Национално събрание

Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията. To действа на делегатски принцип. Квотата на делегатите от общините (районите) за Националното събрание се определя на базата на получените гласове на последните парламентарни избори въз основа на решение на Националното ръководство.


Делегати на Националното събрание по право са: членовете на Националното ръководство на партията, както и народните представители от Парламентарната група, които са членове на партията; председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общинските организации в общини с районно деление.

Делегатите на Националното събрание действат в съответствие със своята съвест и убеждения.

Националното събрание се свиква на заседание най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори от Националното ръководство.

Националното събрание може да се свиква и по общо решение на Националното ръководство и на Парламентарната група на партията, както и по искане на 1/3 от общинските ръководства.

Националното събрание:
- приема, изменя и допълва устава;
- приема програмните документи и решения за политиката на партията;
- избира председател и по негово предложение заместник-председатели и членове на Националното ръководство;
- избира Национален вътрешнопартиен арбитраж в състав от 7 члена за решаване на спорове и конфликти;
- избира вътрешнопартиен защитник за срок от 3 години;
- приема финансовия отчет на Националното ръководство;
- взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите.