте. Очевидно е, че всички хора във Варна, както и всички искаме да излезе истината за този проект, така че аз мога да бъда само конкретен. Разбира се, знам, че нашите действия и това, което ние правим от трибуната на парламента в момента, ще има продължение.
Така че конкретно на трите въпроса. Какви действия е предприело МРРБ – е първият Ваш въпрос, за разследване на сделката с терен от 122 декара за проекта “Алея първа” в гр. Варна?
Ние бяхме сезирани от господин Димо Гяуров – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарната етика, с въпроси по установяването на обстоятелства по продажбата на така наречената “Алея първа”. Искам да отбележа категорично, че преди да бъдем сезирани прокуратурата вече беше в министерството с молба за помощ да бъдем максимално съдействащи от гледна точка на проверките, които тя независимо прави по този казус. Разбира се, аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили. Засега данни обаче за съществени нарушения в процедурата няма.
Следва да се отбележи, че процедурата, предхождаща продажбата на “Алея първа”, е сложна и решение за осъществяването й са вземани от три различни администрации в различни периоди от времето, включително и с промяна на закона. Анализът за съпричастността на МРРБ в осъществяването й ще бъде готов много скоро, но единствено обследването в цялост може да даде категоричен отговор за редовността й. В момента, както казах, по-скоро процедурни нарушения – без да сме приключили окончателно, защото работим с много инстанции, за да съберем цялата картинка – няма.
По Вашия втори конкретен въпрос: Предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита правото на държавната собственост? Граждански иск и всякакви други производства по случая могат да бъдат обосновани едва след като приключим с пълния всестранен анализ на проверката. Но работим заедно с прокуратурата. Всички резултати, които ние имаме от различните дирекции, които правят проверките, са тяхна собственост – има прокурори, които идват при нас, и освен максималното съдействие, което ние им даваме, се надяваме, че и резултатът от проверката, която ние ще довършим, също ще им бъде полезен. Но тук считаме, че прокуратурата ще бъде водеща и ще си свърши работата, както цялото общество очаква.
На последния трети конкретен въпрос от Вас: Предприети ли са конкретни действия за избягване на конфликт на интереси при градоустройственото планиране при изготвянето на общия устройствен план на община Варна? Общият устройствен план на община Варна е възложен за изработване през м. август 2005 г. Той е възложен от общината. Съгласно правомощията си общината също така е определила и изпълнител на проекта фирмата “ТПО – Варна”. Поради това отговорът на въпроса за наличието или липса на конфликт на интереси трябва да се потърси, и то категорично, от община Варна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, всички във Варна, които се интересуват от продажбата на тези 122 декара са в течение за това, че вървят тези проверки на прокуратурата.
В момента искам да концентрирам вниманието Ви върху обстоятелството, че се очаква наистина една безпристрастна и точна експертиза от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството дали са нарушени нормативните правила преди и по време на самата сделка. Преди – когато тя е направена възможна, и впоследствие – когато е осъществена, тъй като прокуратурата не може без компетентната преценка на вашето министерство. Това е едното.
Второто, разбирам, че не сте предприели действия и изчаквате изходът от тази експертиза. Но по отношение на изготвянето на общия устройствен план аз Ви призовавам да премислите възможността Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което трябва да одобри общия устройствен план, подготвен от тази фирма “ТПО – ЦППБО” ЕООД, която е изцяло на “Холдинг Варна”. Дали не е възможно Вие да потърсите на свой ред основание да не се съгласите с тази част от проекта, която, както аз посочвам във въпроса си, нарушава допустимите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие условия за застрояване, тъй като във Варна са убедени, че фирмата, която предлага общия устройствен план, е нарушила тези изисквания на закона и Вие на това основание да не позволите това нарушаване на закона? Просто искам да концентрирам вниманието върху тези две обстоятелства, тъй като аз мисля, че предвид разположението, ако мога така да кажа, на политическите сили в Общинския съвет на Варна – този общински съвет, доминиран от досега управлявалата тройна коалиция, ще даде ход на този общ устройствен план и аз предварително ви предупреждавам, че ако Вие не сте последната инстанция, която да защити интереса на страната и позволите нарушения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и да се извърши това строителство, всичко в бъдеще ще бъде свързано с управлението на ГЕРБ. Вероятно хората от Варна ще го свързват и с Вашето име. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще се възползвате ли от правото на дуплика? Не.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...