Атанас Атанасов: Не може ДС да кадрува в сигурността

Водещ: За какво сме се събрали? То първо с кого сме се събрали да ви кажа. Ето председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Николай Свинаров и двама члена Надка Балева, БСП, и генерал Атанас Атанасов, ДСБ. Понеже днес в навалицата ще се внася най-вероятно за първо четене гласуването на Закона за Агенцията за национална сигурност. Много показателно интервю в “24 часа” на Ангел Найденов, който много неща казва вътре в интервюто, по-нататък в разговора ще се върнем, но е показателно заглавието: “Нашето ФБР ще докладва еднакво на президента и на премиера”. Аз бих очаквал акцент, например “Нашето ФБР ще лови престъпници, ще се пребори с организираната престъпност”, а някак си административно звучи това, че ще докладва еднакво на президента и на премиера, г-н Свинаров. Това ли е акцентът сега – на кого ще докладва, как ще докладва?
Николай Свинаров: Не е акцент. Тука, разбира се, трябва да добавим, ако прочетем текста на закона, и председателя на Народното събрание, да не се връщам на моята любима тема, че трябва да сме по-парламентарна…
Водещ: То по-долу го има, но не е такова голямо заглавие.
Николай Свинаров: Вероятно не. Г-н Ангел Найденов е правил заглавието. Във всеки случай това не е големият проблем. Ние малко се опитваме да преместваме центъра на тежестта. В момента преминал през комисиите законопроект влиза за четене, за първо четене в пленарна зала – това е темата – и в пленарна зала всички парламентарно представени политически сили трябва да изкажат своето становище, и то като законопроект, който се гласува на първо четене. Останалите детайли, които шумно се коментират последните две седмици, според мен остават работа за второ четене на законопроекта, след като работната група си свърши работата. Така че за мен темата днес е политическа оценка на законопроекта и подкрепата в пленарна зала днес или утре.
Водещ: Това заглавие, то е част от политическата опаковка, да кажем даже направо, от политическото съдържане на законопроекта. Затова ви питам. Госпожо Балева, вие какво мислите по въпроса?
Надка Балева: Той г-н Сивнаров каза, че едва ли тази формулировка на акцентите излиза от г-н Ангел Найденов.
Водещ: Не, аз не обвинявам г-н Ангел Найденов. Но понеже тука са четирисантиметрови букви, затова ми направи впечатление.
Надка Балева: Политическа оценка. Вярно е, че идеята дойде от премиера и тя получи и политическа и обществена подкрепа, но в никакъв случай законът не обслужва политически интереси или партийни, свързани основно с нещо много важно, нещо, за което в дългите години на прехода се говори за реформа в сектор сигурност. И това е първата стъпка, свързана преди всичко с укрепване на държавността.
Водещ: Сигурно ще имате възражения по това, че не обслужва една политическа сила законопроектът.
Атанас Атанасов: Не случайно журналистите от “24 часа” са извадили този акцент, защото в законопроекта се предвиждат много сериозни правомощия на Гоце Първанов, на президента.
Водещ: Президента. Защото това е институцията.
Атанас Атанасов: Да, разбира се. А не виждам на какво отгоре обаче. За пореден път се случва това. Защото съгласно Конституцията, член 5, алинея 2, Конституцията на Република България, Министерски съвет (МС) е този, който отговаря за общественият ред и сигурността в страната, президентът няма правомощия по Конституция в тази област. Но в този законопроект му се предоставят големи правомощия – да назначава председатели на тази агенция, заместник-председатели, който…
Водещ: Имате предвид, че няма правомощия в областта на вътрешната сигурност.
Атанас Атанасов: Да, точно така. Точно така. И това е един от големите проблеми на този законопроект. Не е въпросът тук за конкретния президент, че той е агент на бившата Държавна сигурност (ДС).
Водещ: Затова ви направих забележка, че е институцията.
Атанас Атанасов: Не е за конкретния, а става въпрос, че съгласно Конституцията, отговорността е на правителството в тази сфера. И между другото, премиерът беше този, който обяви тази агенция. Сага си задаваме въпроса обаче защо не МС е вносител на този законопроект, а го внасят отделни народни представители. Това е някакъв вид бягство от отговорност на практика.
Водещ: Тук има аргументация.
Надка Балева: Може ли да кажа нещо по този въпрос?
Водещ: Разбира се.
Надка Балева: По отношение на това кой е вносител, мисля ,че се спекулира прекалено много. И на г-н Атанасов, и на всички им е известна по-тромавата процедура, когато един законопроект излиза от МС. Става въпрос за една съгласувателна процедура. И тъй като идеята, която са заложили вносителите е този закон да влезе по-скоро в действие, тоест от началото на следващата година, ние да имаме наистина една действаща Агенция за национална сигурност, за да могат отделни колеги депутати…
Водещ: Само да кажа за зрителите, че сигурно не знаят детайли. Идеята е шефът на агенцията да се предлага от премиера, да се назначава от президента, след това агенцията да подлежи на контрол от парламентарна комисия, която не е ясно вашата ли ще е, как ще се казва, отделна комисия ли ще бъде, дали тя само тази служба ще следи или това ще се разшири като контрол над останалите спецслужби. Това е формалната страна на въпроса, който кратко да го обясня на зрителите.
Атанас Атанасов: Само да добавя – не само шефът на агенцията, и заместниците.
Надка Балева: Това го каза г-н Григоров. Но МС ще определя. Първо това, че тази агенция е при МС, което не означава неограничени правомощия и цялата власт върху тази агенция да бъде на президента. Неговите функции се изчерпват с това само да назначаването, и както вече отбелязахте, по предложение на МС. В законопроекта е предвидено, че…
Водещ: Да, но защо се набърква президентът, ако е прав г-н Атанасов, че президентът няма правомощия по отношение на вътрешната сигурност?
Надка Балева: МС ще определя и седалищата, и районите на действия на териториалните агенции, които са предвижда да бъдат създадени. Не е единственият случай, в който назначаването става с президентски указ. Така че това не е някакво изключение.
Атанас Атанасов: Ако досега сте допускали грешка, най-добре е да се поправят.
Надка Балева: ще си направите, колега Атанасов, предложенията между първо и второ четене, ще се обсъдят.
Водещ: Какво мислите, да доизясним този въпрос?
Николай Свинаров: Аз не мисля, че това е от същностните проблеми на закона. Нека да напомним, че президентът е върховен главнокомандващ и ако ние твърдим, че един върховен главнокомандващ няма нищо общо…
Водещ: На армията.
Николай Свинаров: Върховен главнокомандващ на армията. Ако твърдим, че един върховен главнокомандващ няма нищо общо…
Водещ: Но полицията е девоенизирана, ако трябва да спорим.
Атанас Атанасов: Тук се предвижда (…) армейски звания.
Николай Свинаров: За агенцията не се говори за девоенизация към момента. нека да напомним, че повечето структури, които влизат в тази агенция, в момента са военизирани. Това е една тема, която обсъждахме много подробно при приемането на новия Закон за МВР и там решихме, че военизирането не е система на запазване на статута. (…) по тая тема ще се обсъжда между двете четения по този законопроект. Според мен е важно да се съсредоточим върху това каква ще бъде днес политическата оценка за законопроекта от политическите партии, представени в парламента, пак с уговорката днес или утре, не зная точно дневният ред какъв е на парламента, да не стоят пред телевизорите цял ден българските граждани, които се интересуват от този законопроект. Та това е…
Водещ: Ами дайте, така и така като сме почнали, политическата оценка на НДСВ. Като влезе първото четене, законът за първо четене, какво ще кажете вие или там ще го кажете?
Николай Свинаров: Аз не знам дали ще го кажа там, но това мога да го кажа тук. Аз мисля, че на фона на закъснялата реформа в сектора за сигурност идеята е добра и ние като народни представители сме длъжни да направим от добрата идея един добър закон, да реализираме максимално всички…
Водещ: Тоест парламентарната група ще гласува както (…)
Николай Свинаров: Това е решението (…) на НДСВ, парламентарната група. Искам, макар че е рано, да кажа още една тема, по която като че ли малко се говори. Става дума за контрола, който ще се осъществява над дейността на тази агенция. Според мен трябва да помислим между двете четения, освен за парламентарния контрол, който горе-долу коректно е вписан в законопроекта, за някоя форма на граждански контрол. Аз не мога да посоча рецептата, затова го споделям публично, за да видим какви са възможните форми на граждански контрол.
Водещ: А защо трябва да има граждански контрол?
Николай Свинаров: Според мен секторът за сигурност като цяло страда от липса на контрол – парламентарен и граждански. И ние не можем да ги реализираме поотделно. Според мен съвместно парламентарно-гражданският контрол ще бъде по-лесно реализиран, отколкото поотделно в отделни законопроекти. Смятам, че този законопроект като нов, същностен законопроектът е в сферата на националната сигурност ни дава възможност да обсъдим темата за възможен граждански контрол над дейността на агенцията.
Водещ: Но нямате, казвате, конкретна идея сега да кажете как да стане този граждански контрол?
Николай Свинаров: Ще изкристализираме идеята. Но всички, които се интересуват от тази тема и смятат, че трябва да подкрепят идеята, могат да дават своите предложения.
Водещ: Вашата политическа оценка, г-н Атанасов? Вие как гласувате?
Атанас Атанасов: Нашата парламентарна група…
Водещ: Ще подкрепите ли на първо четене?
Атанас Атанасов: Не. Няма да подкрепим този законопроект поради причини от съдържанието. След толкова помпозно обявяване на тази идея, след цялата реклама, която беше направена, няколко месеца, когато се появи законопроектът, видяхме, че на практика има механичен сбор на няколко съществуващи структури към настоящия момент в МВР, Министерството на отбраната и Министерството на финансите.
Водещ: Това са НСС, ВКР и Агенцията за…
Атанас Атанасов: Да. И беше заявено, че тези структури основно ще се борят с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Ние задаваме въпроса защо механично се взема НСС от МВР, а не НСБОП. Защото специализираната служба в МВР за борба с корупцията по високите етажи на властта е БОП-а. Защо са взели НСС, което е класическото контраразузнаване и което се занимава с корупция само в един аспект? Между другото, сега е изпуснато в новия законопроект, корупцията като механизъм за проникване на чуждите специални служби, тоест купуването на политици за шпионаж. А само в този аспект се занимава НСС с корупция.
Водещ: И аз няма да мога да ви отговоря. Задайте въпроса към (…).
Атанас Атанасов: Механичен сбор имаме на няколко структури и не е подредена в законопроекта задачата. Едно единствено нещо се споменава, че ще се бори тази служба с корупцията по високите етажи на властта. Питаме какво е “корупция” и кое “високи етажи на властта”, по какъв начин ще ги разделяме и по какъв начин ще се…
Водещ: То не е ли описано в закона, (…) от третия етаж нагоре…?
Николай Свинаров: Ето, г-н Атанасов каза, че (…) политическа оценка. Аз съм съгласен с това, защото неговото професионално становище и стара мечта е НСС да бъде при премиера, което е на път да се реализира. Той…
Атанас Атанасов: НСС трябва по Конституция да бъде към МС, г-н Свинаров. За това става въпрос, не за моя мечта.
Николай Свинаров: Разбира се, затова казваме, че…
Атанас Атанасов: За мене НСС е извървян път.
Николай Свинаров: Не, не, познавач на (…).
Водещ: Няма ли логика НСБОП да влезе в тая агенция?
Николай Свинаров: Сложен е въпросът. Има логика. Това са неща, които трябва да се обсъждат. Друг е въпросът как ще наречем, как ще определим функциите на новата агенция и ако й е възложено на новата агенция функциите, които в момента НСБОП изпълнява, това ще е свършена работа. Аз не твърдя, че структурата, която трябва да се занимава с противодействие на престъпността по високите етажи на властта трябва да се нарича НСБОП. Никога не съм твърдял това. Така ме въпрос на функции на новата агенция е дали тя ще ги поеме реално или не. Според мен законопроектът дава такава възможност, това ще бъде част от дебата. Пак казвам, това няма да е дебат за първо четене. Затова казвам за политическа оценка на законопроекта. Да твърдим, че в законопроекта има лоши текстове, поради които няма да го подкрепим на първо четене, на мен не ми звучи коректно нито от парламентарна, нито от правно-техническа гледна точка. Аз също твърдя, че има такива текстове в законопроекта, но според мен това е процедура, която трябва да се извърви между първо и второ четене.
Водещ: Тоест вие призовавате…
Николай Свинаров: А не, никого не призовавам аз.
Надка Балева: За политическата оценка. Естествено, че ще подкрепим законопроекта, но той няма претенции да бъде идеален и съвършен. Но с този законопроект се поставят едни добри основи, върху които да се обсъдят предложенията на народните представители, за да изработим и приемем не само добре изглеждаш, но наистина работещ закон, който да отговори на очакванията на обществото. И както спомена и г-н Свинаров, тук не става въпрос за механично прехвърляне на функциите на отделните служби, независимо че ще минат на единно подчинение, единна координация. А това с какво ще се занимава Национална служба “Сигурност” е в две насоки – едното е деянията, по които ще работи, и второто е извършителите. И не е коректно г-н Атанасов, когато казва, че никъде не се предвижда и няма някакви определения. Напротив.
Водещ: Какво е определението на “високи етажи на властта”?
Надка Балева: В закона е казано, че става въпрос за тези лица, които следва по Закона за публичност на имуществото, лица, заемащи отговорни постове…
Водещ: Тези, които подават декларации в Сметната палата, така.
Надка Балева: Естествено.
Водещ: Това са високите етажи. Имало определение, г-н Атанасов.
Атанас Атанасов: Вижте, тук не е въпрос на дребно заяждане. Аз също смятам, че…
Водещ: Чакайте за секунда. Кажете за НСБОП и за НСС. Как приемате аргумента, който казва г-н Атанасов?
Надка Балева: Има логика част от функциите на НСБОП да се прехвърлят върху НСС, но това е въпросът, който подлежи на доуточняване между първо и второ четене. А БОП-а не се занимава единствено и изключително само с корупцията по високите етажи.
Водещ: Значи ли това, че контраразузнавачите ще трябва да се преквалифицират в борци срещу организираната престъпност?
Надка Балева: Не, такива твърдения не съм чула дори г-н Атанасов да прави.
Николай Свинаров: Да не изхождаме от критерия, че организираната престъпност във всички случаи се ръководи от хора по високите етажи на властта, защото това ще бъде една (…).
Водещ: Интересен въпрос…
Атанас Атанасов: Аз бих казал, че това, което твърдите, че ще наведе на спор. Вижте, когато се прочете внимателно законопроекта, има една такава диспропорция. Преходните и заключителните разпоредби в този законопроект са повече от основните текстове. Личи си, че аматьорски е правен този законопроект. Аз ще направя едно сравнение. Има нужда да се направи преструктуриране на информационните служби на държавата. но тук се създава една истерия, каквато беше създадена около така наречената комисия “Кушлев”, когато се каза това е панацеята, Петканов и Бойко Коцев тогава обиколиха Европа, върнаха се тука с едни страхотни идеи, но накрая какво недоносче – след две години отчитаме, че няма никаква (…). Същата история се залага тук. А що се касае за функциите, никъде, прочетете текстовете на закона, ще използвам тази терминология “копи-пейст” – от Закона за МВР е извадено НСС и пренесено в този законопроект. Сега, за да излезе нещо от този законопроект, трябва изцяло да се преработи. Аз не виждам това да може да се случи в Народното събрание (НС). песимист съм в това отношение. А що се касае за информационните служби на държавата…
Водещ: Имате предвид, които не попадат в агенцията.
Атанас Атанасов: Които нямат полицейски функции по принцип.
Водещ: Така.
Атанас Атанасов: Има си определени за това. Но тук е половинчата работата, защото не става ясно нова полицейска структура ли се създава или нова информационна служба се създава. В закона не става ясно. Ако ще е нова информационна служба на държавата, питаме защо извън нея са Националната разузнавателна служба (НРС) и Военното разузнаване, които са основните информационни служби на държавата и наблюдават, забележете, същите рискове наблюдават, които наблюдава НСС, само че зад граница. Например тероризмът като най-сериозен риск за съвременната цивилизация, той се наблюдава от НСС на територията на страната и от разузнаването.
Водещ: И от НРС.
Атанас Атанасов: Къде се пресича информацията, питам аз по този въпрос и по всички други въпроси, по които те наблюдават. Никъде не се пресича. Сега беше моментът да се създаде единна информационна служба на държавата към МС. Половинчата история е това.
Надка Балева: Г-н Атанасов, не става въпрос само за информационно-аналитична дейност на тази нова агенция. В нея изрично е записано, че тя ще извършва и оперативно-издирвателна дейност. Що се отнася…
Атанас Атанасов: Оперативно-издирвателната дейност е способ на разузнавателните служби, г-жо Балева.
Надка Балева: Безспорно. Що се отнася до това, че текстовете в преходните разпоредби били повече, не винаги много текстове са гаранция, в основната част, са гаранция за един добър закон. Тук отново мисля ,че се спекулира, защото ако погледнете, поне две трети от тези преходни разпоредби се отнасят до включване на тази нова служба и промяна в закона, свързана със създаването на тази служба. Вие сте член на работната група, която беше създадена към…
Атанас Атанасов: Като съм бил в малцинство (…)
Надка Балева: … работна група към постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред беше създадена, която да обобщи всички предложения по този закон.
Атанас Атанасов: Г-жо Балева, не чувствам, че имам достатъчен капацитет, да го поправя.
Надка Балева: Вие сте включен в нея и ще разчитаме на вашите компетентни и точни предложения.
Водещ: Добре. БСП ще има ли предложения за промени в текста между първо и второ четене?
Надка Балева: Лично от моя гледна точка има неща, които следва да бъдат поизчистени и ще направим…
Водещ: Например?
Надка Балева: Например в законопроекта не е предвидено тази служба, тази агенция да има разследващи функции. А в преходните разпоредби има един текст, който предвижда промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно който право да назначава дознатели, освен министърът на вътрешните работи, ще има и председателят на агенцията.
Водещ: И в каква посока това (…)?
Надка Балева: И още, (…), затворена цялата система, структура, е необходимо да има разследващи функции. Но казвам, това е мое лично мнение. Ако обаче не се приеме това, дискусионен е въпросът, мисля, че най-добре ще бъде не да се назначават и дознатели, а да се възложи разследването на тези компетентни колеги, ерудирани следователи, които в крайна сметка разследват (…)
Водещ: (…)
Надка Балева: … които разследват някъде между три и пет процента от делата.
Водещ: (…) се нарича това в други области на живота.
Надка Балева: Още едно предложение за промени мисля, че ще бъде направено. След като това е устройствен закон, считам, че следва структурата, генералните дирекции поне да бъдат определяни не с правилника, както е заложено в законопроекта, а тези генерални дирекции да бъдат фиксирани…
Водещ: В закона.
Надка Балева: … със закона, да. Още повече, че някъде се прокрадват наименования на такива генерални дирекции в следващите текстове.
Водещ: Така. Това е интересно. Дайте сега да бръкнем в раната с Държавна сигурност (ДС). Да има или да няма лустрационен текст в този закон?
Николай Свинаров: Аз вече се съмнявам, че то е въпрос на рана за някой. Аз се опитах две идеи да лансирам с този законопроект.
Водещ: (…)
Николай Свинаров: Едната рана или едната идея беше точно на тази тема – дали председателят и заместник-председателите могат да бъдат служители на бившите служби. Втората идея е тази за гражданския контрол. до този момент по тези две идеи не усещам да получавам нито политическа, нито обществена подкрепа. Така че все повече си мисля, че това май е рана само за мен. Така че това са двете идеи…
Водещ: Ще внесете ли вие предложение по въпроса за лустрационните текстове за назначаване на…
Николай Свинаров: Ако усетя форма на подкрепа между двете четения в срока за предложения, да. Но иначе да се ангажирам сам да оправям света по собствените си виждания, ми се струва твърде претенциозно.
Водещ: А защо толкова самотен се чувствате в тази дейност?
Николай Свинаров: Защото не получавам подкрепата. Това е тема, която като че ли излезе от това студио…
Водещ: От това излезе. Аз скромно мълча, но от това студио излезе тази идея.
Николай Свинаров: И аз не се учудвам, че не получавам подкрепа от местата, от които не очаквам, но от местата, от които очаквам, че не получавам съм леко разочарован.
Водещ: (…)
Николай Свинаров: (…)
Атанас Атанасов: Вижте, може би г-н Свинаров се е разочаровал, че не получава такава подкрепа от управляващите, което е обяснимо. От опозицията ще има категорична подкрепа и вече имаше такива заявки. Крайно време е наистина в тези служби специално управленските нива да се почистят от хората на репресивния апарат. И това ще бъде един голям дефект, ако не се случи с този законопроект. Поне това да се случи. Защото вижте, много тромава структура е разписана в този законопроект – председател, заместник-председатели в първия вариант на законопроекта са били посочени трима, после някой се е усетил, че това ще бъде свързано с тройната коалиция и е премахнал да са трима. След това ще има генерални директори – сегашните директори на служби. След това ще има (…) – четири (…) звена се предвиждат тук. Представяте ли си колко офицери от ДС могат да бъдат устроени на работа, което е недопустимо.
Водещ: Можем да ги преброим, двайсетина.
Атанас Атанасов: И всичко това ще бъде номенклатура на президента. Можете ли да си представите…
Водещ: В смисъл, по линия на…
Атанас Атанасов: На назначаването. Как ще се кадрува от ДС. Това е недопустимо да се случва. Изобщо президентът не трябва да има никакви функции по този закон, освен да получава информацията. Нищо друго.
Водещ: Г-жо Балева.
Надка Балева: Отново се връщаме на темата, с която започнахме. Конкретен е въпросът за лустрацията.
Водещ: Дайте за лустрационните текстове за висшите нива в агенцията.
Надка Балева: Мисля, че след почти 18 години от началото на прехода е безсмислено да се говори за лустрация. Още повече, че в нито един от действащите закони няма такива текстове. Дори в законопроекта, най-общо казано, за досиетата…
Водещ: Ако не се лъжа, между другото, има в Закона за радиото и телевизията, например за лустрационни текстове. И в други закони има лустрационни текстове.
Надка Балева: В законопроекта за досиетата, готвен от г-н Иван Костов, също нямаше лустрационни текстове. И аз мисля, че това не е най-подходящата писта, този закон, за да доказваме кой е по-десен, особено след като има предстоящи избори. А бих попитала г-н Атанасов…
Водещ: Извинявайте, то за дясно и ляво не става въпрос. Става въпрос…
Надка Балева: Тук говорим…
Водещ: … хора от бившите служби…
Надка Балева: Г-н Атанасов имаше прекрасната възможност докато беше начело на НСС, да извърши лустрацията, но той такава не направи. Основното, което е, трябва да бъде не това дали е работил в определени структури или не, а наистина висок професионализъм и политическа неангажираност на тези служители, които ще бъдат назначени. Така че категорично моето мнение е, че не бива да…
Водещ: То разбира се, станели дума за…
Атанас Атанасов: Може ли…
Водещ: Да, ще имате реплика. В тази сфера, да кажем, да се изразя по-сериозно, стане ли дума за професионализъм, веднага се лепва това, че професионалистите са точно от ДС. На мен това, като цивилен, малко ми е необяснимо.
Надка Балева: Не, аз такова твърдение никога не съм правила и няма да направя. Но няма да се съглася и с това, че всички служители, които са работили в бившата ДС, не са добри професионалисти, обратно на това, което казахте.
Атанас Атанасов: Разбира се, в бившите служби е имало различни хора, някои от тях са си изпълнявали съвестно задълженията. Но понеже тук конкретно се говореше, аз бях години наред преследван от червените генерали, чрез тяхната агентура в прокуратурата за това, защото уволних над сто офицери от ДС от НСС. И много често са се изказвали от вашата партия по този повод. Но това е друг въпрос.
Надка Балева: Но голяма част запазихте…
Атанас Атанасов: Не можем да уволним всички, разбира се.
Надка Балева: За съжаление твърдите, че е бил служител на ДС.
Атанас Атанасов: Много моля да уточним. Въпросът е ръководните нива в тази агенция и в службите да не се оглавяват от тия хора. Не може 17 години след началото на прехода да няма изградени нови професионалисти. И нещо много важно искам да кажа, че големият проблем на българския преход беше в това, че винаги, когато се заговореше за досиета и за агенти, се хвърляха на обществото агентурата, а офицерите, те бяха в бяло, защото работили за родината. Проблемът е в това, че трябваше да се започне с това офицерите да бъдат извадени от играта. До ден днешен няма нито една специална служба в България, която да не се оглавява от човек от репресивния апарат на комунистическия режим. Няма нито една и това е благодарение именно на Гоце Първанов.
Водещ: Обобщете, г-н Свинаров, като председател. Това е…
Надка Балева: Болната тема към момента…
Водещ: … твърде интересна тема…
Николай Свинаров: (…) с второ четене в момента. Но, ако спрем с шегата, този въпрос, разбира се, трябва да получи своя отговор и аз очаквам този отговор да е на политическо ниво и на ниво българско общество. Наскоро четох изследване, че примерно 70% от българските граждани не се интересуват от темата досиета и се интересуват около 30%. Ако бъркам процентите, то е с един-два. В следствие на това аз си задавам въпроса всъщност кое е важно за българското общество и длъжници ли са политиците на българското общество в изяснителната работа за последиците от тази връзка в българската политика и държава през годините на прехода с различни служби. Не мога да бъда положителен, но аз все ми се иска отговорите да се дават и от другите места. В България се твърди, че има гражданско общество, че има много неправителствени организации, на които аз разчитам и да реализират гражданския контрол над дейността на тази агенция например. Но тяхната активност в момента по тази тема като че ли е позанемарена, малка или те не намират трибуната, от която да заявят своята позиция. Аз очаквам тази позиция, надявам се, че тя ще намери своето място и реализация между двете четения на законопроекта.
Водещ: Добре, да се надяваме. Така приключваме този манш, първи рунд, първо четене днес. Аз съм сигурен, понеже има страшно много въпроси, които сигурно между първо и второ четене, например за агентите, агентурата на тази агенция, тука г-н Найденов казва, че ще има такава агентура,сега въпросът е да не стане като преди години – мутрите бяха всичките агенти на някакви служби и като ги спре полиция, вадят карти. Ако всички висши нива на държавната администрация се окажат агенти, то (…)
Атанас Атанасов: …този тип агентура, за който говорите (…), ще се прехвърли в агенцията.
Водещ: Това само го давам като топка за следващия мач.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...